تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: تاثیر اوضاع سیاسی بالای کاروبار در کشور

معلوم نبودن آینده اوضاع سیاسی وگفتگوهای صلح درکشورسبب رکود کاروباروسرمایه گذاری ها درکشور شده است.

شماری ازبازرگانان با نگرانی ازمشکلات درگفتگوهای صلح به ادامه کارشان درکشور ناامید شده اند ومیگویند که نیازاست حکومت وجامعه جهانی فضاء اطمینان را برای سرمایه گذاری ها درکشورایجاد کنند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق معادن وسرمایه گذاری بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: تاثیر اوضاع سیاسی بالای کاروبار در کشور

شماری بازرگانان میگویند ازچند ماه بدینسو کاروباروسرمایه گذاری‌ها درکشور روبه رکود است.

Thumbnail

معلوم نبودن آینده اوضاع سیاسی وگفتگوهای صلح درکشورسبب رکود کاروباروسرمایه گذاری ها درکشور شده است.

شماری ازبازرگانان با نگرانی ازمشکلات درگفتگوهای صلح به ادامه کارشان درکشور ناامید شده اند ومیگویند که نیازاست حکومت وجامعه جهانی فضاء اطمینان را برای سرمایه گذاری ها درکشورایجاد کنند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق معادن وسرمایه گذاری بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید