تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک توسعۀ آسیایی ۷۰ میلیون دالر به پروژۀ وارداتی برق کمک می‌کند

بانک توسعه آسیایی هفتاد میلیون دالر به عملی سازی پروژه برق وارداتی سرخان-پلخمری کمک خواهد کرد. 

این پروژه قرار است تا سه سال دیگر عملی شود. 

پس ازآن که توافقنامه عملی سازی پروژه برق سرخان-پلخمری سه ماه پیش امضا شد، اکنون شرکت برشنا از جلب دلبسته گی و تعهد کمک های مالی بانک توسعه اسیایی برای عملی سازی این پروژه خبر می دهد. 

افزون بر این سخنگوی این شرکت از پایان یافتن بخشی از بررسی های فنی این پروژه از سوی این شرکت و هیئت که از ازبیکستان آمده بودند، سخن می زند. 

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «لین ۵۰۰ کیلوولت از سرخان الی پلخمری است که بانک انکشاف آسایی هفتاد میلیون دالر تعهد شفاهی کردند.» 

پروژه سرخان-پلخمری در کنار پروژه انتقال لین برق پنجصد کیلوولت از ترکمنستان، از پروژه‌های بزرگ واردات برق به کشور گفته می شود که با عملی شدن آنها بخش بزرگی از برق مورد نیاز شهروندان کشور در بیش از ده ولایت کشور فراهم خواهد شد. 

شرکت برشنا پیش از این گفته است که ازبیکستان تعهد کرده است که با عملی شدن پروژه سرخان-پلخمری برق را با بهای مناسب به افغانستان خواهد فروخت. 

سید مسعود، آگاه امور اقتصادی، گفت: «فکر می کنم یک گام بسیار بسیار جالب برای افغانستان، برای باورمندی افغانستان، برای ایجاد باورمندی‌های سرمایه‌گذاری و حتا باورمندی‌های سیاسی است.» 

در چارچوب پروژه برق وارداتی سرخان-پلخمری لین پنجصد کیلوولت از سرخان دره ازبیکستان به سب استیشن برق در پلخمری که پیش از این کارهایی ساخت آن آغاز شده اند کشیده خواهد شد.
توافقنامه عملی سازی این پروژه در سفیر اخیر رئیس جمهور به ازبیکستان به امضاء رسید.

بانک توسعۀ آسیایی ۷۰ میلیون دالر به پروژۀ وارداتی برق کمک می‌کند

شرکت برشنا می‌گوید که عملی سازی این پروژه در خاک افغانستان هفتاد میلیون دالر هزینه برمی‌دارد و بانک توسعه آسیایی به پرداخت این مبلغ تعهد کرده است. 

تصویر بندانگشتی

بانک توسعه آسیایی هفتاد میلیون دالر به عملی سازی پروژه برق وارداتی سرخان-پلخمری کمک خواهد کرد. 

این پروژه قرار است تا سه سال دیگر عملی شود. 

پس ازآن که توافقنامه عملی سازی پروژه برق سرخان-پلخمری سه ماه پیش امضا شد، اکنون شرکت برشنا از جلب دلبسته گی و تعهد کمک های مالی بانک توسعه اسیایی برای عملی سازی این پروژه خبر می دهد. 

افزون بر این سخنگوی این شرکت از پایان یافتن بخشی از بررسی های فنی این پروژه از سوی این شرکت و هیئت که از ازبیکستان آمده بودند، سخن می زند. 

وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا، گفت: «لین ۵۰۰ کیلوولت از سرخان الی پلخمری است که بانک انکشاف آسایی هفتاد میلیون دالر تعهد شفاهی کردند.» 

پروژه سرخان-پلخمری در کنار پروژه انتقال لین برق پنجصد کیلوولت از ترکمنستان، از پروژه‌های بزرگ واردات برق به کشور گفته می شود که با عملی شدن آنها بخش بزرگی از برق مورد نیاز شهروندان کشور در بیش از ده ولایت کشور فراهم خواهد شد. 

شرکت برشنا پیش از این گفته است که ازبیکستان تعهد کرده است که با عملی شدن پروژه سرخان-پلخمری برق را با بهای مناسب به افغانستان خواهد فروخت. 

سید مسعود، آگاه امور اقتصادی، گفت: «فکر می کنم یک گام بسیار بسیار جالب برای افغانستان، برای باورمندی افغانستان، برای ایجاد باورمندی‌های سرمایه‌گذاری و حتا باورمندی‌های سیاسی است.» 

در چارچوب پروژه برق وارداتی سرخان-پلخمری لین پنجصد کیلوولت از سرخان دره ازبیکستان به سب استیشن برق در پلخمری که پیش از این کارهایی ساخت آن آغاز شده اند کشیده خواهد شد.
توافقنامه عملی سازی این پروژه در سفیر اخیر رئیس جمهور به ازبیکستان به امضاء رسید.

هم‌رسانی کنید