Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تناقض در آمارهای داده شده از سوی حکومت در مورد اشتغال زایی

وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که پارسال برای حدود پنجصد هزار تن زمینه‌های کار در بخش‌های دولتی فراهم شده‌اند. 

در حالی که معین این وزارت به روز شنبه این شمار را تنها پنج هزار گفته بود. 

از سوی دیگر وزارت زراعت و آبیاری ادعا می‌کند که پارسال تنها  با عملی شدن پروژه‌ها و برنامه‌های این وزارت برای بیش از ششصد هزار تن زمینه‌های کار فراهم شده اند.
 
وزیر کار و امور اجتماعی در گزارشی از عملی شدن تعهدات نشست ملی کار آمار بسیار چشمگیری را از شغل هایی که سال گذشته تنها در بخش‌های دولتی ایجاد شده اند، به دست داد.

فیض الله ذکی    - وزیر کار و امور اجتماعی گفته است:«گزارش های که از واحدهای بودجوی رسیده مبین ایجاد در حدود پنجصد هزار شغل در سکتور دولت است.»

در حالی که برخلاف این گفته‌ها ، چهار روز پیش معین همین وزارت،  شغل‌های پیش بینی شده را درسال گذشته هجری خورشیدی ، هفتاد و چهار هزار شغل گفته بود. 

عبدالکریم هاشمی- معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت:«در حدود پنج هزار جایگاه شغلی بری مردم ما دمی سال ایجاد شده، ولی نورم و قاعدۀ که تعیین شده بود او تطبیق نشده.»

تناقض گویی ها دراین باره  به اینجا خلاصه نمی شود. 

وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که از حدود پنجصد هزار شغل، بیش از دو صد هزار آن در بخش‌های کشاورزی و احیاء و توسعه ورستاها بوده اند، درحالی که وزارت زراعت دراین باره  آمار دیگری به دست می دهد. 

اکبر رستمی- سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری گفته است:«طی سال ۱۳۹۷ به بالاتر از ششصد هزار شغل های فصلی و شغل های دائمی از طریق تطبیق پروژه ها و ولایت های که وزارت زراعت در سطح کشور داشت مساعد شده.»

فریدون آژند – سخن‌گوی وزارت احیاء و انکشاف دهات گفت:«بیست وهفت هزار شغلی که ما ایجاد کردیم در سال ۱۳۹۷ ای تماما شغل های دائمی است.»

شماری از آگاهان امور اقتصادی نهادهای دولتی را به نبود هماهنگی ونیز نداشتن شیوه سنجش دقیق آمار اشتغال زایی  متهم می سازند.

قیس محمدی    آگاه امور اقتصادی گفت:«نه وزارت کار و امور اجتماعی و نه احصائیه مرکزی و نه هم وزارت های دیگه که اجرای معاشات میکنه از تعداد دقیق کارمندان خبر نداره.»

حکومت سال پار در نشست ملی کار  به ایجاد بیش از دو میلیون جایکار در درازای بیش از سه سال تعهد کرده بود. هرچند این شغل‌ها بربنیاد گزارشهای وزارت کار ایجاد می شوند، اما روشن نیست که گرهی از مشکل بیکاری در کشور گشوده شده است یا خیر؟

تناقض در آمارهای داده شده از سوی حکومت در مورد اشتغال زایی

وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که از حدود پنجصد هزار شغل، بیش از دو صد هزار آن در بخش‌های کشاورزی و احیاء و توسعه ورستاها بوده اند، درحالی که وزارت زراعت دراین باره  آمار دیگری به دست می دهد. 

Thumbnail

وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که پارسال برای حدود پنجصد هزار تن زمینه‌های کار در بخش‌های دولتی فراهم شده‌اند. 

در حالی که معین این وزارت به روز شنبه این شمار را تنها پنج هزار گفته بود. 

از سوی دیگر وزارت زراعت و آبیاری ادعا می‌کند که پارسال تنها  با عملی شدن پروژه‌ها و برنامه‌های این وزارت برای بیش از ششصد هزار تن زمینه‌های کار فراهم شده اند.
 
وزیر کار و امور اجتماعی در گزارشی از عملی شدن تعهدات نشست ملی کار آمار بسیار چشمگیری را از شغل هایی که سال گذشته تنها در بخش‌های دولتی ایجاد شده اند، به دست داد.

فیض الله ذکی    - وزیر کار و امور اجتماعی گفته است:«گزارش های که از واحدهای بودجوی رسیده مبین ایجاد در حدود پنجصد هزار شغل در سکتور دولت است.»

در حالی که برخلاف این گفته‌ها ، چهار روز پیش معین همین وزارت،  شغل‌های پیش بینی شده را درسال گذشته هجری خورشیدی ، هفتاد و چهار هزار شغل گفته بود. 

عبدالکریم هاشمی- معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت:«در حدود پنج هزار جایگاه شغلی بری مردم ما دمی سال ایجاد شده، ولی نورم و قاعدۀ که تعیین شده بود او تطبیق نشده.»

تناقض گویی ها دراین باره  به اینجا خلاصه نمی شود. 

وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید که از حدود پنجصد هزار شغل، بیش از دو صد هزار آن در بخش‌های کشاورزی و احیاء و توسعه ورستاها بوده اند، درحالی که وزارت زراعت دراین باره  آمار دیگری به دست می دهد. 

اکبر رستمی- سخن‌گوی وزارت زراعت و آبیاری گفته است:«طی سال ۱۳۹۷ به بالاتر از ششصد هزار شغل های فصلی و شغل های دائمی از طریق تطبیق پروژه ها و ولایت های که وزارت زراعت در سطح کشور داشت مساعد شده.»

فریدون آژند – سخن‌گوی وزارت احیاء و انکشاف دهات گفت:«بیست وهفت هزار شغلی که ما ایجاد کردیم در سال ۱۳۹۷ ای تماما شغل های دائمی است.»

شماری از آگاهان امور اقتصادی نهادهای دولتی را به نبود هماهنگی ونیز نداشتن شیوه سنجش دقیق آمار اشتغال زایی  متهم می سازند.

قیس محمدی    آگاه امور اقتصادی گفت:«نه وزارت کار و امور اجتماعی و نه احصائیه مرکزی و نه هم وزارت های دیگه که اجرای معاشات میکنه از تعداد دقیق کارمندان خبر نداره.»

حکومت سال پار در نشست ملی کار  به ایجاد بیش از دو میلیون جایکار در درازای بیش از سه سال تعهد کرده بود. هرچند این شغل‌ها بربنیاد گزارشهای وزارت کار ایجاد می شوند، اما روشن نیست که گرهی از مشکل بیکاری در کشور گشوده شده است یا خیر؟

هم‌رسانی کنید