تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

به کار ساختن سیستم خود کارمیترخوانی وحساب مصرف برق درکشور

مسؤولان شرکت برشنا روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۰حوت) از به‌کارساختن سیستم خودکار میترخوانی و حساب مصرف برق در کشور، خبر می‌دهد.

مسؤولان می افزایند که با نصب سیستم «سپات بلینگ» در این شرکت، مشترکان برق در سراسر کشور، خودشان ازمصرف برق‌شان نظارت خواهند کرد.

با به‌کارشدن این سیستم، شرکت برشنا نرم‌افزار سیستم میترخوانی را در تیلفون‌های هوشمند مشترکان برق نصب می‌کند که بربنیاد آن، مشترک می‌تواند از یک‌سو از صرفیۀ برق‌اش آگهی به‌دست آرد و ازسویی دیگر، در هنگام متیرخوانی بل برق به‌گونۀ «آن‌لاین» به مشترک فرستاده خواهند شد.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا، می‌گوید: «این برنامه ازپیش در کابل آغاز شده‌است و قراراست که تا پایان امسال در تمام شهر، عملی شود.»

عبید، کارمند فنی شرکت برشنا در مکروریان‌ها، می‌گوید: «این سیستم با میترهای مشترکان وصل می‌شود و هم‌زمانی‌که ما در ساحه می‌رویم و متیرخوانی می‌کنیم، به مشترکان بل آنان را نیز می‌دهیم.»

این درحالی‌ست که پیش‌از این شماری‌از مشترکان شرکت برشنا با نگرانی‌از مشکلات در میترخوانی ازسوی کارمندان شرکت برشنا، گفته‌اند که به‌علت اشتباهات در حساب‌های‌شان، از آنان اضافه‌ستانی می‌شود.

محمدنسیم، باشندۀ خیرخانه کابل، می‌گوید: «میترها کهنه استند حساب درست نمی‌شود امید که این میترها زودتر تعویض شوند به میترهای دیجیتالی تا مشکلات ما حل شود.»

ازسویی‌هم، مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که برای جلوگیری از مشکلات پرداخت‌نشدن صرفیه برق ازسوی مشترکان، این شرکت درنظردارد که کریدت کارت‌های صرفیه برق را به بازارها عرضه کند.

به کار ساختن سیستم خود کارمیترخوانی وحساب مصرف برق درکشور

سپات بلینگ، یا شیوۀ میترخوانی خودکار که بربنیاد آن، مشترک می‌تواند خود از روند مصرف برقش نظارت کند.

Thumbnail

مسؤولان شرکت برشنا روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۰حوت) از به‌کارساختن سیستم خودکار میترخوانی و حساب مصرف برق در کشور، خبر می‌دهد.

مسؤولان می افزایند که با نصب سیستم «سپات بلینگ» در این شرکت، مشترکان برق در سراسر کشور، خودشان ازمصرف برق‌شان نظارت خواهند کرد.

با به‌کارشدن این سیستم، شرکت برشنا نرم‌افزار سیستم میترخوانی را در تیلفون‌های هوشمند مشترکان برق نصب می‌کند که بربنیاد آن، مشترک می‌تواند از یک‌سو از صرفیۀ برق‌اش آگهی به‌دست آرد و ازسویی دیگر، در هنگام متیرخوانی بل برق به‌گونۀ «آن‌لاین» به مشترک فرستاده خواهند شد.

وحیدالله توحیدی، سخن‌گوی شرکت برشنا، می‌گوید: «این برنامه ازپیش در کابل آغاز شده‌است و قراراست که تا پایان امسال در تمام شهر، عملی شود.»

عبید، کارمند فنی شرکت برشنا در مکروریان‌ها، می‌گوید: «این سیستم با میترهای مشترکان وصل می‌شود و هم‌زمانی‌که ما در ساحه می‌رویم و متیرخوانی می‌کنیم، به مشترکان بل آنان را نیز می‌دهیم.»

این درحالی‌ست که پیش‌از این شماری‌از مشترکان شرکت برشنا با نگرانی‌از مشکلات در میترخوانی ازسوی کارمندان شرکت برشنا، گفته‌اند که به‌علت اشتباهات در حساب‌های‌شان، از آنان اضافه‌ستانی می‌شود.

محمدنسیم، باشندۀ خیرخانه کابل، می‌گوید: «میترها کهنه استند حساب درست نمی‌شود امید که این میترها زودتر تعویض شوند به میترهای دیجیتالی تا مشکلات ما حل شود.»

ازسویی‌هم، مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که برای جلوگیری از مشکلات پرداخت‌نشدن صرفیه برق ازسوی مشترکان، این شرکت درنظردارد که کریدت کارت‌های صرفیه برق را به بازارها عرضه کند.

هم‌رسانی کنید