Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش حکومت برای بازاریابی فرآورده‌های داخلی

معین وزارت تجارت و صنایع، در گفتمان مشترک بخش خصوصی و دولتی برای حل مشکلات فرا راه صنایع کشور، نقش صنایع کوچک و میانه را برای رشد اقتصادی کشور مهم می‌داند و می‌گوید برای بهبود وضیعت صنایع کشور، برنامه‌های سودمندی را ریخته‌اند.

نشست مشترک بخش خصوصی و دولتی، به‌هدف بازاریابی فرآورده‌های داخلی کشور روز گذشته در کابل راه اندازی شد.

در این نشست، مالکان شرکت های تولیدی، نبود زمین و امنیت را از چالش های عمده فراه راه کار شان عنوان کردند.

فریداحمد مولوی‌زاده، معاون اتاق معادن وصنایع در این باره گفت: «امنیت به ما مربوط نمی‌شود، امنیت را باید دولت به ما بگیرد. اما امروز ما، صنایع افغانستان چیزی بسیار مهمی از دولت نمی‌خواهیم.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که برای بهبود تولیدات داخلی نیاز است که مشکلات اساسی صنایع داخلی حل شوند.

محمدیونس مهمند، معاون این اتاق ظهار داشت: «پروژۀ زیرساختی نیست، تنها کابل را نه‌ باید برشماریم. اگر ما تقریبأ ده کیلومتر هم از کابل دورتر برویم، به هرسو که بنگرید شما در آن‌جا با مشکل بی‌برقی روبه‌رو می‌شوید.»

با این همه، وزارت تجارت و صنایع نقش صنایع کوچک و میانه را برای بهبود اقتصاد کشور و نیز ایجاد زمینه‌های کار برای مردم مهم می‌داندو می‌گوید برای بهبود بازاریابی برای تولیدات داخلی، برنامه‌هایی را روی دست دارند.

فیروزخان مسجدی، معین صنایع وزارت تجارت و صنایع، می‌گوید: «اکثرأ در خانه‌ها مثلا تولیدات صورت می‌گیرد یا کمپنی‌های بسیار خوردی‌که، اما تولیداتی بسیار خوبی این‌ها دارند پس چگونه ما می‌توانیم برای این تولیدات در داخل و بیرون، بازار ایجاد کنیم.»

در همین‌حال، مسؤولان کمیسیون تدارکات ملی می‌گویند که برای شناسایی ظرفیت‌های تولیدی داخلی کشور در بخش صنایع، برنامه‌ای را روی‌ دست گرفته‌اند که بربنیاد آن، آن بخش‌های تولیدی‌که می‌توانند مطابق به نیازمندی‌های نهاد‌های دولتی، و برابر با معیاری‌های جهانی تولیدات دارند، سهم بیشتری را در خریداری‌های دولتی به‌دست بیاورند.

تلاش حکومت برای بازاریابی فرآورده‌های داخلی

حکومت تلاش دارد در کنار افزایش خریداری‌ها از فرآورده‌های داخلی، برنامه‌های بیشتری را به منظور بازاریابی برای این فرآورده‌ها، روی دست گیرد.

تصویر بندانگشتی

معین وزارت تجارت و صنایع، در گفتمان مشترک بخش خصوصی و دولتی برای حل مشکلات فرا راه صنایع کشور، نقش صنایع کوچک و میانه را برای رشد اقتصادی کشور مهم می‌داند و می‌گوید برای بهبود وضیعت صنایع کشور، برنامه‌های سودمندی را ریخته‌اند.

نشست مشترک بخش خصوصی و دولتی، به‌هدف بازاریابی فرآورده‌های داخلی کشور روز گذشته در کابل راه اندازی شد.

در این نشست، مالکان شرکت های تولیدی، نبود زمین و امنیت را از چالش های عمده فراه راه کار شان عنوان کردند.

فریداحمد مولوی‌زاده، معاون اتاق معادن وصنایع در این باره گفت: «امنیت به ما مربوط نمی‌شود، امنیت را باید دولت به ما بگیرد. اما امروز ما، صنایع افغانستان چیزی بسیار مهمی از دولت نمی‌خواهیم.»

از سویی‌هم، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که برای بهبود تولیدات داخلی نیاز است که مشکلات اساسی صنایع داخلی حل شوند.

محمدیونس مهمند، معاون این اتاق ظهار داشت: «پروژۀ زیرساختی نیست، تنها کابل را نه‌ باید برشماریم. اگر ما تقریبأ ده کیلومتر هم از کابل دورتر برویم، به هرسو که بنگرید شما در آن‌جا با مشکل بی‌برقی روبه‌رو می‌شوید.»

با این همه، وزارت تجارت و صنایع نقش صنایع کوچک و میانه را برای بهبود اقتصاد کشور و نیز ایجاد زمینه‌های کار برای مردم مهم می‌داندو می‌گوید برای بهبود بازاریابی برای تولیدات داخلی، برنامه‌هایی را روی دست دارند.

فیروزخان مسجدی، معین صنایع وزارت تجارت و صنایع، می‌گوید: «اکثرأ در خانه‌ها مثلا تولیدات صورت می‌گیرد یا کمپنی‌های بسیار خوردی‌که، اما تولیداتی بسیار خوبی این‌ها دارند پس چگونه ما می‌توانیم برای این تولیدات در داخل و بیرون، بازار ایجاد کنیم.»

در همین‌حال، مسؤولان کمیسیون تدارکات ملی می‌گویند که برای شناسایی ظرفیت‌های تولیدی داخلی کشور در بخش صنایع، برنامه‌ای را روی‌ دست گرفته‌اند که بربنیاد آن، آن بخش‌های تولیدی‌که می‌توانند مطابق به نیازمندی‌های نهاد‌های دولتی، و برابر با معیاری‌های جهانی تولیدات دارند، سهم بیشتری را در خریداری‌های دولتی به‌دست بیاورند.

هم‌رسانی کنید