Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: شاهراه کابل – کندهار در بدترین وضیعتش قرار دارد

شاهراه کابل – کندهار از بزرگترین و پُرهزینه‌ترین شاهراه‌های کشور، درحال حاضردر بدترین وضیعتش قرار دارد.
 
شماری‌از راننده‌گان در مسیر این شاهراه می‌گویند که بخش‌های این جاده درحال حاضر باید از نو ساخته شوند.
 
درهمین‌حال، وزارت فواید عامه می‌پذیرد که این شاهراه شماره یک کشور، درحال حاضر بیشتر ویران شده‌است و برای بازسازی هرکیلومتر آن، به‌گونۀ تخمینی تا ۱۲۰هزاردالر نیاز خواهد بود.
 
در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با حاجی طلامحمد، رییس اتحادیۀ شرکت‌های مسافربری زون غرب، انجام داده‌است.

بازار: شاهراه کابل – کندهار در بدترین وضیعتش قرار دارد

وزارت فواید عامه می‌پذیرد که این شاهراه شماره یک کشور، درحال حاضر بیشتر ویران شده‌است و برای بازسازی هرکیلومتر آن، به‌گونۀ تخمینی تا ۱۲۰هزاردالر نیاز خواهد بود.
 

Thumbnail

شاهراه کابل – کندهار از بزرگترین و پُرهزینه‌ترین شاهراه‌های کشور، درحال حاضردر بدترین وضیعتش قرار دارد.
 
شماری‌از راننده‌گان در مسیر این شاهراه می‌گویند که بخش‌های این جاده درحال حاضر باید از نو ساخته شوند.
 
درهمین‌حال، وزارت فواید عامه می‌پذیرد که این شاهراه شماره یک کشور، درحال حاضر بیشتر ویران شده‌است و برای بازسازی هرکیلومتر آن، به‌گونۀ تخمینی تا ۱۲۰هزاردالر نیاز خواهد بود.
 
در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی، گفت‌وگویی را با حاجی طلامحمد، رییس اتحادیۀ شرکت‌های مسافربری زون غرب، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید