تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

تلاش جوانان برای نوآوری‌ها در ارایۀ خدمات بازرگانی

شرکت خدماتی و مشوره‌دهی اساره، یک‌سال پیش با هدف ارایه خدمات بازرگانی و مشوره‌دهی به بازرگانان کوچک و میانه، طرح برنامه‌ها و ساخت موبل و فرنیچر ازسوی جوانی ایجاد شد. این شرکت تاکنون توانسته‌است پیش‌رفت‌های خوبی نیز داشته باشد.
 
این شرکت می‌گوید که آنان برای کسانی‌که به‌تازه‌گی به‌ کاروبارهای کوچک و میانه رو می‌آورند، درکنار ارایه زمینه‌های خدمات اداری، آموزش‌های بازرگانی را نیز برای‌شان فراهم می‌سازد.

شرکت خدماتی و مشوره‌دهی اساره در سال ۲۰۱۷میلادی ازسوی جوانی به‌هدف حمایت و مشوره‌دهی به بازرگانی‌که به‌تازه‌گی به فعالیت آغاز می‌کنند، ایجاد شد.
 
شیوه کار این شرکت به‌گونه‌ای است که به بازرگانان کوچک و میانه خدمات اداری‌ای که دفترهای کار را نیز دربر می‌گیرد، فراهم می‌سازد و نیز آموزش‌های فنی و مسلکی برای پیش‌برد کاروبار بازرگانان ازسوی این شرکت، ارایه می‌شود.
 
مسؤول شرکت اساره می‌گوید که این شرکت درنظر دارد که برای چهارصدوبیست تن از جوانانی‌که به‌تازه‌گی می‌خواهند به کاروبارهای کوچک و میانه رو بی‌آورند، زمینه‌های آموزش را برای آغاز کاروبارهای‌شان فراهم سازد.
 
تمیم جوادی، مدیر عملیاتی شرکت خدماتی و مشوره‌دهی اساره، می‌گوید: «شرکت‌های که تازه به فعالیت آغاز نموده‌اند، و متشبثان که توانانی گرفتن ساحۀ کاری را ندارند، ما برای آنان امکانات را فراهم ساخته‌ایم از قبیل انترنت، فرنیچر و ساحۀ کاری، تا بتوانند به‌راحتی فعالیت‌شان را ادامه بدهند.»
 
شرکت اساره درکنار ارایۀ خدمات بازرگانی، در بخش طرح برنامه‌ها نیز به بازرگانان کمک می‌کند.
 
مرتضی ادریس، یکی از کسانی است که برای طرح مجلۀ بازرگانی‌اش به این‌جا آمده‌است، می‌گوید پیش از این به  پانزده شرکت برای طرح و دیزاین مجله‌اش رجوع کرده‌است، اما مورد قناعت‌اش فراهم نشده‌است و اما این شرکت که بیشتر اندیشه‌های تازه دارد، بربنیاد خواست‌هایش مجلۀ بازرگانی‌اش را طرح و دیزاین کار کرده‌است.
 
مرتضی ادریس، یکی از مراجعین شرکت اساره، می‌گوید: «شاید در افغانستان قوۀ ابتکار باشد، اما به‌شکلی مسلکی‌اش هنوز ترویج نیافته‌است و چیزی‌که من واقعا پیدا کردم در این‌جا، این است که به‌شکلی مسلکی کار می‌کنند و همچنان نظرات ما اکثرا گرفته می شوند.» 
 
این شرکت درحال حاضر، دو نماینده‌گی دارد و بیش از سی‌تن از جوانان در این شرکت، کار می‌کنند.
 
عباد غفاری، شش‌ماه است که در این شرکت کار می‌کند. او از این‌که زمینۀ کار برایش فراهم شده‌است، خرسند است و بر حمایت از جوانان تأکید دارد.
 
عباد غفاری، کارمند شرکت خدماتی و مشوره‌دهی اساره، می گوید: «قبل از این در جای‌هایی دیگری هم کار کرده‌ام، اما همچو یک جای هیچ‌گاه فراهم نبوده‌است. به این‌که از چند لحاظ فراهم نبوده، هم به کسانی‌که می‌خواهند کار بکنند و هم برای کسانی‌که می خواهند خدمات بگیرند. از زمانی‌که من به اینجا آمده‌ام، یک فضای کاملا صمیمانه و دوستانه بوده‌است و هیچ‌گاهی این حس را نداشته‌ام که من یک کارمند استم و مدیر و رییس دارم.»
 
این شرکت می‌افزاید که در نظر دارد که برای افزایش کاروبارهای کوچک و میانه ازسوی جوانان بیشتر کار کند تا جوانان را تشویق کند که به تجارت رو بی‌آروند، زیرا جوانان برای پیش‌رفت در این بخش، طرح‌ها و اندیشه‌های تازه دارند.

