تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازار: چالش‌ها فرا راه  کار سرمایه گذاری‌ها

وزیر اقتصاد می‌گویدکه بربنیاد تخمین‌های آنان سالانه تا هفت هزار کاربارهای کوچک درکشور با رکود روبرومیشوند.

وی می‌گوید که در کنار چالش‌ها فرا راه  کارسرمایه گذاری‌های کوچک و میانه درکشور، فرصت‌های هم درکشوردراین بخش وجود دارند که باید بکارگرفته شوند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با  مرسل رحمانی، سرمایه گذار بحث کرده است. 

بازار: چالش‌ها فرا راه  کار سرمایه گذاری‌ها

سرپرست وزارت صنعت و تجارت از برنامه‌های این وزارت به هدف حمایت از سرمایه گذاری‌های نو پا تاکید دارد.

تصویر بندانگشتی

وزیر اقتصاد می‌گویدکه بربنیاد تخمین‌های آنان سالانه تا هفت هزار کاربارهای کوچک درکشور با رکود روبرومیشوند.

وی می‌گوید که در کنار چالش‌ها فرا راه  کارسرمایه گذاری‌های کوچک و میانه درکشور، فرصت‌های هم درکشوردراین بخش وجود دارند که باید بکارگرفته شوند.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با  مرسل رحمانی، سرمایه گذار بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید