Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: راه لاجورد بدیلی برای راه ترانزیتی کراچی به اروپا

راه لاجورد، در کنار این‌که بدیل راه ترانزیتی کراچی به اروپا است، این راه برای مصونیت انتقال کالاها در چارچوب سازمان جهانی جاده، مهم پنداشته می‌شود.
 
وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که بارسیدن نخستین محمولۀ بازرگانی کالاهای کشور به ترکیه، به زودی روی حل بنیادی مشکلات در این مسیر با کشورهای عضو این راه گفت‌وگوخواهد شد.
 
در این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با امام محمد وریماچ، معین وزارت ترانسپورت به بحث گرفته است.

بازار: راه لاجورد بدیلی برای راه ترانزیتی کراچی به اروپا

در کنار کم هزینه بودن راه لاجورد نسبت به راه بندر کراچی پاکستان به اروپا، در این راه در کمتر از شانزده روز کالاها به مرز اروپا می‌رسند.

Thumbnail

راه لاجورد، در کنار این‌که بدیل راه ترانزیتی کراچی به اروپا است، این راه برای مصونیت انتقال کالاها در چارچوب سازمان جهانی جاده، مهم پنداشته می‌شود.
 
وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که بارسیدن نخستین محمولۀ بازرگانی کالاهای کشور به ترکیه، به زودی روی حل بنیادی مشکلات در این مسیر با کشورهای عضو این راه گفت‌وگوخواهد شد.
 
در این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با امام محمد وریماچ، معین وزارت ترانسپورت به بحث گرفته است.

هم‌رسانی کنید