بازرگانی

تلاش جوانان برای نوآوری‌ها در ارایۀ خدمات بازرگانی

شماری از جوانان تلاش دارند تا با آوردن نوآوری‌ها در ارایه خدمات بازرگانی، درآمدهای مناسبی به‌دست آورند.

تصویر بندانگشتی

شرکت خدماتی و مشوره‌دهی اساره، یک‌سال پیش با هدف ارایه خدمات بازرگانی و مشوره‌دهی به بازرگانان کوچک و میانه، طرح برنامه‌ها و ساخت موبل و فرنیچر ازسوی جوانی ایجاد شد. این شرکت تاکنون توانسته‌است پیش‌رفت‌های خوبی نیز داشته باشد.
 
این شرکت می‌گوید که آنان برای کسانی‌که به‌تازه‌گی به‌ کاروبارهای کوچک و میانه رو می‌آورند، درکنار ارایه زمینه‌های خدمات اداری، آموزش‌های بازرگانی را نیز برای‌شان فراهم می‌سازد.

شرکت خدماتی و مشوره‌دهی اساره در سال ۲۰۱۷میلادی ازسوی جوانی به‌هدف حمایت و مشوره‌دهی به بازرگانی‌که به‌تازه‌گی به فعالیت آغاز می‌کنند، ایجاد شد.
 
شیوه کار این شرکت به‌گونه‌ای است که به بازرگانان کوچک و میانه خدمات اداری‌ای که دفترهای کار را نیز دربر می‌گیرد، فراهم می‌سازد و نیز آموزش‌های فنی و مسلکی برای پیش‌برد کاروبار بازرگانان ازسوی این شرکت، ارایه می‌شود.
 
مسؤول شرکت اساره می‌گوید که این شرکت درنظر دارد که برای چهارصدوبیست تن از جوانانی‌که به‌تازه‌گی می‌خواهند به کاروبارهای کوچک و میانه رو بی‌آورند، زمینه‌های آموزش را برای آغاز کاروبارهای‌شان فراهم سازد.
 
تمیم جوادی، مدیر عملیاتی شرکت خدماتی و مشوره‌دهی اساره، می‌گوید: «شرکت‌های که تازه به فعالیت آغاز نموده‌اند، و متشبثان که توانانی گرفتن ساحۀ کاری را ندارند، ما برای آنان امکانات را فراهم ساخته‌ایم از قبیل انترنت، فرنیچر و ساحۀ کاری، تا بتوانند به‌راحتی فعالیت‌شان را ادامه بدهند.»
 
شرکت اساره درکنار ارایۀ خدمات بازرگانی، در بخش طرح برنامه‌ها نیز به بازرگانان کمک می‌کند.
 
مرتضی ادریس، یکی از کسانی است که برای طرح مجلۀ بازرگانی‌اش به این‌جا آمده‌است، می‌گوید پیش از این به  پانزده شرکت برای طرح و دیزاین مجله‌اش رجوع کرده‌است، اما مورد قناعت‌اش فراهم نشده‌است و اما این شرکت که بیشتر اندیشه‌های تازه دارد، بربنیاد خواست‌هایش مجلۀ بازرگانی‌اش را طرح و دیزاین کار کرده‌است.
 
مرتضی ادریس، یکی از مراجعین شرکت اساره، می‌گوید: «شاید در افغانستان قوۀ ابتکار باشد، اما به‌شکلی مسلکی‌اش هنوز ترویج نیافته‌است و چیزی‌که من واقعا پیدا کردم در این‌جا، این است که به‌شکلی مسلکی کار می‌کنند و همچنان نظرات ما اکثرا گرفته می شوند.» 
 
این شرکت درحال حاضر، دو نماینده‌گی دارد و بیش از سی‌تن از جوانان در این شرکت، کار می‌کنند.
 
عباد غفاری، شش‌ماه است که در این شرکت کار می‌کند. او از این‌که زمینۀ کار برایش فراهم شده‌است، خرسند است و بر حمایت از جوانان تأکید دارد.
 
عباد غفاری، کارمند شرکت خدماتی و مشوره‌دهی اساره، می گوید: «قبل از این در جای‌هایی دیگری هم کار کرده‌ام، اما همچو یک جای هیچ‌گاه فراهم نبوده‌است. به این‌که از چند لحاظ فراهم نبوده، هم به کسانی‌که می‌خواهند کار بکنند و هم برای کسانی‌که می خواهند خدمات بگیرند. از زمانی‌که من به اینجا آمده‌ام، یک فضای کاملا صمیمانه و دوستانه بوده‌است و هیچ‌گاهی این حس را نداشته‌ام که من یک کارمند استم و مدیر و رییس دارم.»
 
این شرکت می‌افزاید که در نظر دارد که برای افزایش کاروبارهای کوچک و میانه ازسوی جوانان بیشتر کار کند تا جوانان را تشویق کند که به تجارت رو بی‌آروند، زیرا جوانان برای پیش‌رفت در این بخش، طرح‌ها و اندیشه‌های تازه دارند.

هم‌رسانی کنید