تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

کار ساخت سردخانه‌های بزرگ تا دو سال دیگر تکمیل می‌شود

وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که تا دوسال دیگر کار ساخت سردخانه‌های بزرگ درکشور تکمیل خواهد شد.

این وزارت می‌گوید که طرح این سردخانه‌ها از سرگرفته شده‌است و تاکنون هیچ شرکتی حاضر به ساخت این سردخانه‌ها نشده است.

درهمین حال شماری از متخصصان بخش ساخت سردخانه‌های بزرگ درکشور با انتقاد از کندی کار در این بخش می‌گویند که در کمتراز یک سال باید این سردخانه‌ها ساخته میشوند.

پروژه ساخت هشت سردخانه بزرگ هر یک باظرفیت پنج هزارتُن از پروژه‌های نا تمام حکومت پیشین است، این هشت سردخانه بزرگ درشش ولایت کشور ساخته میشوند که درحکومت پیشین وکنونی درحدود پنج سال تأخیر را تجربه کرده است.

نصیراحمد درانی، وزیرزراعت وآبیاری می‌گوید که در دو سال آینده این سردخانه‌ها ساخته شوند.

وی ناامنی‌ها ونبود شرکت‌های معیاری برای ساخت این سردخانه‌ها را درکشور ازچالش‌های عمده فراراه این پروژه می‌گوید.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت وآبیاری می‌گوید که:« ما با تلاش‌های زیاد تا کنون شرکتی برابربا شرایط پیمان این پروژه درداخل پیدا نکرده‌ایم، اما امیدوارهستیم که این شرکت هرچه زودتر پیدا شود وتا دوسال دیگر این سردخانه‌ها را بسازیم.»

اکنون سوال اینجاست که با وجود فناوری‌های معیاری موجود درجهان، ساخت سردخانه‌های معیاری وبزرگ واقعا کاری بسیاردشوار و زمانگیراست؟

شماری ازمتخصصان بخش ساخت سردخانه‌های بزرگ درکشور می‌گویند که ساخت این سردخانه‌ها حد اکثر یک سال را در برمیگیرد.

 دوست محمد، متخصص ساخت سردخانه می‌گوید که:« این سردخانه‌ها آنقدرهم دشوارنیستند که سال‌ها منتظربمانیم، اما کار باید شود و این سردخانه‌ها ساخته شوند چون نیاز بزرگ وجود دارد برای آنها.»

شماری ازنماینده‌گان مردم درمجلس تأخیردرحدو پنج سال درساخت سردخانه‌های بزرگ درکشوررا بسیار شرم آور میدانند ومی‌گویند که حکومت باید این پروژه را هرچه زودتر تمام کند.

محمد حسین فهیمی، عضوی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که:« ما برنامه‌ها بسیارزیاد داریم، اما عملی شدن آنها بسیار اندک است. حکومت برنامه‌های خوب طرح میکنند، اما به عملی کردن آنها ناتوان است.»

این درحالیست که همزمان با افزایش حاصلات روزافزون میوه‌ها و سبزی‌های کشور، ایجاد سردخانه‌های بزرگ یک نیاز اساسی گفته میشود.

شماری از بازرگانان می‌گویند که درحال حاضر سالانه افغانستان یک بخشی از فرآورده‌های کشاورزی‌اش را به علت نبود سردخانه‌های معیاری از دست میدهد ویا هم در زمان حاصل برداری این فرآورده‌ها، کشاورزان ناگذیرمیشوند که فرآورده‌هایشان را با بهای اندک بفروشند.

که درنهایت این کارسبب میشود کشوردرشش ماه خزان وزمستان بیشترین میوه‌ها وسبزی‌های مورد نیازبازارهای داخلی را با بهای بلند ازکشورهای همسایه وارد کند.

بازرگانی

کار ساخت سردخانه‌های بزرگ تا دو سال دیگر تکمیل می‌شود

مقام‌ها می‌گویند ناامنی‌ و نبود شرکت‌های معیاری برای ساخت این سردخانه‌ها از چالش‌های عمده فراراه این پروژه استند.

