Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درپنج‌ ماه اخیر ارزش افغانی دربرابر دالر پنج‌ درصد کاهش یافته‌است

بانک مرکزی، می‌گوید که در پنج ماه اخیر ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی پنج درصد کاهش یافته‌است.

به گفتۀ ایمل هاشور، سخن‌گوی این بانک تنها در ماه ثور امسال، ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی دو درصد کاهش یافته‌است.

هم‌اکنون یک دالر امریکایی به بیش از هفتادونُه افغانی در بازارها مبادله می‌شود.

با درنظرداشت کارگیری بیش از حد از دالر در واردات کالاها به کشور و نیز وجود کسر بزرگ بازرگانی، اثرهای کاهش ارزش افغانی در برابر دالر بسیار چشم‌گیر بوده‌اند.

در یک ماه اخیر، بهای بیشترین کالاها در بازارها روبه افزایش‌اند.

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، می‌گوید که در دوماه گذشته بهای مواد خوراکی در بازارها تا یک عشاری هفت درصد افزایش یافته‌اند.

کاهش ارزش افغانی و افزایش بهای کالاها در بازارها، از همه بیشتر شهروندان کم درآمد و نیز شهروندان با درآمدهای ثابت را زیانمند می‌سازد.
 

شماری از فروشنده‌گان در پایتخت، می‌گویند که این مشکل توان خرید مردم را کاهش داده است و در نهایت کاهش فروش را در بازارها نیز به میان آورده‌است.

درپنج‌ ماه اخیر ارزش افغانی دربرابر دالر پنج‌ درصد کاهش یافته‌است

هم‌اکنون یک دالر امریکایی به بیش از هفتادونُه افغانی در بازارها مبادله می‌شود.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی، می‌گوید که در پنج ماه اخیر ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی پنج درصد کاهش یافته‌است.

به گفتۀ ایمل هاشور، سخن‌گوی این بانک تنها در ماه ثور امسال، ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی دو درصد کاهش یافته‌است.

هم‌اکنون یک دالر امریکایی به بیش از هفتادونُه افغانی در بازارها مبادله می‌شود.

با درنظرداشت کارگیری بیش از حد از دالر در واردات کالاها به کشور و نیز وجود کسر بزرگ بازرگانی، اثرهای کاهش ارزش افغانی در برابر دالر بسیار چشم‌گیر بوده‌اند.

در یک ماه اخیر، بهای بیشترین کالاها در بازارها روبه افزایش‌اند.

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، می‌گوید که در دوماه گذشته بهای مواد خوراکی در بازارها تا یک عشاری هفت درصد افزایش یافته‌اند.

کاهش ارزش افغانی و افزایش بهای کالاها در بازارها، از همه بیشتر شهروندان کم درآمد و نیز شهروندان با درآمدهای ثابت را زیانمند می‌سازد.
 

شماری از فروشنده‌گان در پایتخت، می‌گویند که این مشکل توان خرید مردم را کاهش داده است و در نهایت کاهش فروش را در بازارها نیز به میان آورده‌است.

هم‌رسانی کنید