تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نمایشگاۀ فرآورده‎های داخلی؛ فرصتی برای بازاریابی شرکت‎‌های تولیدی

شماری از شرکت کننده‌گان در نمایشگاه فرآورده‌های داخلی، می‌گویند که در سه روز این نمایشگاه، توانسته اند در کنار فروش مناسب فرآورده های شان، پیمان‌هایی نیز با شماری از شرکت دیگر بسته کنند.

این نمایشگاه، برای سه روز در بادام باغ کابل برگزار شده بود. 

در این نمایشگاه، بیش از صد شرکت تولیدی داخلی، فرآورده‌های شان را به نمایش گذاشته بودند.

شرکت کننده‌گان این نمایشگاه از حکومت می‌خواهند که برای حمایت از تولیدات داخلی، برنامه‌های عملی و گسترده را روی دست گیرد.

شرکت‌هایی که در این نمایشگاه فرآورده‌های‌شان را به نمایش گذاشته اند، می‌گویند که فراهم نبودن زمینه برای بازاریابی فرآورده های شان، یکی از چالش‌های عمده در برابر کارو بار آنان است.

آنان می‌گویند که برگزاری نمایشگاه‌ها، در معرفی فرآورده‌های داخلی نقش سودمندی دارد و در حال حاضر بیشتر شهروندان می‌کوشند از فرآورده‌های داخلی استفاده کنند.

نبود امنیت، از چالش هایی دیگری است که شماری از بازرگانانی به آن اشاره دارند.

بربنیاد آمارها، در سال‌های اخیر فرآورده‌های داخلی به دلیل داشتن کیفیت بلند رشد خوبی داشته اند.

نمایشگاۀ فرآورده‎های داخلی؛ فرصتی برای بازاریابی شرکت‎‌های تولیدی

خواست بازرگانان از حکومت این است که برای رشد تولیدات داخلی زمینه‌های بیشتر و بهتر تولید را فراهم کند.

Thumbnail

شماری از شرکت کننده‌گان در نمایشگاه فرآورده‌های داخلی، می‌گویند که در سه روز این نمایشگاه، توانسته اند در کنار فروش مناسب فرآورده های شان، پیمان‌هایی نیز با شماری از شرکت دیگر بسته کنند.

این نمایشگاه، برای سه روز در بادام باغ کابل برگزار شده بود. 

در این نمایشگاه، بیش از صد شرکت تولیدی داخلی، فرآورده‌های شان را به نمایش گذاشته بودند.

شرکت کننده‌گان این نمایشگاه از حکومت می‌خواهند که برای حمایت از تولیدات داخلی، برنامه‌های عملی و گسترده را روی دست گیرد.

شرکت‌هایی که در این نمایشگاه فرآورده‌های‌شان را به نمایش گذاشته اند، می‌گویند که فراهم نبودن زمینه برای بازاریابی فرآورده های شان، یکی از چالش‌های عمده در برابر کارو بار آنان است.

آنان می‌گویند که برگزاری نمایشگاه‌ها، در معرفی فرآورده‌های داخلی نقش سودمندی دارد و در حال حاضر بیشتر شهروندان می‌کوشند از فرآورده‌های داخلی استفاده کنند.

نبود امنیت، از چالش هایی دیگری است که شماری از بازرگانانی به آن اشاره دارند.

بربنیاد آمارها، در سال‌های اخیر فرآورده‌های داخلی به دلیل داشتن کیفیت بلند رشد خوبی داشته اند.

هم‌رسانی کنید