Thumbnail

وزارت زراعت وآبیاری می‌گوید که تا دوسال دیگر کار ساخت سردخانه‌های بزرگ درکشور تکمیل خواهد شد.

این وزارت می‌گوید که طرح این سردخانه‌ها از سرگرفته شده‌است و تاکنون هیچ شرکتی حاضر به ساخت این سردخانه‌ها نشده است.

درهمین حال شماری از متخصصان بخش ساخت سردخانه‌های بزرگ درکشور با انتقاد از کندی کار در این بخش می‌گویند که در کمتراز یک سال باید این سردخانه‌ها ساخته میشوند.

پروژه ساخت هشت سردخانه بزرگ هر یک باظرفیت پنج هزارتُن از پروژه‌های نا تمام حکومت پیشین است، این هشت سردخانه بزرگ درشش ولایت کشور ساخته میشوند که درحکومت پیشین وکنونی درحدود پنج سال تأخیر را تجربه کرده است.

نصیراحمد درانی، وزیرزراعت وآبیاری می‌گوید که در دو سال آینده این سردخانه‌ها ساخته شوند.

وی ناامنی‌ها ونبود شرکت‌های معیاری برای ساخت این سردخانه‌ها را درکشور ازچالش‌های عمده فراراه این پروژه می‌گوید.

نصیر احمد درانی، وزیر زراعت وآبیاری می‌گوید که:« ما با تلاش‌های زیاد تا کنون شرکتی برابربا شرایط پیمان این پروژه درداخل پیدا نکرده‌ایم، اما امیدوارهستیم که این شرکت هرچه زودتر پیدا شود وتا دوسال دیگر این سردخانه‌ها را بسازیم.»

اکنون سوال اینجاست که با وجود فناوری‌های معیاری موجود درجهان، ساخت سردخانه‌های معیاری وبزرگ واقعا کاری بسیاردشوار و زمانگیراست؟

شماری ازمتخصصان بخش ساخت سردخانه‌های بزرگ درکشور می‌گویند که ساخت این سردخانه‌ها حد اکثر یک سال را در برمیگیرد.

 دوست محمد، متخصص ساخت سردخانه می‌گوید که:« این سردخانه‌ها آنقدرهم دشوارنیستند که سال‌ها منتظربمانیم، اما کار باید شود و این سردخانه‌ها ساخته شوند چون نیاز بزرگ وجود دارد برای آنها.»

شماری ازنماینده‌گان مردم درمجلس تأخیردرحدو پنج سال درساخت سردخانه‌های بزرگ درکشوررا بسیار شرم آور میدانند ومی‌گویند که حکومت باید این پروژه را هرچه زودتر تمام کند.

محمد حسین فهیمی، عضوی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که:« ما برنامه‌ها بسیارزیاد داریم، اما عملی شدن آنها بسیار اندک است. حکومت برنامه‌های خوب طرح میکنند، اما به عملی کردن آنها ناتوان است.»

این درحالیست که همزمان با افزایش حاصلات روزافزون میوه‌ها و سبزی‌های کشور، ایجاد سردخانه‌های بزرگ یک نیاز اساسی گفته میشود.

شماری از بازرگانان می‌گویند که درحال حاضر سالانه افغانستان یک بخشی از فرآورده‌های کشاورزی‌اش را به علت نبود سردخانه‌های معیاری از دست میدهد ویا هم در زمان حاصل برداری این فرآورده‌ها، کشاورزان ناگذیرمیشوند که فرآورده‌هایشان را با بهای اندک بفروشند.

که درنهایت این کارسبب میشود کشوردرشش ماه خزان وزمستان بیشترین میوه‌ها وسبزی‌های مورد نیازبازارهای داخلی را با بهای بلند ازکشورهای همسایه وارد کند.

هم‌رسانی کنید