Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حفاری در یکی از چاه‌های گاز مایع در جوزجان پایان یافت

وزارت معادن و پترولیم از تکمیل شدن روند حفاری یکی از چاه‌های گاز مایع در ساحه یتیم تاق جوزجان خبر میدهد.

سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که به دنبال روند حفاری ، روند استخراج گاز  از این چاه به زودی آغاز خواهد شد.

از سویی هم شبکۀ نظارت از منابع طبیعی چگونکی استخراج و تصفیه گاز مایع را از چالش‌ها در این بخش می‌گوید.

پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز روند حفاری دوچاه  در میدان گاز دار یتیم تاق از سوی یک شرکت چینی؛ اکنون وزارت معادن و پترولم از تکمیل شدن حفاری دریکی ازاین چاه ها خبر میدهد.

عبدالقدیر مطفی -سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفت:«در ولایت جوزجان در ساحه یتیم تاق ، چاه های  "A32" و "A36" کار های اکتشاف و حفاری شروع شده بود که خوشبختانه از چاه  A32 گاز بدست آمده است.»

قرار است؛ از گاز استخراج شده، گاز مایع  مورد نیاز عضنفر گروپ ، بیات پاور و شرکت های کود و برق مزار شریف تامین شود.

 سخی احمد پیمان - معاون اتاق صنایع و معادن گفت:«سرمایه گذاری در یک تعداد  از سکتور های وابسته به گاز است ، اما در نبود گاز ما یک تعداد سکتور ها را نتوانستیم در افغانستان سرمایه گذاری کنیم.»

 از سوی هم شبکه نظارت از منابع طبیعی ، می‌گوید که حکومت برای تصفیه وانتقال این گاز برنامه ریزی نماید.

ابراهیم جعفری - عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی گفت:« خواهش داریم از حکومت که برای انتقال این گاز و  البته قبل از آن  تصفیه گاز ،  اقدارم لازم را روی دست بگیرند.»

با تکمیل شدن این دو حلقه چاه ظرفیت تولیدی گاز، با توجه به چاه های استخراجی موجود ، نزدیک به  ۸۰۰ هزار متر مکعب گاز در بیست و چهار ساعت خواهد رسید.

حفاری در یکی از چاه‌های گاز مایع در جوزجان پایان یافت

قرار است؛ از گاز استخراج شده، گاز مایع  مورد نیاز عضنفر گروپ ، بیات پاور و شرکت های کود و برق مزار شریف تامین شود.

Thumbnail

وزارت معادن و پترولیم از تکمیل شدن روند حفاری یکی از چاه‌های گاز مایع در ساحه یتیم تاق جوزجان خبر میدهد.

سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که به دنبال روند حفاری ، روند استخراج گاز  از این چاه به زودی آغاز خواهد شد.

از سویی هم شبکۀ نظارت از منابع طبیعی چگونکی استخراج و تصفیه گاز مایع را از چالش‌ها در این بخش می‌گوید.

پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز روند حفاری دوچاه  در میدان گاز دار یتیم تاق از سوی یک شرکت چینی؛ اکنون وزارت معادن و پترولم از تکمیل شدن حفاری دریکی ازاین چاه ها خبر میدهد.

عبدالقدیر مطفی -سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفت:«در ولایت جوزجان در ساحه یتیم تاق ، چاه های  "A32" و "A36" کار های اکتشاف و حفاری شروع شده بود که خوشبختانه از چاه  A32 گاز بدست آمده است.»

قرار است؛ از گاز استخراج شده، گاز مایع  مورد نیاز عضنفر گروپ ، بیات پاور و شرکت های کود و برق مزار شریف تامین شود.

 سخی احمد پیمان - معاون اتاق صنایع و معادن گفت:«سرمایه گذاری در یک تعداد  از سکتور های وابسته به گاز است ، اما در نبود گاز ما یک تعداد سکتور ها را نتوانستیم در افغانستان سرمایه گذاری کنیم.»

 از سوی هم شبکه نظارت از منابع طبیعی ، می‌گوید که حکومت برای تصفیه وانتقال این گاز برنامه ریزی نماید.

ابراهیم جعفری - عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی گفت:« خواهش داریم از حکومت که برای انتقال این گاز و  البته قبل از آن  تصفیه گاز ،  اقدارم لازم را روی دست بگیرند.»

با تکمیل شدن این دو حلقه چاه ظرفیت تولیدی گاز، با توجه به چاه های استخراجی موجود ، نزدیک به  ۸۰۰ هزار متر مکعب گاز در بیست و چهار ساعت خواهد رسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره