Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترویج دالر در داد وستدهای بزرگ بارزگانی در پایتخت

بسیاری از بازرگانان در بازارهای پایتخت و نیز در شماری از بزرگ شهرهای کشور، معاملات بزرگ بارزگانی شان را به دالر امریکایی انجام می‎دهند.

این بازرگانان می‏گویند که به این دلیل که ارزش پول افغانی در بازارها بی ثبات است، مجبور اند که برای حفظ میزان درآمد شان، از دالر امریکایی کار بگیرند.

در گوشه‏ یی از شهر کابل، مردی زنده گی می کند که از سی و هفت سال بدین سو، با خرید و فروش موتر سر و کار دارد.
هرچند تجارت او این روزها، رونق سال‎های پیش را ندارد، اما ماهانه به گونه میان گین، یک تا سه موتر را می فروشد. 

نجیب الله که اکنون ریاست اتحادیه موتر فروشان شهر کابل را به عهده دارد، از آغاز دهۀ هفتاد بدین سو، تمامی معامله هایش را با دالر امریکایی انجام می دهد.

وی می‎گوید: «وقتی موتری را با افغانی بفروشم و سپس با این پول بخواهم موتر دیگری بخرم، می گویند که به من دالر بده. این گونه، هفته یک بار، بیست سِنت، سی سِنت و گاهی یک تا سه دالر فرق می کند.»

"از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۳ میلادی، ارزش افغانی همواره در نوسان بوده است و گاهی بلند رفته است و گاهی هم پایین آمده است. اما از سال ۲۰۱۵بدین سو، پول افغانی بصورت مداوم ارزش خود را از دست داده است.

جدول زیر چگونگی نزول بهای پول افغانی در برابر دالر امریکایی را نشان می‎دهد:

·    جون تا سپتمبر ۲۰۱۴، ۱ دالر امریکایی معادل ۴۲ تا ۴۳ افغانی خرید و فروش می شد؛
·    سپتمبر ۲۰۰۸- مارچ ۲۰۰۹، ۱ دالر امریکایی برابر بود با ۵۲ تا ۶۷ افغانی؛
·    جون ۲۰۱۰، ارزش ۱ دالر امریکایی تا مرز ۴۴ افغانی رسید؛
·    دسمبر ۲۰۱۳، یک دالر امریکایی برابر بود با ۵۴ افغانی؛
·    جون ۲۰۱۵ تا جون ۲۰۱۶، یک دالر امریکایی به ۵۳ دالر خرید و فروش می شد؛
·    جون ۲۰۱۷ یک دالر امریکایی معادل است با ۶۸ افغانی؛

نجم الدین سیاس، آگاه امور اقتصادی در این باره می‎گوید: «برای دولت همیشه مهم است که تمام خریداری‏ها و قراردهایی را که انجام می دهند، از پول افغانی در داد و ستد استفاده شود.»

مولا محمد پیمان که یکی از هوتل داران شهر کابل است، تازه یک سال می شود که افغانی را جای گزین دالر کرده است، اما به گفتۀ او در این مدت، صدها هزار افغانی زیان کرده است.

وی اظهار داشت: «ما بیشتر زیان می بینیم. وقتی خرید به دالر می کنیم و فروش به افغانی می کنیم، این خودش زیان است.»

این روند اما بر زنده گی مردم نیز بی تأثیر نبوده است. 
به گونۀ مثال، یک دالر شصت افغانی است؛ جنسی از بیرون کشور به یک دالر خریده می‏شود. در این میان اگر ارزش پول افغانی پایین بیاید و یک دالر شصت و پنج افغانی شود، یک شهروند افغان در درون کشور، ناگزیر است این جنس را بیشتر از بهای اصلی اش بخرد.

 ایمل آشور، سخن گوی بانک مرکزی اما می‏گوید با تزریق دالر در بازارها، تلاش می‎شود جلو نوسان بهای افغانی گرفته شود.

وی افزود: «ما در مارکیت مداخله می کنیم، از طریق لیلام اسعار تا پول افغانی یی که برای او در بازار تقاضا وجود نیست، او را از مارکیت بکشیم، تا رشد پول اقتصادی ما با رشد اقتصادی هماهنگ و به یک سطح پیش برود.»

قانون بانک مرکزی افغانستان، بازرگانان را در به کارگیری از هر گونه پول رایج آزاد گذاشته است؛ اما نهادهای حکومتی در داد و ستدها تنها از افغانی باید کار گیرند. 
این در حالی است که منابع حکومتی می گویند که در برخی از نهادهای حکومتی حتا در خرید مُبل از دالر کار گرفته می شود.

ترویج دالر در داد وستدهای بزرگ بارزگانی در پایتخت

شماری از بازرگانان در کشور می‏ گویند که داد و ستدهای بازرگانی با دالر، زیان‏های هنگفتی را بر تجارت آنان وارد می‏کند و آنان مجبور اند برای حفظ میزان درآمد شان، هم‏چنان از دالر کار بگیرند.

تصویر بندانگشتی

بسیاری از بازرگانان در بازارهای پایتخت و نیز در شماری از بزرگ شهرهای کشور، معاملات بزرگ بارزگانی شان را به دالر امریکایی انجام می‎دهند.

این بازرگانان می‏گویند که به این دلیل که ارزش پول افغانی در بازارها بی ثبات است، مجبور اند که برای حفظ میزان درآمد شان، از دالر امریکایی کار بگیرند.

در گوشه‏ یی از شهر کابل، مردی زنده گی می کند که از سی و هفت سال بدین سو، با خرید و فروش موتر سر و کار دارد.
هرچند تجارت او این روزها، رونق سال‎های پیش را ندارد، اما ماهانه به گونه میان گین، یک تا سه موتر را می فروشد. 

نجیب الله که اکنون ریاست اتحادیه موتر فروشان شهر کابل را به عهده دارد، از آغاز دهۀ هفتاد بدین سو، تمامی معامله هایش را با دالر امریکایی انجام می دهد.

وی می‎گوید: «وقتی موتری را با افغانی بفروشم و سپس با این پول بخواهم موتر دیگری بخرم، می گویند که به من دالر بده. این گونه، هفته یک بار، بیست سِنت، سی سِنت و گاهی یک تا سه دالر فرق می کند.»

"از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۳ میلادی، ارزش افغانی همواره در نوسان بوده است و گاهی بلند رفته است و گاهی هم پایین آمده است. اما از سال ۲۰۱۵بدین سو، پول افغانی بصورت مداوم ارزش خود را از دست داده است.

جدول زیر چگونگی نزول بهای پول افغانی در برابر دالر امریکایی را نشان می‎دهد:

·    جون تا سپتمبر ۲۰۱۴، ۱ دالر امریکایی معادل ۴۲ تا ۴۳ افغانی خرید و فروش می شد؛
·    سپتمبر ۲۰۰۸- مارچ ۲۰۰۹، ۱ دالر امریکایی برابر بود با ۵۲ تا ۶۷ افغانی؛
·    جون ۲۰۱۰، ارزش ۱ دالر امریکایی تا مرز ۴۴ افغانی رسید؛
·    دسمبر ۲۰۱۳، یک دالر امریکایی برابر بود با ۵۴ افغانی؛
·    جون ۲۰۱۵ تا جون ۲۰۱۶، یک دالر امریکایی به ۵۳ دالر خرید و فروش می شد؛
·    جون ۲۰۱۷ یک دالر امریکایی معادل است با ۶۸ افغانی؛

نجم الدین سیاس، آگاه امور اقتصادی در این باره می‎گوید: «برای دولت همیشه مهم است که تمام خریداری‏ها و قراردهایی را که انجام می دهند، از پول افغانی در داد و ستد استفاده شود.»

مولا محمد پیمان که یکی از هوتل داران شهر کابل است، تازه یک سال می شود که افغانی را جای گزین دالر کرده است، اما به گفتۀ او در این مدت، صدها هزار افغانی زیان کرده است.

وی اظهار داشت: «ما بیشتر زیان می بینیم. وقتی خرید به دالر می کنیم و فروش به افغانی می کنیم، این خودش زیان است.»

این روند اما بر زنده گی مردم نیز بی تأثیر نبوده است. 
به گونۀ مثال، یک دالر شصت افغانی است؛ جنسی از بیرون کشور به یک دالر خریده می‏شود. در این میان اگر ارزش پول افغانی پایین بیاید و یک دالر شصت و پنج افغانی شود، یک شهروند افغان در درون کشور، ناگزیر است این جنس را بیشتر از بهای اصلی اش بخرد.

 ایمل آشور، سخن گوی بانک مرکزی اما می‏گوید با تزریق دالر در بازارها، تلاش می‎شود جلو نوسان بهای افغانی گرفته شود.

وی افزود: «ما در مارکیت مداخله می کنیم، از طریق لیلام اسعار تا پول افغانی یی که برای او در بازار تقاضا وجود نیست، او را از مارکیت بکشیم، تا رشد پول اقتصادی ما با رشد اقتصادی هماهنگ و به یک سطح پیش برود.»

قانون بانک مرکزی افغانستان، بازرگانان را در به کارگیری از هر گونه پول رایج آزاد گذاشته است؛ اما نهادهای حکومتی در داد و ستدها تنها از افغانی باید کار گیرند. 
این در حالی است که منابع حکومتی می گویند که در برخی از نهادهای حکومتی حتا در خرید مُبل از دالر کار گرفته می شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره