تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأیید مقرره حقوق بازنشسته‌گی برای کارمندان سکتور خصوصی

وزارت کار و امور اجتماعی امروز دوشنبه (۱۱ قوس) از تأیید مقرره حقوق بازنشسته‌گی برای کارمندن ادارات غیردولتی و سکتور خصوصی خبر داد. 

به گفتۀ این وزرات، این مقرره در سه فصل و ۲۲ ماده تدوین شده است و همچنان از سوی ریاست جمهوری نیز نافذ است.

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که این مقرره، نخستین‌ سند تقنینی در پیوند به پرداخت حقوق بازنشسته‌گی کارمندان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی در افغانستان است.

این وزارت می‌گوید که بر اساس این مقرره، نهادهای غیر دولتی و سکتور خصوصی مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارمند خواهند شد.

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که بخش بزرگی از شهروندان کشور در ادارات غیر دولتی مشغول کار هستند و ‌باید از حقوق بازنشسته‌گی بهره‌مند باشند.

تأیید مقرره حقوق بازنشسته‌گی برای کارمندان سکتور خصوصی

بر اساس این مقرره، نهادهای غیر دولتی و سکتور خصوصی مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارمند خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت کار و امور اجتماعی امروز دوشنبه (۱۱ قوس) از تأیید مقرره حقوق بازنشسته‌گی برای کارمندن ادارات غیردولتی و سکتور خصوصی خبر داد. 

به گفتۀ این وزرات، این مقرره در سه فصل و ۲۲ ماده تدوین شده است و همچنان از سوی ریاست جمهوری نیز نافذ است.

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که این مقرره، نخستین‌ سند تقنینی در پیوند به پرداخت حقوق بازنشسته‌گی کارمندان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی در افغانستان است.

این وزارت می‌گوید که بر اساس این مقرره، نهادهای غیر دولتی و سکتور خصوصی مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارمند خواهند شد.

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که بخش بزرگی از شهروندان کشور در ادارات غیر دولتی مشغول کار هستند و ‌باید از حقوق بازنشسته‌گی بهره‌مند باشند.

هم‌رسانی کنید