Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تا یک ماه دیگر کار ساخت بند شاه‌توت آغاز می‌شود

وزارت انرژی و آب، می‌گوید که تا یک ماه دیگر، کار ساخت بند شاه‌توت با کمک هند آغاز خواهد شد.

مسؤولان این وزارت، می‌گویند که در نشست ماه جون نماینده‌گان حکومت افغانستان و هند، هندی‌ها پیشنهادها و نظریات شان را برای آغاز کارهای ساخت بند شاه توت به حکومت افغانستان سپردند.

به گفتۀ این مسؤولان، تا یک ماه دیگر روند استملاک زمین‌ها پایان خواهد یافت و با پایان آن، کارهای عملی ساخت بند آغاز خواهند شد.

آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب در این باره گفت: «این یک توافق بین الحکومتی است. هند پیش از این نیز بر اساس چنین توافقی بند دوستی هند و افغانستان (بند سلما) را برای افغانستان ساخته است.» 

بربنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، همزمان با پیشبرد کارهای استملاک زمین، وزیر شهرسازی و مسکن، کار بررسی‌های اثرات محیط زیستی ساخت این بند را به پیش می‌برد.

از سویی هم، شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، مسؤولیت ساخت شبکۀ آبرسانی بند شاه توت را به دوش دارد که از سوی بانک جهانی تمویل خواهد شد.

رییس این شرکت، می‌گوید که با بهره برداری از بند شاه توت برای دو میلیون تن از باشنده‌گان پایتخت آب آشامیدنی بهداشتی فراهم خواهد شد.

حمیدالله یلانی، ساخت بند شاه توت را یگانه راه حل برای بحران آب های زیر زمینی پایتخت می داند: «ادارۀ آبرسانی افغانستان کار مطالعات پروژه و سروی و دیزان آن‌را به اعلان سپردیم، شرکت‌های خارجی درخواست داده اند با آن‌ها در تفاهم استیم که همزمان کار شبکه آب رسانی را ما شروع بکنیم و ساختمان بند را وزارت انرژی و آب یا دولت افغانستان. من مطمئن استم که همزمان با بند کار شبکه آبرسانی هم تکمیل می شود و هر دو یکجا افتتاح خواهند شد.» 

بند آبگردان شاه توت، در منطقۀ للندر بر دریاری کابل ساخته می‌شود. باشنده گان للندر نیز به ساخت بند شاه توت خوشبین استند، اما می‌گویند حکومت باید مشکل استملاک زمین‌های شان را هرچه زودتر حل کند.

بربنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، کارهای ساختمانی بند شاه توت که ۲۳۶میلیون دالر هزینه برمی‌دارند، کمتر از سه سال به درازا خواهد کشید و با بهره برداری از بند شاه توت، ۱۴۶میلیون مترمکعب آب در آن ذخیره خواهد شد که در کنار فراهم شدن آب آشامیدنی برای دو میلیون تن از باشنده گان پایتخت، آب آبیاری بیش از چهارصد هکتار زمین نیز فراهم خواهد شد.

تا یک ماه دیگر کار ساخت بند شاه‌توت آغاز می‌شود

از سویی هم، شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، می‌گوید که با ساخته شدن این بند، آب‌های زیرزمینی پایتخت تأمین خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت انرژی و آب، می‌گوید که تا یک ماه دیگر، کار ساخت بند شاه‌توت با کمک هند آغاز خواهد شد.

مسؤولان این وزارت، می‌گویند که در نشست ماه جون نماینده‌گان حکومت افغانستان و هند، هندی‌ها پیشنهادها و نظریات شان را برای آغاز کارهای ساخت بند شاه توت به حکومت افغانستان سپردند.

به گفتۀ این مسؤولان، تا یک ماه دیگر روند استملاک زمین‌ها پایان خواهد یافت و با پایان آن، کارهای عملی ساخت بند آغاز خواهند شد.

آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب در این باره گفت: «این یک توافق بین الحکومتی است. هند پیش از این نیز بر اساس چنین توافقی بند دوستی هند و افغانستان (بند سلما) را برای افغانستان ساخته است.» 

بربنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، همزمان با پیشبرد کارهای استملاک زمین، وزیر شهرسازی و مسکن، کار بررسی‌های اثرات محیط زیستی ساخت این بند را به پیش می‌برد.

از سویی هم، شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری، مسؤولیت ساخت شبکۀ آبرسانی بند شاه توت را به دوش دارد که از سوی بانک جهانی تمویل خواهد شد.

رییس این شرکت، می‌گوید که با بهره برداری از بند شاه توت برای دو میلیون تن از باشنده‌گان پایتخت آب آشامیدنی بهداشتی فراهم خواهد شد.

حمیدالله یلانی، ساخت بند شاه توت را یگانه راه حل برای بحران آب های زیر زمینی پایتخت می داند: «ادارۀ آبرسانی افغانستان کار مطالعات پروژه و سروی و دیزان آن‌را به اعلان سپردیم، شرکت‌های خارجی درخواست داده اند با آن‌ها در تفاهم استیم که همزمان کار شبکه آب رسانی را ما شروع بکنیم و ساختمان بند را وزارت انرژی و آب یا دولت افغانستان. من مطمئن استم که همزمان با بند کار شبکه آبرسانی هم تکمیل می شود و هر دو یکجا افتتاح خواهند شد.» 

بند آبگردان شاه توت، در منطقۀ للندر بر دریاری کابل ساخته می‌شود. باشنده گان للندر نیز به ساخت بند شاه توت خوشبین استند، اما می‌گویند حکومت باید مشکل استملاک زمین‌های شان را هرچه زودتر حل کند.

بربنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، کارهای ساختمانی بند شاه توت که ۲۳۶میلیون دالر هزینه برمی‌دارند، کمتر از سه سال به درازا خواهد کشید و با بهره برداری از بند شاه توت، ۱۴۶میلیون مترمکعب آب در آن ذخیره خواهد شد که در کنار فراهم شدن آب آشامیدنی برای دو میلیون تن از باشنده گان پایتخت، آب آبیاری بیش از چهارصد هکتار زمین نیز فراهم خواهد شد.

هم‌رسانی کنید