تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

بازار: هزینه شدن ۲۲ درصدی بودجه توسعه‌یی در کشور

سخنگوی وزارت مالیه می گوید که در چهار ماه اول امسال مالی  بیش از بیست و دو درصد بودجه توسعه یی درکشورهزینه شده است.

وی می گوید که درمصرف چهارماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال پارسیزده درصد افزایش آمده است.

گرداننده شگوفه دانش با شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه بحث کرده است. 

بازرگانی

بازار: هزینه شدن ۲۲ درصدی بودجه توسعه‌یی در کشور

شماری از کارشناسان امور اقتصاد برموثریت وشفافیت بیشتردرمصرف بودجه توسعه یی کشور تأکید دارند.

Thumbnail

سخنگوی وزارت مالیه می گوید که در چهار ماه اول امسال مالی  بیش از بیست و دو درصد بودجه توسعه یی درکشورهزینه شده است.

وی می گوید که درمصرف چهارماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال پارسیزده درصد افزایش آمده است.

گرداننده شگوفه دانش با شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید