تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

برشنا: تا ۱ماه دیگر ولایت پکتیا از برق وارداتی بهره‌مند خواهدشد

مسؤولان شرکت می‌گویند که تا یک ماه دیگر ولایت پکتیا از برق وارداتی بهره‌مند خواهد شد و تمامی کارهای فنی در این بخش انجام شده‌اند، اما توزیع برق پس‌از جبران خسارۀ مردمانی‌که با کشیده‌شدن سیم‌ها و پایه‌های برق به‌گونۀ زیانمند شده‌اند، آغاز می‌شود.
 
وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی این شرکت می‌گوید که کارهای تمدید سیم برق تا ولایت پکتیا و ساخت «سب‌استیشن» با کمک مالی ایالات متحده امریکا، پایان یافته‌اند و به‌زودی روند توزیع برق آغاز خواهد شد.
 
وی افزود که از توزیع برق وارداتی از ترکمنستان در ولایت پکتیا، در گام نخست در حدود ۱۴هزار خانواده در این ولایت بهره‌مند می‌شوند و در سال‌های آینده به‌گونۀ مجموعی در مسیری‌که سیم برق ۲۲۰کیلوولت از ارغنده تا پکتیا تمدید شده‌است، ۱۰۰هزار خانواده، زیر پوشش قرار خواهند گرفت.
 
وی می‌افزاید: «فعلا شبکه دست‌داشته را برق می‌دهیم و در آینده توسعه پیدا می‌کند. فعلا بیشتر از ۱۴هزار خانواده استند در وزی زدران و در خود گردیز و آهسته آهسته شبکه توسعه داده می‌شود.»
 
بربنیاد اطلاعات این شرکت، در حال حاضر شماری‌از باشنده‌گان پکتیا از برق حرارتی با هزینه‌های هنگفت استفاده می‌کنند.
 
ازسویی دیگر، شماری‌از آگاهان امور اقتصادی هرچند می‌گوید برق وارداتی و هزینه‌های پایین آن زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها در پکتیا فراهم خواهد ساخت، اما تأکید می‌ورزند که حکومت باید انرژی برق را از منابع مطمئین برای شهروندان کشور، فراهم کند.
 
عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی، می‌گوید: «شما در جریان استید که چند قبل ترکمنستان برق ولایت هرات را قطع کرد و بهای آن را دو برابر ساخت. این یک نکته ضعف است. ما وقتی می خواهیم انرژی برق را تأمین کنیم باید دنبال دیگر منابع مطمئن و کم هزینه تر برویم.»
 
در حال حاضر، بخشی‌از باشنده‌گان ولایت پکتیا که از انرژی برق بهره‌مند استند، از برق حرارتی استفاده می‌کنند که در برابر هر کیلووات آن، در حدود۳۵افغانی می‌پردازند.
 
سخن‌گوی این شرکت می‌گوید که با توزیع برق وارداتی، این رقم به حدود ۵افغانی کاهش خواهد یافت. 

بازرگانی

برشنا: تا ۱ماه دیگر ولایت پکتیا از برق وارداتی بهره‌مند خواهدشد

شرکت برشنا می‌گوید که تا یک ماه دیگر، ولایت پکتیا از برق وارداتی بهره‌مند خواهد شد. 

Thumbnail

مسؤولان شرکت می‌گویند که تا یک ماه دیگر ولایت پکتیا از برق وارداتی بهره‌مند خواهد شد و تمامی کارهای فنی در این بخش انجام شده‌اند، اما توزیع برق پس‌از جبران خسارۀ مردمانی‌که با کشیده‌شدن سیم‌ها و پایه‌های برق به‌گونۀ زیانمند شده‌اند، آغاز می‌شود.
 
وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی این شرکت می‌گوید که کارهای تمدید سیم برق تا ولایت پکتیا و ساخت «سب‌استیشن» با کمک مالی ایالات متحده امریکا، پایان یافته‌اند و به‌زودی روند توزیع برق آغاز خواهد شد.
 
وی افزود که از توزیع برق وارداتی از ترکمنستان در ولایت پکتیا، در گام نخست در حدود ۱۴هزار خانواده در این ولایت بهره‌مند می‌شوند و در سال‌های آینده به‌گونۀ مجموعی در مسیری‌که سیم برق ۲۲۰کیلوولت از ارغنده تا پکتیا تمدید شده‌است، ۱۰۰هزار خانواده، زیر پوشش قرار خواهند گرفت.
 
وی می‌افزاید: «فعلا شبکه دست‌داشته را برق می‌دهیم و در آینده توسعه پیدا می‌کند. فعلا بیشتر از ۱۴هزار خانواده استند در وزی زدران و در خود گردیز و آهسته آهسته شبکه توسعه داده می‌شود.»
 
بربنیاد اطلاعات این شرکت، در حال حاضر شماری‌از باشنده‌گان پکتیا از برق حرارتی با هزینه‌های هنگفت استفاده می‌کنند.
 
ازسویی دیگر، شماری‌از آگاهان امور اقتصادی هرچند می‌گوید برق وارداتی و هزینه‌های پایین آن زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها در پکتیا فراهم خواهد ساخت، اما تأکید می‌ورزند که حکومت باید انرژی برق را از منابع مطمئین برای شهروندان کشور، فراهم کند.
 
عبدالواسع حیدری، آگاه امور اقتصادی، می‌گوید: «شما در جریان استید که چند قبل ترکمنستان برق ولایت هرات را قطع کرد و بهای آن را دو برابر ساخت. این یک نکته ضعف است. ما وقتی می خواهیم انرژی برق را تأمین کنیم باید دنبال دیگر منابع مطمئن و کم هزینه تر برویم.»
 
در حال حاضر، بخشی‌از باشنده‌گان ولایت پکتیا که از انرژی برق بهره‌مند استند، از برق حرارتی استفاده می‌کنند که در برابر هر کیلووات آن، در حدود۳۵افغانی می‌پردازند.
 
سخن‌گوی این شرکت می‌گوید که با توزیع برق وارداتی، این رقم به حدود ۵افغانی کاهش خواهد یافت. 

هم‌رسانی کنید