Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برای نخستین بار سیاست پنج‌سالۀ بازرگانی افغانستان ساخته شده است

برای نخستین بار، سیاست پنج سالۀ بازرگانی با کمک فنی مرکز تجارت جهانی برای افغانستان ساخته شده است.

مسؤولان این مرکز، می‌گویند که با عملی شدن سیاست پنج سالۀ بازرگانی در کشور کسربیلانس بازرگانی کاهش خواهند یافت.

صدیق الله مجددی، رییس دفتر مرکز بازرگانی جهانی در کابل می‌گوید: «سیاست جدید برای پنج سال در بازرگانی افغانستان تأثیرات زیادی خواهد داشت. ما امید داریم که این سیاست گذشته افزایش صادرات، بازرگانی افغانستان را به سرعت افزایش می‌دهد.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در کنار ناامنی‌ها عملی نشدن قوانین بازرگانی و نبود برنامه‌های لازم حمایتی از بخش خصوصی، از چالش‌های بزرگ فراراه کار آنان است.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره بیان داشت: «ما در حال حاضر مشکلات زیادی داریم؛ چندین بازرگان می‌خواهند که صادرات بسیار زیاد به سنگاپور داشته باشند اما این کشور به علت این که ما یک سیاست روشن بازرگانی نداریم و با آن کشور توافق‌نامه نداریم این کالاها صادرات ما را نمی‌پذیرد.»

کامله صدیقی، معین وزارت صنعت و تجارت نیز می‌گوید که این سیاست پنج ساله در بهبود روابط بازرگانی افغانستان را بسیار کمک خواهد کرد: «ایجاد این سیاست ما را در بهبود روابط بازرگانی مان در بیرون از کشور کمک خواهند کرد و ما قادر می‌شویم که مشکلات خودرا حل سازیم.»

با این هم، اتاق تجارت و صنایع، از حکومت می‌خواهد که برای حل بنیادی مشکلات بازرگانی با پاکستان از موقف توانمند اقدام کند. مسؤولان این اتاق، می‌گویند که پاکستان یک بار دیگر برای خرید سیب و شماری از میوه‌های دیگر از افغانستان، مشکل تراشی می‌کنند.

برای نخستین بار سیاست پنج‌سالۀ بازرگانی افغانستان ساخته شده است

اتاق تجارت و صنایع، از حکومت می‌خواهد که برای حل بنیادی مشکلات بازرگانی با پاکستان از موقف توانمند اقدام کند. مسؤولان این اتاق، می‌گویند که پاکستان یک بار دیگر برای خرید سیب و شماری از میوه‌های دیگر از افغانستان، مشکل تراشی می‌کنند.

Thumbnail

برای نخستین بار، سیاست پنج سالۀ بازرگانی با کمک فنی مرکز تجارت جهانی برای افغانستان ساخته شده است.

مسؤولان این مرکز، می‌گویند که با عملی شدن سیاست پنج سالۀ بازرگانی در کشور کسربیلانس بازرگانی کاهش خواهند یافت.

صدیق الله مجددی، رییس دفتر مرکز بازرگانی جهانی در کابل می‌گوید: «سیاست جدید برای پنج سال در بازرگانی افغانستان تأثیرات زیادی خواهد داشت. ما امید داریم که این سیاست گذشته افزایش صادرات، بازرگانی افغانستان را به سرعت افزایش می‌دهد.»

در همین حال، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در کنار ناامنی‌ها عملی نشدن قوانین بازرگانی و نبود برنامه‌های لازم حمایتی از بخش خصوصی، از چالش‌های بزرگ فراراه کار آنان است.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره بیان داشت: «ما در حال حاضر مشکلات زیادی داریم؛ چندین بازرگان می‌خواهند که صادرات بسیار زیاد به سنگاپور داشته باشند اما این کشور به علت این که ما یک سیاست روشن بازرگانی نداریم و با آن کشور توافق‌نامه نداریم این کالاها صادرات ما را نمی‌پذیرد.»

کامله صدیقی، معین وزارت صنعت و تجارت نیز می‌گوید که این سیاست پنج ساله در بهبود روابط بازرگانی افغانستان را بسیار کمک خواهد کرد: «ایجاد این سیاست ما را در بهبود روابط بازرگانی مان در بیرون از کشور کمک خواهند کرد و ما قادر می‌شویم که مشکلات خودرا حل سازیم.»

با این هم، اتاق تجارت و صنایع، از حکومت می‌خواهد که برای حل بنیادی مشکلات بازرگانی با پاکستان از موقف توانمند اقدام کند. مسؤولان این اتاق، می‌گویند که پاکستان یک بار دیگر برای خرید سیب و شماری از میوه‌های دیگر از افغانستان، مشکل تراشی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید