Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش حکومت برای احداث بند کمال خان و عملی سازی معاهده آب هیرمند

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب با به روز دوشنبه (۲۱ حمل) گفته است که کارهای نُخستین برای عملی شدن معاهده آب هیرمند و مدیریت آب مرزی در غرب کشور، آغاز شده‌اند.

وی افزوده است که در چند روز آینده پیمان ساخت بخش نهایی بند کمال خان امضاء خواهد شد.

وی عملی شدن این پروژه را برای مدیریت آب حوزه آبی هیرمند مهم می‎داند و می‎افزاید که در حال حاضر ایران بیشتر از حق آب‌اش از دریای هلمند، آب می‎گیرد.

وی اضافه کرد: "ساخت بند کمال خان برا ی عملی شدن معاهده هیرمند لازمی است، اما کافی نی به همین هدف ما نیاز داریم تا برای مدیریت لازم آب‎های مرزی باید مواردی دیگری درج این معاهده را نیز عملی سازیم چون می‎دانیم که اکنون از اندازه بیشتری آب به کشورهای همسایه می‌ریزد."

وی تأکید کرد که در کنار ساخت بند کمال خان، کارهای نُخستین برای نصب استیشن آبی در دهراوود و مشخص شدن نقاط اندازه گیری آب ریزی‎ها به ایران، آغاز شده‎اند.

بربنیاد مادۀ دوم ماهده آب هیرمند، افغانستان مکلف است که به گونۀ میانگین ۲۲ مترمکعب آب در هرثانیه به ایران بریزد، اما شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند با درنظرداشت کاهش چندین برابری آب دریای هلمند در سال های گذشته، افغانستان باید حق آب ایران از این دریا را بازنگری جدی کند.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل گفت: "میزان آب دریای هیرمند از آن زمان تا کنون چند برابر کاهش یافته است، اما حق آبه ایران ثابت است بنأ ما نیاز داریم که این حق آبه بازنگری شود، چون اکنون ما بیشترین آب را باید به ایران بدهیم."

افغانستان به گونۀ میانگین سالانه ۷۰ میلیارد مترمکعب آب دارد، اما بر بنیاد اطلاعات داده شده ۷۰ درصد این آب‎ها بدون استفاده به کشورهای همسایه می‌ریزند.

درحالی‎که به گفتۀ وزارت زراعت و آب‌یاری کمبود آب برای کشت از چالش‎های اند که بخشی زیادی از زمین‎های قابل کشت در کشور سالانه از کشت، باز می‎مانند.

شماری ازآگاهان رسیدن افغانستان به خودبسنده‌گی را وابسته به مهار آب‎های مرزی کشور می‎دانند.

تلاش حکومت برای احداث بند کمال خان و عملی سازی معاهده آب هیرمند

افغانستان به گونۀ میانگین سالانه ۷۰ میلیارد مترمکعب آب دارد، اما بر بنیاد اطلاعات داده شده ۷۰ درصد این آب‎ها بدون استفاده به کشورهای همسایه می‌ریزند.

Thumbnail

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب با به روز دوشنبه (۲۱ حمل) گفته است که کارهای نُخستین برای عملی شدن معاهده آب هیرمند و مدیریت آب مرزی در غرب کشور، آغاز شده‌اند.

وی افزوده است که در چند روز آینده پیمان ساخت بخش نهایی بند کمال خان امضاء خواهد شد.

وی عملی شدن این پروژه را برای مدیریت آب حوزه آبی هیرمند مهم می‎داند و می‎افزاید که در حال حاضر ایران بیشتر از حق آب‌اش از دریای هلمند، آب می‎گیرد.

وی اضافه کرد: "ساخت بند کمال خان برا ی عملی شدن معاهده هیرمند لازمی است، اما کافی نی به همین هدف ما نیاز داریم تا برای مدیریت لازم آب‎های مرزی باید مواردی دیگری درج این معاهده را نیز عملی سازیم چون می‎دانیم که اکنون از اندازه بیشتری آب به کشورهای همسایه می‌ریزد."

وی تأکید کرد که در کنار ساخت بند کمال خان، کارهای نُخستین برای نصب استیشن آبی در دهراوود و مشخص شدن نقاط اندازه گیری آب ریزی‎ها به ایران، آغاز شده‎اند.

بربنیاد مادۀ دوم ماهده آب هیرمند، افغانستان مکلف است که به گونۀ میانگین ۲۲ مترمکعب آب در هرثانیه به ایران بریزد، اما شماری از آگاهان اقتصاد می‌گویند با درنظرداشت کاهش چندین برابری آب دریای هلمند در سال های گذشته، افغانستان باید حق آب ایران از این دریا را بازنگری جدی کند.

سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل گفت: "میزان آب دریای هیرمند از آن زمان تا کنون چند برابر کاهش یافته است، اما حق آبه ایران ثابت است بنأ ما نیاز داریم که این حق آبه بازنگری شود، چون اکنون ما بیشترین آب را باید به ایران بدهیم."

افغانستان به گونۀ میانگین سالانه ۷۰ میلیارد مترمکعب آب دارد، اما بر بنیاد اطلاعات داده شده ۷۰ درصد این آب‎ها بدون استفاده به کشورهای همسایه می‌ریزند.

درحالی‎که به گفتۀ وزارت زراعت و آب‌یاری کمبود آب برای کشت از چالش‎های اند که بخشی زیادی از زمین‎های قابل کشت در کشور سالانه از کشت، باز می‎مانند.

شماری ازآگاهان رسیدن افغانستان به خودبسنده‌گی را وابسته به مهار آب‎های مرزی کشور می‎دانند.

هم‌رسانی کنید