Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دانشگاه مورا برای دختران پرورشگاه‌ها زمینه تحصیل فراهم می‌سازد

دانشگاه مورا  و وزارت کار و امور اجتماعی امروز (چهارشنبه ۲۵ اسد) یک توافق نامۀ که بر بنیاد آن دختران پرورشگاه ها که خواهان ادامۀ تحصیلات عالی در این موسسه تعلیمی باشند را در کابل امضاء کردند. 

در مراسم امضای این توافق نامه، فیض الله ذکی، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت که ، پس ازاین دانش آموزان هفتاد پرورشگاه درکشور می‌توانند که تحصیلات عالی شان را دراین دانشگاه ادامه دهند. 

وی می‌گوید که  درمرحله نخست نزده تن ازدانش آموزان پرورشگاه ها ا زبهر آموزش‌های عالی به دانشگاه "مورا" معرفی شده اند.

این نخستین بار است که دختران پرورشگاه های کشورپس ازپایان آموزش های دوره مکتب،به دانشگاه های خصوصی  راه میابند.

مسوولان وزارت کاروآموراجتماعی می‌گویند که یک دانشگاه خصوصی با دادن تخفیف لازم درهزینه‌های تحصیلی به دانش آموزان پرورشگاه ها،زمینه های آموزش های عالی گرفته شود.

فیض الله ذکی  سرپرست وزارت کارواموراجتماعی،شهدا ومعلولین گفته است:" دانشگاه مورا محل مناسب برای فراگرفتن آموزش های عالی است وما تلاش داریم که درمرحله نخست نُه دخترکه متقاضی تحصیلات عالی هستند به این دانشگاه بفرستیم ."

درهمین حال مسوولان این دانشگاه میگویند که تلاش میشود برای دانش آموزان دخترکه ازپرورشگاه ها  به این دانشگاه میایند،تدابیرویژه آموزشی را فراهم سازند.

عزیزالله امیر یکتن از مسوولان دانشگاه مورا  گفته است:"ما تلاش داریم که زمینه های مناسب برای آموزش دختران پرورشگاه را فراهم سازیم ودراین بخش تدابیرلازم گرفته شده است."

سرپرست وزارت کارواموراجتماعی می‌گوید که درحال حاضربشمول پرورشگاه های خصوصی بیش ازهفتاد پرورشگاه درکشوروجود دارند ودراین پرورشگاه ها  صدها کودک بی سرپرست نگهداری میشوند.
 

دانشگاه مورا برای دختران پرورشگاه‌ها زمینه تحصیل فراهم می‌سازد

مسوولان وزارت کاروآموراجتماعی می‌گویند که یک دانشگاه خصوصی با دادن تخفیف لازم درهزینه‌های تحصیلی به دانش آموزان پرورشگاه ها،زمینه های آموزش های عالی گرفته شود.

Thumbnail

دانشگاه مورا  و وزارت کار و امور اجتماعی امروز (چهارشنبه ۲۵ اسد) یک توافق نامۀ که بر بنیاد آن دختران پرورشگاه ها که خواهان ادامۀ تحصیلات عالی در این موسسه تعلیمی باشند را در کابل امضاء کردند. 

در مراسم امضای این توافق نامه، فیض الله ذکی، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت که ، پس ازاین دانش آموزان هفتاد پرورشگاه درکشور می‌توانند که تحصیلات عالی شان را دراین دانشگاه ادامه دهند. 

وی می‌گوید که  درمرحله نخست نزده تن ازدانش آموزان پرورشگاه ها ا زبهر آموزش‌های عالی به دانشگاه "مورا" معرفی شده اند.

این نخستین بار است که دختران پرورشگاه های کشورپس ازپایان آموزش های دوره مکتب،به دانشگاه های خصوصی  راه میابند.

مسوولان وزارت کاروآموراجتماعی می‌گویند که یک دانشگاه خصوصی با دادن تخفیف لازم درهزینه‌های تحصیلی به دانش آموزان پرورشگاه ها،زمینه های آموزش های عالی گرفته شود.

فیض الله ذکی  سرپرست وزارت کارواموراجتماعی،شهدا ومعلولین گفته است:" دانشگاه مورا محل مناسب برای فراگرفتن آموزش های عالی است وما تلاش داریم که درمرحله نخست نُه دخترکه متقاضی تحصیلات عالی هستند به این دانشگاه بفرستیم ."

درهمین حال مسوولان این دانشگاه میگویند که تلاش میشود برای دانش آموزان دخترکه ازپرورشگاه ها  به این دانشگاه میایند،تدابیرویژه آموزشی را فراهم سازند.

عزیزالله امیر یکتن از مسوولان دانشگاه مورا  گفته است:"ما تلاش داریم که زمینه های مناسب برای آموزش دختران پرورشگاه را فراهم سازیم ودراین بخش تدابیرلازم گرفته شده است."

سرپرست وزارت کارواموراجتماعی می‌گوید که درحال حاضربشمول پرورشگاه های خصوصی بیش ازهفتاد پرورشگاه درکشوروجود دارند ودراین پرورشگاه ها  صدها کودک بی سرپرست نگهداری میشوند.
 

هم‌رسانی کنید