تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار:  ایجاد بانک غله جات در کشور

وزارت احیاء و انکشاف دهات ازگردآوری در حدود  یک هزارو چهارصد تُن غله و بیش از یک میلیون دالر در بانک‌های پس انداز روستاهای کشور خبر میدهد.
 
سخنگوی این وازرت هدف از ایجاد این بانک‌ها را استفاده بهتر از منابع کمک کننده و توانمند سازی اقتصادی خانواده‌‍‌ها در روستاها می گوید.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با فریدون آژند، سخنگوی وزارت احیاء وانکشاف دهات بحث کرده است.

بازرگانی

بازار:  ایجاد بانک غله جات در کشور

شماری از آگاهان عملی سازی چنین برنامه‌ها را برای کاهش ناداری و تحرک اقتصادی در روستاها سودمند میداند.

Thumbnail

وزارت احیاء و انکشاف دهات ازگردآوری در حدود  یک هزارو چهارصد تُن غله و بیش از یک میلیون دالر در بانک‌های پس انداز روستاهای کشور خبر میدهد.
 
سخنگوی این وازرت هدف از ایجاد این بانک‌ها را استفاده بهتر از منابع کمک کننده و توانمند سازی اقتصادی خانواده‌‍‌ها در روستاها می گوید.
 
دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با فریدون آژند، سخنگوی وزارت احیاء وانکشاف دهات بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید