تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

تشویق سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای رو به توسعه توسط بانک آسیایی

بانک توسعه آسیایی برای ساخت زیربناها در کشورهای رو به توسعه آسیا روند سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تشویق می‌کند. 

مسوولان این بانک امروز چهارشنبه در حاشیه نشست سالانه بانک توسعه آسیایی در شهر منیلا در فلیپین گفتند که برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و ساخت زیربناها در کشورهای روبه توسعه جهان مانند افغانستان عملی شدن سیاست سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولت و بخش خصوصی مهم است.  

مسوولان بانک توسعه آسیایی در دفترمرکزی این بانک در شهر منیلا سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی آسیا سودمند می‌دانند.

در این میان فلیپین با یکی از کشورهای پیشتاز برای عملی ساختن راهکارسرمایه گذاری‌های مشترک حکومت با بخش خصوصی گفته شد.

کیلی بیرد، ریس بانک توسعه آسیایی در فلپین، آوردن بخش خصوصی در ساخت زیربناها راهی برای تمویل پروژهی زیربنایی است که در این کار آن‌ها بسیار زود وارد عمل می‌شود و از سویی هم کیفیت کار این پروژه‌ها بسیار بهترمی‌تواند باشد.

حکومت این کشور در شش سال گذشته توانسته است با ایجاد یک مرکزبزرگ برای مدیریت پروژه‌های مشترک خصوصی و دولتی شانزده پروژه بزرگ را به ارزش میلیاردها دالربا بخش خصوصی آغاز کند.

فوردی ناند رییس مرکزمدیریت سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش خصوصی وعامه در فلیپین، گفت: «قانونی را که ما ساخته ایم برای  پروزه های تولید برق ما این گونه است که صاحب پروژه‌ها در روند شراکت عامه وخصوصی خود بخش خصوصی استند اما با سهم دولت یعنی دولت ها صاحب این پروژه‌ها است و این کار اعتماد بخش خصوصی را به حکومت بیشتر میسازد.»

در این نشست ساخت راهکارهای مناسب حکومت برای مدیریت پروژه‌های مشترک عامه و خصوصی، ایجاد اصلاحات برای تشویق سرمایه گذاران خصوصی و ایجاد سهولت‌ها برای کار شرکت‌های خصوصی با دولت از مهمترین موضوعات برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ گفته شده اند.

بازرگانی

تشویق سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای رو به توسعه توسط بانک آسیایی

مسوولان بانک توسعه آسیایی سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی آسیا سودمند می‌دانند.

Thumbnail

بانک توسعه آسیایی برای ساخت زیربناها در کشورهای رو به توسعه آسیا روند سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تشویق می‌کند. 

مسوولان این بانک امروز چهارشنبه در حاشیه نشست سالانه بانک توسعه آسیایی در شهر منیلا در فلیپین گفتند که برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و ساخت زیربناها در کشورهای روبه توسعه جهان مانند افغانستان عملی شدن سیاست سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولت و بخش خصوصی مهم است.  

مسوولان بانک توسعه آسیایی در دفترمرکزی این بانک در شهر منیلا سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولت و بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی آسیا سودمند می‌دانند.

در این میان فلیپین با یکی از کشورهای پیشتاز برای عملی ساختن راهکارسرمایه گذاری‌های مشترک حکومت با بخش خصوصی گفته شد.

کیلی بیرد، ریس بانک توسعه آسیایی در فلپین، آوردن بخش خصوصی در ساخت زیربناها راهی برای تمویل پروژهی زیربنایی است که در این کار آن‌ها بسیار زود وارد عمل می‌شود و از سویی هم کیفیت کار این پروژه‌ها بسیار بهترمی‌تواند باشد.

حکومت این کشور در شش سال گذشته توانسته است با ایجاد یک مرکزبزرگ برای مدیریت پروژه‌های مشترک خصوصی و دولتی شانزده پروژه بزرگ را به ارزش میلیاردها دالربا بخش خصوصی آغاز کند.

فوردی ناند رییس مرکزمدیریت سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش خصوصی وعامه در فلیپین، گفت: «قانونی را که ما ساخته ایم برای  پروزه های تولید برق ما این گونه است که صاحب پروژه‌ها در روند شراکت عامه وخصوصی خود بخش خصوصی استند اما با سهم دولت یعنی دولت ها صاحب این پروژه‌ها است و این کار اعتماد بخش خصوصی را به حکومت بیشتر میسازد.»

در این نشست ساخت راهکارهای مناسب حکومت برای مدیریت پروژه‌های مشترک عامه و خصوصی، ایجاد اصلاحات برای تشویق سرمایه گذاران خصوصی و ایجاد سهولت‌ها برای کار شرکت‌های خصوصی با دولت از مهمترین موضوعات برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ گفته شده اند.

هم‌رسانی کنید