تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: جمع‌آوری سیم کارت‌های غیرقانونی و ثبت ناشده

رییس نظارت اداره تنظیم خدمات مخابراتی می‌گوید که پس ازاین شرکت‌ها وافرادی که سیم کارت‌ها را بدون ثبت کردن بفروشند به نهادهای عدلی وقضایی معرفی خواهند شد.

مسوولان این اداره می‌گویند که تا کنون بیش از دو صد و بیست هزار سیم کارت‌های غیر قانونی وثبت ناشده را گردآوری کرده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عطا محمد یاری، مشاور اداره تنظیم خدمات مخابراتی بحث کرده است.

بازرگانی

بازار: جمع‌آوری سیم کارت‌های غیرقانونی و ثبت ناشده

باشنده گان پایتخت می‌گویند که فروش سیم کارت‌های ثبت ناشده دربازارها به گونهء روزافزون افزایش میابد.

Thumbnail

رییس نظارت اداره تنظیم خدمات مخابراتی می‌گوید که پس ازاین شرکت‌ها وافرادی که سیم کارت‌ها را بدون ثبت کردن بفروشند به نهادهای عدلی وقضایی معرفی خواهند شد.

مسوولان این اداره می‌گویند که تا کنون بیش از دو صد و بیست هزار سیم کارت‌های غیر قانونی وثبت ناشده را گردآوری کرده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عطا محمد یاری، مشاور اداره تنظیم خدمات مخابراتی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید