تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برشنا: برق قطع شدۀ ازبیکستان امشب دوباره پیوند می‌شود

رییس شرکت برشنا، می‌گوید که تا ساعت دوازده امشب، ۲۰۰میگاوات برق قطع شدۀ ازبیکستان دوباره پیوند خواهد شد.

امان الله غالب، می‌افزاید که این شرکت ۵۰ میگاوات برق بیشتر از ازبیکستان خریده است و کارهای فنی در ازبیکستان برای آماده‌گی‌ها و افزایش ظرفیت‌ها برای انتقال این ۵۰ میگاوات برق بیشتر باعث قطع ۲۰۰ میگاوات برق در افغانستان شده‌است.

آقای غالب افزود: «نخست گفتند که پنج روز زمان خواهد برد، بعد ما فشار بیشتر آوردیم و گفتیم کار بیشتر کنید. آنان گفتند که ما حتا سه شیفت هم در ساحه کار می‌کنیم تا سیم‌ها را تبدیل کنیم. بعد وعده کردند که امروز تا ساعت دوازده چاشت دوباره برق نورمال خواهد شد و نهایتش تا ساعت دوازده امشب.»

رییس شرکت برشنا، می‌گوید که در سه روز پسین پرچاوی‌های برق در شهر کابل از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته اند اما تا چند ساعت  دیگر به ۲۵ درصد کاهش خواهند یافت.

دسترسی باشندهگان پایتخت به انرژی برق، از روز سه شنبه به اینسو که ۲۰۰میگاوات برق ازبیکستان قطع شده است، بسیار محدود شده است.

نجیب الله، باشندۀ کابل می‌گوید: «بی برقی‌ها دوران جنگ‌های سال ۱۳۷۱را به یاد ما آورد. شام که از خانه بیرون شویم همه‌جا تار و تاریک است و هیچ کسی به روی جاده‌ها دیده نمی‌شود.»    
راشد، باشندۀ دیگر کابل نیز می‌افزاید: «اگر دانشجو است یا دانش آموز یا کسی کار می‌کند، زنده‌گی همه به برق وابسته است. از حکومت می‌خواهیم که به این مشکل ما رسیده‌گی کند.»

در این میان، شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که در کنار عملی سازی برنامه‌های کلان انرژی برق، حکومت باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد تا مردم در تولید برق به ویژه از منبع خورشید سهیم شوند.
قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «به خاطر این که فرهنگ ساختن انرژی برق در خانه‌ها مروج شود، مثل این‌که در کشورهای اروپایی است، در چین است، در هند است و جاهای دیگر، باید حکومت افغانستان مواد خام این برق را سبسایدی کند و ارزانتر بسازد تا مردمان بسیار عادی هم به آن دسترسی داشته باشند.»     

افزون بر واردکردن ۵۰ میگاوات برق بیشتر از ازبیکستان که مجموع برق وارداتی از این کشور را به ۴۵۰میگاوات می‌رساند، خرید ۶۰ میگاوات برق بیشتر از تاجیکستان و فعال سازی دستگاه حرارتی تره خیل با ظرفیت ۶۰ میگاوات از دیگر برنامه های شرکت برشنا استند که تا یک هفته دیگر عملی خواهند شد.

برشنا: برق قطع شدۀ ازبیکستان امشب دوباره پیوند می‌شود

رییس شرکت برشنا، می‌گوید که در سه روز پسین پرچاوی‌های برق در شهر کابل از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته اند اما تا چند ساعت  دیگر به ۲۵ درصد کاهش خواهند یافت.

Thumbnail

رییس شرکت برشنا، می‌گوید که تا ساعت دوازده امشب، ۲۰۰میگاوات برق قطع شدۀ ازبیکستان دوباره پیوند خواهد شد.

امان الله غالب، می‌افزاید که این شرکت ۵۰ میگاوات برق بیشتر از ازبیکستان خریده است و کارهای فنی در ازبیکستان برای آماده‌گی‌ها و افزایش ظرفیت‌ها برای انتقال این ۵۰ میگاوات برق بیشتر باعث قطع ۲۰۰ میگاوات برق در افغانستان شده‌است.

آقای غالب افزود: «نخست گفتند که پنج روز زمان خواهد برد، بعد ما فشار بیشتر آوردیم و گفتیم کار بیشتر کنید. آنان گفتند که ما حتا سه شیفت هم در ساحه کار می‌کنیم تا سیم‌ها را تبدیل کنیم. بعد وعده کردند که امروز تا ساعت دوازده چاشت دوباره برق نورمال خواهد شد و نهایتش تا ساعت دوازده امشب.»

رییس شرکت برشنا، می‌گوید که در سه روز پسین پرچاوی‌های برق در شهر کابل از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته اند اما تا چند ساعت  دیگر به ۲۵ درصد کاهش خواهند یافت.

دسترسی باشندهگان پایتخت به انرژی برق، از روز سه شنبه به اینسو که ۲۰۰میگاوات برق ازبیکستان قطع شده است، بسیار محدود شده است.

نجیب الله، باشندۀ کابل می‌گوید: «بی برقی‌ها دوران جنگ‌های سال ۱۳۷۱را به یاد ما آورد. شام که از خانه بیرون شویم همه‌جا تار و تاریک است و هیچ کسی به روی جاده‌ها دیده نمی‌شود.»    
راشد، باشندۀ دیگر کابل نیز می‌افزاید: «اگر دانشجو است یا دانش آموز یا کسی کار می‌کند، زنده‌گی همه به برق وابسته است. از حکومت می‌خواهیم که به این مشکل ما رسیده‌گی کند.»

در این میان، شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که در کنار عملی سازی برنامه‌های کلان انرژی برق، حکومت باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد تا مردم در تولید برق به ویژه از منبع خورشید سهیم شوند.
قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی بیان داشت: «به خاطر این که فرهنگ ساختن انرژی برق در خانه‌ها مروج شود، مثل این‌که در کشورهای اروپایی است، در چین است، در هند است و جاهای دیگر، باید حکومت افغانستان مواد خام این برق را سبسایدی کند و ارزانتر بسازد تا مردمان بسیار عادی هم به آن دسترسی داشته باشند.»     

افزون بر واردکردن ۵۰ میگاوات برق بیشتر از ازبیکستان که مجموع برق وارداتی از این کشور را به ۴۵۰میگاوات می‌رساند، خرید ۶۰ میگاوات برق بیشتر از تاجیکستان و فعال سازی دستگاه حرارتی تره خیل با ظرفیت ۶۰ میگاوات از دیگر برنامه های شرکت برشنا استند که تا یک هفته دیگر عملی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید