تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش بانک مرکزی برای تقویت ذخایر ارزی

مقام‌ها در بانک مرکزی می‌گویند که می‌کوشند امسال ۱۵۰ میلیون دالر را به ذخایر ارزی کشور اضافه کنند.
 
خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی می‌گوید که از ذخایر ارزی برای ثبات پولی در کشور کار گرفته می‌شود و در حال حاضر ذخایر ارزی به هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر می‌رسد. 

او همچنان گفت که برنامۀ گسترده‌ای را روی دست دارند تا بتوانند ذخایر ارزی کشور از این هم افزایش یابد.

آقای صدیق گفت: «ذخایر خالص ما بالاتر از هفت میلیارد و ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون دالر است. و این حدود ده ماه ارزش واردات ما است. اگر یک کشور ذخایر اسعار، ارزش سه ماه شان را تکافو کند، در حالت خوب قرار دارد.»

شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند حکومت در به‌کارگیری از ذخایر ارزی کشور برنامه‌های روشن ندارد.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، در این باره گفت: «عمدتاً افزایش ذخایر ارزها در هر کشور زیادتر به خاطر این با اهمیت است که ثبات پولی ایجاد می کند و قیمت ها را به سطح تعادل و مطلوب آن حرکت می دهد. به نظر من در صورتی که اگر ذخایر اسعار ما بلند رفته باشد باید ارزش افغانی هم در حالت مطلوب قرار داشته باشد.»      

به گفتۀ آگاهان امور اقتصادی، بلند بردن میزان تولیدات داخلی و جلوگیری از  واردات  کشورهای بیرونی از راه‌های استند که می‌توانند ذخایر ارزی کشور را افزایش دهند.

آنان می‌گویند که حکومت در کنار افزایش ذخایر ارزی راهکارهایی برای به‌کارگیری درست از این ذخایر طرح‌ریزی کند.

تلاش بانک مرکزی برای تقویت ذخایر ارزی

به گفتۀ رییس بانک مرکزی افغانستان، هدف این اقدام نگهداری ارزش ثبات پول افغانی و همچنان افزایش ذخارر ارزی کشور است. 

تصویر بندانگشتی

مقام‌ها در بانک مرکزی می‌گویند که می‌کوشند امسال ۱۵۰ میلیون دالر را به ذخایر ارزی کشور اضافه کنند.
 
خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی می‌گوید که از ذخایر ارزی برای ثبات پولی در کشور کار گرفته می‌شود و در حال حاضر ذخایر ارزی به هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر می‌رسد. 

او همچنان گفت که برنامۀ گسترده‌ای را روی دست دارند تا بتوانند ذخایر ارزی کشور از این هم افزایش یابد.

آقای صدیق گفت: «ذخایر خالص ما بالاتر از هفت میلیارد و ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون دالر است. و این حدود ده ماه ارزش واردات ما است. اگر یک کشور ذخایر اسعار، ارزش سه ماه شان را تکافو کند، در حالت خوب قرار دارد.»

شماری از آگاهان امور اقتصادی می‌گویند حکومت در به‌کارگیری از ذخایر ارزی کشور برنامه‌های روشن ندارد.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، در این باره گفت: «عمدتاً افزایش ذخایر ارزها در هر کشور زیادتر به خاطر این با اهمیت است که ثبات پولی ایجاد می کند و قیمت ها را به سطح تعادل و مطلوب آن حرکت می دهد. به نظر من در صورتی که اگر ذخایر اسعار ما بلند رفته باشد باید ارزش افغانی هم در حالت مطلوب قرار داشته باشد.»      

به گفتۀ آگاهان امور اقتصادی، بلند بردن میزان تولیدات داخلی و جلوگیری از  واردات  کشورهای بیرونی از راه‌های استند که می‌توانند ذخایر ارزی کشور را افزایش دهند.

آنان می‌گویند که حکومت در کنار افزایش ذخایر ارزی راهکارهایی برای به‌کارگیری درست از این ذخایر طرح‌ریزی کند.

هم‌رسانی کنید