تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: مشکلات فرا راهی ادارۀ هوانوردی

درنُه سال گذشته اداره هوانوردی نتوانسته است که نام های شرکت‌های هوانوردی کشور را ازفهرست سیاه خدمات هوانوردی اتحادیه اروپا بیرون کند.

مسوولان ریاست هوانوردی می‌گویند که با وجود تلاش‌های این ریاست برای ازسرگیری پروازها به کشورهای اروپایی، هنوزهم شرایط برای اینکار صد در صد فراهم نیست.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با عبدالقادر جیلانی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

بازار: مشکلات فرا راهی ادارۀ هوانوردی

کارشناسان بخش اقتصاد میگویند که کاهش چشم گیر سرمایه گذاری ها در بخش هانواری و  وکمبود ظرفیت ها در این بخش ازچالش های بزرگ دراین بخش استند.

Thumbnail

درنُه سال گذشته اداره هوانوردی نتوانسته است که نام های شرکت‌های هوانوردی کشور را ازفهرست سیاه خدمات هوانوردی اتحادیه اروپا بیرون کند.

مسوولان ریاست هوانوردی می‌گویند که با وجود تلاش‌های این ریاست برای ازسرگیری پروازها به کشورهای اروپایی، هنوزهم شرایط برای اینکار صد در صد فراهم نیست.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با عبدالقادر جیلانی، آگاه امور اقتصادی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید