Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درآمد ۲۰ میلیون دالری حکومت از واردات سگرت به کشور

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، از آغاز سال روان مالی تا کنون، از رهگذر تعرفه بر واردات سگرت، یک میلیارد ۴۳۰ میلیون افغانی، درآمد داشته است.

آمارهای ادارۀ مرکزی احصاییه نشان می دهند که در شش ماه سال جاری، به ارزش بیش از پنجاه و چهار میلیون دالر سگرت وارد کشور شده است. در حالی که این رقم در دوازده ماه سال پار نزدیک به پنجاه میلیون دالر بود.

افزایش واردات سگرت، باعث شده است که وزارت مالیه نیز درآمد بیشتری از این رهگذر داشته باشد.

اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه در این باره می گوید: « ما در سال ۱۳۹۵ ۹۶۳ میلیون افغانی از تعرفه سگرت درآمد داشته ایم، اما در یازده ماه گذشته امسال، ما یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون افغانی از این درک مالیه جمع آوری کرده ایم و این یک منبع درآمد حکومت است.»

نگرانی ها از افزایش مصرف سگرت باعث شد که یک و نیم ماه، پیش مجلس نماینده گان تصمیم بر افزایش صد درصدی تعرفه بر واردات سگرت را اتخاذ کنند، اما این تصمیم از سوی مجلس سنا رد شد.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، در حال حاضر سگرتی که به افغانستان وارد می شود، بخشی آن از این کشور به کشورهای دیگر صادر می شوند.

با این همه، صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می گوید که این اتاق با بلند بردن تعرفه بر واردات سگرت موافق نیست. به باور وی، این کار زمینه را برای قاچاق فراهم می سازد.

وی در این باره گفت: «اگر ما تعرفه را تا صد درصد بالای ببریم، مشکلات زیادی را به بار می آورد. نخست؛ این فرصت کار را از مردم می گیرد، دوم؛ این کار زمینه را برای قاچاق فراهم می سازد، سوم؛ درآمد حکومت در درک واردات سگرت کاهش می یابد.»

آمارهای ادارۀ مرکزی احصاییه نشان می دهند که افغانستان در حال حاضر از بیش از ده کشور جهان سگرت واردمی کند و بخشی از سگرت های وارد شده به افغانستان دوباره به کشورهای آسیای میانه صادر نیز می شوند.

درآمد ۲۰ میلیون دالری حکومت از واردات سگرت به کشور

آمارهای ادارۀ مرکزی احصاییه نشان می دهند که افغانستان در حال حاضر از بیش از ده کشور جهان سگرت واردمی کند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، از آغاز سال روان مالی تا کنون، از رهگذر تعرفه بر واردات سگرت، یک میلیارد ۴۳۰ میلیون افغانی، درآمد داشته است.

آمارهای ادارۀ مرکزی احصاییه نشان می دهند که در شش ماه سال جاری، به ارزش بیش از پنجاه و چهار میلیون دالر سگرت وارد کشور شده است. در حالی که این رقم در دوازده ماه سال پار نزدیک به پنجاه میلیون دالر بود.

افزایش واردات سگرت، باعث شده است که وزارت مالیه نیز درآمد بیشتری از این رهگذر داشته باشد.

اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه در این باره می گوید: « ما در سال ۱۳۹۵ ۹۶۳ میلیون افغانی از تعرفه سگرت درآمد داشته ایم، اما در یازده ماه گذشته امسال، ما یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون افغانی از این درک مالیه جمع آوری کرده ایم و این یک منبع درآمد حکومت است.»

نگرانی ها از افزایش مصرف سگرت باعث شد که یک و نیم ماه، پیش مجلس نماینده گان تصمیم بر افزایش صد درصدی تعرفه بر واردات سگرت را اتخاذ کنند، اما این تصمیم از سوی مجلس سنا رد شد.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، در حال حاضر سگرتی که به افغانستان وارد می شود، بخشی آن از این کشور به کشورهای دیگر صادر می شوند.

با این همه، صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می گوید که این اتاق با بلند بردن تعرفه بر واردات سگرت موافق نیست. به باور وی، این کار زمینه را برای قاچاق فراهم می سازد.

وی در این باره گفت: «اگر ما تعرفه را تا صد درصد بالای ببریم، مشکلات زیادی را به بار می آورد. نخست؛ این فرصت کار را از مردم می گیرد، دوم؛ این کار زمینه را برای قاچاق فراهم می سازد، سوم؛ درآمد حکومت در درک واردات سگرت کاهش می یابد.»

آمارهای ادارۀ مرکزی احصاییه نشان می دهند که افغانستان در حال حاضر از بیش از ده کشور جهان سگرت واردمی کند و بخشی از سگرت های وارد شده به افغانستان دوباره به کشورهای آسیای میانه صادر نیز می شوند.

هم‌رسانی کنید