Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکنون ۱۳۰۰ تُن جلغوزه از راه دهلیز هوایی به چین صادر شده‌است

مسؤولان دفتر مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گویند که تاکنون بیش ۱۳۰۰تُن جلغوزۀ افغانستان به چین صادر شده‌است.

سمیررسا، مسؤول روابط عامه دفتر مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی در این باره گفت: «از صادرات از راه دهیلز هوایی به چین، تاکنون ۶۳ پرواز صورت گرفته است که در نتیجه ما موفق شدیم بیش از ۱۳۰۰تُن جلغوزه را به شانگهای چین انتقال بدهیم.»

آغاز صادرات مستقیم جلغوزه به بازارهای چین، سبب افزایش بهای جلغوزه دربازارهای داخلی و خارجی شده‌است. سال پار، بهای یک کیلوگرام جلغوزه در بازارهای کشور تا یک هزار افغانی بود، اما امسال یک کیلوگرام جلغوزه به حدود دوهزار افغانی این بازارها به فروش می‌رسد.

سالانه افغانستان بیش از ۲۳هزارتُن جلغوزه برداشت می‌کند و بخش بزرگی این میوه گران‌بها از راه‌های گوناگون به بازارهای پاکستان صادر می‌شود.

با آغاز صادرات مستقیم جلغوزه به چین، اکنون امیدواری‌ها برای ایجاد کارخانه‌های بیشتر پروسس و بسته بندی جلغوزه در مرکز و ولایت‌های کشور بوجود آمده‌است. چنان‌که به تازه‌گی یک سرمایه‌گذار با هزینۀ پنج میلیون دالر کارخانۀ بزرگ پروسس جلغوزه را در پایتخت رویدست گرفته است.

مسؤولان این کارخانه، می‌گویند که با درنظرداشت بازار مناسب جلغوزه در چین تلاش دارند برابر با معیاری‌های جهانی جلغوزه و مغز جلغوزه را بسته بندی و صادر کنند.

قرار است این کارخانه تا یک هفتۀ دیگر گشایش یابد.

تاکنون ۱۳۰۰ تُن جلغوزه از راه دهلیز هوایی به چین صادر شده‌است

سالانه افغانستان بیش از ۲۳هزارتُن جلغوزه برداشت می‌کند و بخش بزرگی این میوه به بازارهای پاکستان صادر می‌شود.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان دفتر مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، می‌گویند که تاکنون بیش ۱۳۰۰تُن جلغوزۀ افغانستان به چین صادر شده‌است.

سمیررسا، مسؤول روابط عامه دفتر مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی در این باره گفت: «از صادرات از راه دهیلز هوایی به چین، تاکنون ۶۳ پرواز صورت گرفته است که در نتیجه ما موفق شدیم بیش از ۱۳۰۰تُن جلغوزه را به شانگهای چین انتقال بدهیم.»

آغاز صادرات مستقیم جلغوزه به بازارهای چین، سبب افزایش بهای جلغوزه دربازارهای داخلی و خارجی شده‌است. سال پار، بهای یک کیلوگرام جلغوزه در بازارهای کشور تا یک هزار افغانی بود، اما امسال یک کیلوگرام جلغوزه به حدود دوهزار افغانی این بازارها به فروش می‌رسد.

سالانه افغانستان بیش از ۲۳هزارتُن جلغوزه برداشت می‌کند و بخش بزرگی این میوه گران‌بها از راه‌های گوناگون به بازارهای پاکستان صادر می‌شود.

با آغاز صادرات مستقیم جلغوزه به چین، اکنون امیدواری‌ها برای ایجاد کارخانه‌های بیشتر پروسس و بسته بندی جلغوزه در مرکز و ولایت‌های کشور بوجود آمده‌است. چنان‌که به تازه‌گی یک سرمایه‌گذار با هزینۀ پنج میلیون دالر کارخانۀ بزرگ پروسس جلغوزه را در پایتخت رویدست گرفته است.

مسؤولان این کارخانه، می‌گویند که با درنظرداشت بازار مناسب جلغوزه در چین تلاش دارند برابر با معیاری‌های جهانی جلغوزه و مغز جلغوزه را بسته بندی و صادر کنند.

قرار است این کارخانه تا یک هفتۀ دیگر گشایش یابد.

هم‌رسانی کنید