تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد کمک مالی ۵.۱ میلیارد افغانی حکومت آلمان برای افغانستان

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) روز سه شنبه ( ۲۷ حمل) تعهد سپرده است که حدود ۵،۱ میلیارد افغانی (معادل ۵۹ میلیون یورو) را در عرصه‌های حکومتداری خوب، توسعه پایدار اقتصادی و نیز توسعه شهری و زیربنای شاروالی‌ها در افغانستان سرمایه گذاری نماید.

درهمین حال مبلغ ۸،۷ میلیارد افغانی دیگر (معادل ۱۰۰ میلیون یورو) به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص داده می شود. 

این درحالی است که از سال ۲۰۰۱ بدینسو، حکومت آلمان مجموعاً ۳۴۵ میلیارد افغانی (معادل ۴،۰۶ میلیارد یورو) را در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.

در مقابل این سرمایه گذاری، آلمان از حکومت افغانستان انتظار دارد که تحت چهارچوب پاسخگویی متقابل جنوا، به تعهدات خویش مبنی بر انجام اصلاحات در زمینۀ مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از خشونت علیه زنان، رشد حقوق و فرصت‌های مساوی برای زنان و نیز تأمین شفافیت در استخراج معادن و سکتور استخراج عمل نماید. 

همچنان مبلغ ۳،۵ میلیارد افغانی (معادل ۴۰ میلیون یورو) از بابت همکاری دوجانبه که در سکتور انرژی سرمایه گذاری خواهد شد، مشروط به انجام رهنمودهای فعالیت و حفظ و مراقبت پروژه‌های جاری و آیندۀ پلان شده به منظور پایداری این پروژه‌ها می‌باشد.

هیننگ پلاتی، رییس بخش افغانستان و پاکستان در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان در گفته است که: «آلمان به عنوان یک شریک مطمئن درازمدت برای توسعه افغانستان و مردم این کشور باقی می ماند – همان طوری که ما در گذشته نیز چنین بوده ایم. آلمان به حمایت خویش از انکشاف در افغانستان با تمویل الی ۴۳۰ میلیون یورو به طور سالانه تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داد.»

درهمین حال ناهید سرابی، معین امور پالیسی وزارت مالیۀ افغانستان گفته است که: «همان طوری که در استراتژی رشد و نیز چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان تسجیل شده است، حکومت افغانستان در نظر دارد به رشد اقتصادی بالاتری دست یابد، مناسبات دوستانه اش را با کشورهای همسایه توسعه دهد، عواید را افزایش دهد، اشتغال سازی کند، سطح فقر را کاهش دهد، و به منازعۀ خشونت بار پایان دهد.»

تعهد کمک مالی ۵.۱ میلیارد افغانی حکومت آلمان برای افغانستان

آلمان از حکومت افغانستان انتظار دارد که تحت چهارچوب پاسخگویی متقابل جنوا، به تعهدات خویش عمل نماید. 

Thumbnail

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان (BMZ) روز سه شنبه ( ۲۷ حمل) تعهد سپرده است که حدود ۵،۱ میلیارد افغانی (معادل ۵۹ میلیون یورو) را در عرصه‌های حکومتداری خوب، توسعه پایدار اقتصادی و نیز توسعه شهری و زیربنای شاروالی‌ها در افغانستان سرمایه گذاری نماید.

درهمین حال مبلغ ۸،۷ میلیارد افغانی دیگر (معادل ۱۰۰ میلیون یورو) به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص داده می شود. 

این درحالی است که از سال ۲۰۰۱ بدینسو، حکومت آلمان مجموعاً ۳۴۵ میلیارد افغانی (معادل ۴،۰۶ میلیارد یورو) را در افغانستان سرمایه گذاری کرده است.

در مقابل این سرمایه گذاری، آلمان از حکومت افغانستان انتظار دارد که تحت چهارچوب پاسخگویی متقابل جنوا، به تعهدات خویش مبنی بر انجام اصلاحات در زمینۀ مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از خشونت علیه زنان، رشد حقوق و فرصت‌های مساوی برای زنان و نیز تأمین شفافیت در استخراج معادن و سکتور استخراج عمل نماید. 

همچنان مبلغ ۳،۵ میلیارد افغانی (معادل ۴۰ میلیون یورو) از بابت همکاری دوجانبه که در سکتور انرژی سرمایه گذاری خواهد شد، مشروط به انجام رهنمودهای فعالیت و حفظ و مراقبت پروژه‌های جاری و آیندۀ پلان شده به منظور پایداری این پروژه‌ها می‌باشد.

هیننگ پلاتی، رییس بخش افغانستان و پاکستان در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان در گفته است که: «آلمان به عنوان یک شریک مطمئن درازمدت برای توسعه افغانستان و مردم این کشور باقی می ماند – همان طوری که ما در گذشته نیز چنین بوده ایم. آلمان به حمایت خویش از انکشاف در افغانستان با تمویل الی ۴۳۰ میلیون یورو به طور سالانه تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داد.»

درهمین حال ناهید سرابی، معین امور پالیسی وزارت مالیۀ افغانستان گفته است که: «همان طوری که در استراتژی رشد و نیز چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان تسجیل شده است، حکومت افغانستان در نظر دارد به رشد اقتصادی بالاتری دست یابد، مناسبات دوستانه اش را با کشورهای همسایه توسعه دهد، عواید را افزایش دهد، اشتغال سازی کند، سطح فقر را کاهش دهد، و به منازعۀ خشونت بار پایان دهد.»

هم‌رسانی کنید