تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازار: نگرانی‌ها از کاهش آب‌های زیرزمینی

شماری ازآگاهان بخش زمینی شناسی با نگرانی ازاستفاده بی رویه آب های زیرزمینی ونبود راهکارهای روشنی حکومت درجلوگیری ازفروش آب های زیرزمینی درشهرهای کشورمیگویند که، حکومت تا کنون درحل مشکلات کمبود آب  درپایتخت ناتوان بوده است.

آنان میگویند که درسال های اخیرسطح آب زیرزمینی درشهرکابل تا بیست مترکاهش یافته است واکنون هم شماری ازافراد با حُفرچهاه های عمیق دربخش های ازکابل ، آب زیرزمینی را با بهای بلند به مردم میفروشند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی جمال ناصر شکوری، رییس هایدروبیولوژی وزارت انرژی وآب بحث کرده است.

بازار: نگرانی‌ها از کاهش آب‌های زیرزمینی

آنان میگویند که آب زیرزمینی دارایی ملی است وهیچ کس حق فروش آب زیرزمینی را به مردم ندارد.

Thumbnail

شماری ازآگاهان بخش زمینی شناسی با نگرانی ازاستفاده بی رویه آب های زیرزمینی ونبود راهکارهای روشنی حکومت درجلوگیری ازفروش آب های زیرزمینی درشهرهای کشورمیگویند که، حکومت تا کنون درحل مشکلات کمبود آب  درپایتخت ناتوان بوده است.

آنان میگویند که درسال های اخیرسطح آب زیرزمینی درشهرکابل تا بیست مترکاهش یافته است واکنون هم شماری ازافراد با حُفرچهاه های عمیق دربخش های ازکابل ، آب زیرزمینی را با بهای بلند به مردم میفروشند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی جمال ناصر شکوری، رییس هایدروبیولوژی وزارت انرژی وآب بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید