تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: نقش زنان در تجارت افغانستان

در بیش از هژده سال گذشته حدود یک هزار و یک تشبث از سوی زنان در کشور ایجاد شده اند.

بر بنیاد آمار های اتاق تجارت وصنایع زنان درتشبثاتی که ازسوی زنان درکشور ایجاد شده اند ، بیش ازهفتادوهفت میلیون دالر سرمایه گذاری شده است. 

در همین حال شماری از سرمایه گذارن زن می گویند که تلاش دارند با تولید با کیفیت بلند برای فراورده هایشان بازاریابی کنند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمان برنامه:

حنیفه سلطانی، رییس شرکت تولیدی ترنم استایل 
فخریه ابراهیمی ممتاز، تجارت پیشه‌

بازرگانی

بازار: نقش زنان در تجارت افغانستان

آنان میگویندکه درحال حاضر کمبود مواد خام برای کارخانه ها ودستگاه های تولیدی شان یکی ازچالش های بزرگ است.

Thumbnail

در بیش از هژده سال گذشته حدود یک هزار و یک تشبث از سوی زنان در کشور ایجاد شده اند.

بر بنیاد آمار های اتاق تجارت وصنایع زنان درتشبثاتی که ازسوی زنان درکشور ایجاد شده اند ، بیش ازهفتادوهفت میلیون دالر سرمایه گذاری شده است. 

در همین حال شماری از سرمایه گذارن زن می گویند که تلاش دارند با تولید با کیفیت بلند برای فراورده هایشان بازاریابی کنند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با مهمانان بحث کرده است. 

مهمان برنامه:

حنیفه سلطانی، رییس شرکت تولیدی ترنم استایل 
فخریه ابراهیمی ممتاز، تجارت پیشه‌

هم‌رسانی کنید