Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

با وجود محدودیت‌ها یک رستورانت هنوزهم در کابل فعالیت می‌کند

باشنده‌گان سرک اول تایمنی شهر کابل انتقاد می‌کنند یک رستورانت بر خلاف محدودیت‌های وضع شده به فعالیتش ادامه میدهد.

این مردم می‌گویند که این رستورانت برخلاف دستورهای وزارت‌های امور داخله و صحت به کارش ادامه میدهد و تا کنون پولیس نتوانسته است این رستورانت را بسته کند.

مرزا محمد، وکیل گذر قلعه فتح الله، گفت:«یک بار قوماندان آمد اینجا برایش اخطار داد برایش که او برادر دیگر این بیروبار و هوتل را بسته کن.»

احمد قسیم، باشنده سرک اول تایمنی، گفت:«فعلا موضوع کرونا است وقتی که دولت بند کردند، یک روز همین هوتل هم کار خود را بند نه کرده.»

خبرنگاران طلوع نیوز که پس از شکایت همسایه‌گان این رستورانت به محل رفته بودند، از سوی مالک این رستورانت توهین شدند و دور بین شان نیز شکستند.

نگهبانان این رستورانت دوربین طلوع نیوز را گرفتند و پس از تلاش پولیسدوربین شکسته را به خبرنگاران طلوع نیوز تحویل داد.

فریبا سادات، خبرنگار طلوع نیوز، در این مورد گفت:« صاحب رستورانت یک خانم است آمد و کمره را با زور با فشار با چند گاردش از محل گرفتند و داخل بردند و برای ما اجازه نداد که از مردم تصویر بگیریم.»

زبیر هاشم یار، تصویر بردار طلوع نیوز، گفت:«به بسیار لحن تحقیر آمیز گفت که کمره اش را وردارید وبیارید داخل رستورانت، وقتی که من مقابله کردم، کمره را نه ماندم، پنج شش نفر دیگر مسلح آمدند بالای من هجوم آوردند. کمره من را گرفت و برد و توهین کرد و تحقیر کرد.»

مالک این رستورانت شکیلا ابراهیم نام دارد و همسایه گان این رستورانت میگویند که وی گفته است که با نخست بانوی کشور کار میکند، اما دفتر نخست بانوی کشور در خبرنامه می‌گوید که شکیلا ابراهیم مالک این رستورانت هیچ رابطه یی با بانوی نخست کشور ندارد.

در خبرنامه دفتر نخست بانوی کشور آمده است که این زن خلاف دستورهای وزارت‌های امور داخله و صحت عامه به فعالیتش ادامه میدهد و حتمن زیر پیگرد قرار خواهد گرفت.

وزارت امور داخله می گوید که این رویداد را بررسی می‌کند، اما پولیس تا کنون نتوانسته است که جلو رفت و آمد مهمانان را به این رستورانت بگیرد.

با وجود محدودیت‌ها یک رستورانت هنوزهم در کابل فعالیت می‌کند

باشنده گان محل می گویند که پولیس تا حال نتوانسته این رستورانت را بسته کند.

Thumbnail

باشنده‌گان سرک اول تایمنی شهر کابل انتقاد می‌کنند یک رستورانت بر خلاف محدودیت‌های وضع شده به فعالیتش ادامه میدهد.

این مردم می‌گویند که این رستورانت برخلاف دستورهای وزارت‌های امور داخله و صحت به کارش ادامه میدهد و تا کنون پولیس نتوانسته است این رستورانت را بسته کند.

مرزا محمد، وکیل گذر قلعه فتح الله، گفت:«یک بار قوماندان آمد اینجا برایش اخطار داد برایش که او برادر دیگر این بیروبار و هوتل را بسته کن.»

احمد قسیم، باشنده سرک اول تایمنی، گفت:«فعلا موضوع کرونا است وقتی که دولت بند کردند، یک روز همین هوتل هم کار خود را بند نه کرده.»

خبرنگاران طلوع نیوز که پس از شکایت همسایه‌گان این رستورانت به محل رفته بودند، از سوی مالک این رستورانت توهین شدند و دور بین شان نیز شکستند.

نگهبانان این رستورانت دوربین طلوع نیوز را گرفتند و پس از تلاش پولیسدوربین شکسته را به خبرنگاران طلوع نیوز تحویل داد.

فریبا سادات، خبرنگار طلوع نیوز، در این مورد گفت:« صاحب رستورانت یک خانم است آمد و کمره را با زور با فشار با چند گاردش از محل گرفتند و داخل بردند و برای ما اجازه نداد که از مردم تصویر بگیریم.»

زبیر هاشم یار، تصویر بردار طلوع نیوز، گفت:«به بسیار لحن تحقیر آمیز گفت که کمره اش را وردارید وبیارید داخل رستورانت، وقتی که من مقابله کردم، کمره را نه ماندم، پنج شش نفر دیگر مسلح آمدند بالای من هجوم آوردند. کمره من را گرفت و برد و توهین کرد و تحقیر کرد.»

مالک این رستورانت شکیلا ابراهیم نام دارد و همسایه گان این رستورانت میگویند که وی گفته است که با نخست بانوی کشور کار میکند، اما دفتر نخست بانوی کشور در خبرنامه می‌گوید که شکیلا ابراهیم مالک این رستورانت هیچ رابطه یی با بانوی نخست کشور ندارد.

در خبرنامه دفتر نخست بانوی کشور آمده است که این زن خلاف دستورهای وزارت‌های امور داخله و صحت عامه به فعالیتش ادامه میدهد و حتمن زیر پیگرد قرار خواهد گرفت.

وزارت امور داخله می گوید که این رویداد را بررسی می‌کند، اما پولیس تا کنون نتوانسته است که جلو رفت و آمد مهمانان را به این رستورانت بگیرد.

هم‌رسانی کنید