Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بانک جهانی ۴۰۳ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

بانک جهانی چهار صد و سه میلیون دالر را به حکومت افغانستان کمک کرد. سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که این کمک‌ها در دو سال آینده در بخش‌های آموزش و پرورش، تحصیلات عالی و توانمند سازی زنان روستایی هزینه خواهند شد.

بیش از ۷۵ درصد کمک‎های تازه بانک جهانی قرار است در بخش‎های آموزش و پرورش و تحصیلات عالی هزینه شوند.

در همین حال رییس بانک جهانی برای افغانستان می‌گوید که در حال حاضر نیمی از مکتب‌ها افغانستان ساختمان ندارند و دختران و پسران به آموزش و پرورش دسترسی لازم ندارند.

شبهام چودری، رییس بانک جهانی در افغانستان، گفت: «فکر می‌کنم که هیچ نوع همکاری برای کاستن فقر بهتر از سرمایه گذاری بالای آینده و نسل جوان نیست تا فقر را در افغانستان کاهش داد و این دقیقاً سه موردی استند که امروز ما این‌جا آن را تجلیل می‌کنیم.»

همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، گفت: «واقعاً این چهار صد و سه میلیون دالر برنامه‌های اساسی که قوای بشری افغانستان را و خصوصاً خانم‌ها را یک عمل نیک خواهد بود.»

دو صد و نود هشت میلیون دالر این کمک‌های بانک جهانی در بخش آموزش و پرورش هزینه می‌شود.

سرپرست وزارت معارف می‌گوید که در حال حاضر در حدود سه میلیون و هفت صد هزار طفل در کشور از رفتن به مکتب محروم هستند.

میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، گفت: «به صورت کل هفت اعشاریه سه میلیون طفل از این برنامه اقراء و این کمک دو صد و نود هشت میلیون دالری  مستفید خواهند شد.»

در حدود ۱۰۰ میلیون دالر این کمک‌ها در بخش توانمند سازی زنان روستایی و در حدود پنج میلیون دالر آن در بهبود کیفیت درسی در نهادهای تحصیلات عالی کشور هزنیه خواهد شد.

محیب الرحمن کریمی، وزیر احیاء و انکشاف دهات، گفت: «این برنامه در پنج سال ما در حدود پنج هزار روستا را تحت پوشش قرار می دهیم و پنجاه هزار نفر از آن مستفید می‌شوند.»

نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی، گفت: «این کمک‌ها از طریق وزارت تحصیلات عالی برای اعزام صد تن از اعضای کادر عملی از طریق بانک جهانی برای اخذ ماستری و برای پنجاه تن برای اخذ سند دوکتورا به مصرف خواهد رسید.»

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که  سرمایه‌گذاری برای توانمندسازی و آموزش زنان، راه مستقیم برای کاهش فقر، رشد متوازن اقتصادی و اجتماعی در کشور است.

بانک جهانی ۴۰۳ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

رییس بانک جهانی در افغانستان هدف اصلی این کمک‌ها کاهش فقر در کشور است. 

Thumbnail

بانک جهانی چهار صد و سه میلیون دالر را به حکومت افغانستان کمک کرد. سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که این کمک‌ها در دو سال آینده در بخش‌های آموزش و پرورش، تحصیلات عالی و توانمند سازی زنان روستایی هزینه خواهند شد.

بیش از ۷۵ درصد کمک‎های تازه بانک جهانی قرار است در بخش‎های آموزش و پرورش و تحصیلات عالی هزینه شوند.

در همین حال رییس بانک جهانی برای افغانستان می‌گوید که در حال حاضر نیمی از مکتب‌ها افغانستان ساختمان ندارند و دختران و پسران به آموزش و پرورش دسترسی لازم ندارند.

شبهام چودری، رییس بانک جهانی در افغانستان، گفت: «فکر می‌کنم که هیچ نوع همکاری برای کاستن فقر بهتر از سرمایه گذاری بالای آینده و نسل جوان نیست تا فقر را در افغانستان کاهش داد و این دقیقاً سه موردی استند که امروز ما این‌جا آن را تجلیل می‌کنیم.»

همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، گفت: «واقعاً این چهار صد و سه میلیون دالر برنامه‌های اساسی که قوای بشری افغانستان را و خصوصاً خانم‌ها را یک عمل نیک خواهد بود.»

دو صد و نود هشت میلیون دالر این کمک‌های بانک جهانی در بخش آموزش و پرورش هزینه می‌شود.

سرپرست وزارت معارف می‌گوید که در حال حاضر در حدود سه میلیون و هفت صد هزار طفل در کشور از رفتن به مکتب محروم هستند.

میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، گفت: «به صورت کل هفت اعشاریه سه میلیون طفل از این برنامه اقراء و این کمک دو صد و نود هشت میلیون دالری  مستفید خواهند شد.»

در حدود ۱۰۰ میلیون دالر این کمک‌ها در بخش توانمند سازی زنان روستایی و در حدود پنج میلیون دالر آن در بهبود کیفیت درسی در نهادهای تحصیلات عالی کشور هزنیه خواهد شد.

محیب الرحمن کریمی، وزیر احیاء و انکشاف دهات، گفت: «این برنامه در پنج سال ما در حدود پنج هزار روستا را تحت پوشش قرار می دهیم و پنجاه هزار نفر از آن مستفید می‌شوند.»

نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی، گفت: «این کمک‌ها از طریق وزارت تحصیلات عالی برای اعزام صد تن از اعضای کادر عملی از طریق بانک جهانی برای اخذ ماستری و برای پنجاه تن برای اخذ سند دوکتورا به مصرف خواهد رسید.»

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که  سرمایه‌گذاری برای توانمندسازی و آموزش زنان، راه مستقیم برای کاهش فقر، رشد متوازن اقتصادی و اجتماعی در کشور است.

هم‌رسانی کنید