تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: دست آوردهای نشست ژنو

ریاست جمهوری می‌گوید که درنشست ژنو حکومت وحدت ملی  توانسته است،جامعه جهانی را برای تداوم کمک هایش به افغانستان قانع سازد.

معاون سخنگوی رییس جمهور می‌گوید که با عملی شدن شصت و هفت درصد ازتهعدات نشست بروکسل ، ازسوی حکومت ، کارکرد ها دراین بخش ازسوی جامعه جهانی سودمند ارزیابی شده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد به مصرف رسیدن هفتادوپنج درصدی بودجه توسعه یی در جریان سال روان با رحیمه ظریفی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

درهمین حاال گرداننده محمدی در مورد ایجاد نخستین مرکز تولید تخم های کچالو عاری از ویروس در کابل با محمد عیسی حسینی، رییس اجرایوی پروژه سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد و معین سراج، رییس عملیاتی پروژه سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: دست آوردهای نشست ژنو

سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که دراین نشست شماری ازکمک کننده‌ها تعهدات کمک هایشان را که درنشست بروکسل وعده کرده بودند، نیز عملی ساخته اند.

Thumbnail

ریاست جمهوری می‌گوید که درنشست ژنو حکومت وحدت ملی  توانسته است،جامعه جهانی را برای تداوم کمک هایش به افغانستان قانع سازد.

معاون سخنگوی رییس جمهور می‌گوید که با عملی شدن شصت و هفت درصد ازتهعدات نشست بروکسل ، ازسوی حکومت ، کارکرد ها دراین بخش ازسوی جامعه جهانی سودمند ارزیابی شده اند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه بحث کرده است. 

در بخش دیگر برنامه گرداننده محمدی در مورد به مصرف رسیدن هفتادوپنج درصدی بودجه توسعه یی در جریان سال روان با رحیمه ظریفی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

درهمین حاال گرداننده محمدی در مورد ایجاد نخستین مرکز تولید تخم های کچالو عاری از ویروس در کابل با محمد عیسی حسینی، رییس اجرایوی پروژه سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد و معین سراج، رییس عملیاتی پروژه سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید