Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در آتش‌سوزی شب گذشته در لیسه مریم بیش از صد دکان سوخته‎اند

در نتیجۀ آتش سوزی در بازار لیلامی لیسۀ مریم شهر کابل، بیش از صد دکان سوخته اند.

این بازار در گوشه یی از بلاک های «سره مینه» به گونۀ موقت ایجاد شده بود.

به گفتۀ صاحبان دکان ها در این محل، بیش از صد غرفه و دکان های کوچک در بازار لیلامی ساخته شده بودند، اما در نتیجۀ آتش سوزی شب گذشته، تمامی آنان خاکستر شدند.

رجب خان، نمایندۀ دکانداران این بازار در این باره گفت: «این سرای شب گذشته سوخته است. در نخست، یک اطفائیه آمد یک بخش را که خاموش می کرد بخشی دیگر آن آتش می گرفت اما در اخیر، چندین اطفائیه برای خاموش کردن آتش این بازارآمد.»

صاحبان این دکان ها می گویند که آنان به حکومت مالیه می دادند و به شهرداری نیز از بهر صفایی آن پول می پرداختند و اکنون حکومت باید به دادشان برسد.

دکان داران این بازار، ادعا دارند که دکان های شان قصدأ آتش زده شده اند و باید این رویداد به گونۀ جدی پی گیری شود.

عبدالقیوم، یکی از این دکانداران بیان داشت: «این بازار به گونۀ قصدی سوختانده شده است. حکومت باید این رویداد را پی گیری کند.»

از سویی هم، شهرداری کابل می پذیرد که در نتیجۀ آتش سوزی در این بازار، خساراتی هنگفتی به مردم وارد شده است.

عبدالجلیل سلطانی، سخن گوی شهرداری کابل می گوید که برای جلوگیری از آتش سوزی ها در بازارهای کشور، برنامه هایی را روی دست دارند.

وی اظهار داشت: «ما برنامه یی را روی دست داریم که برای ایمنی ساختمان ها در شهر، تمام این ساختمان ها را بررسی می کنیم.»

در بیش از دوماۀ گذشته، این سومین آتش سوزی در بازارهای پایتخت است که به سرمایه داران خسارت وارد می کند.

در آتش‌سوزی شب گذشته در لیسه مریم بیش از صد دکان سوخته‎اند

مسؤولان شهرداری کابل می گویند که در نتیجۀ آتش سوزی شب گذشته در بازار لیلامی لیسۀ مریم، خسارات هنگفتی به صاحبان این دکان ها رسیده است.

تصویر بندانگشتی

در نتیجۀ آتش سوزی در بازار لیلامی لیسۀ مریم شهر کابل، بیش از صد دکان سوخته اند.

این بازار در گوشه یی از بلاک های «سره مینه» به گونۀ موقت ایجاد شده بود.

به گفتۀ صاحبان دکان ها در این محل، بیش از صد غرفه و دکان های کوچک در بازار لیلامی ساخته شده بودند، اما در نتیجۀ آتش سوزی شب گذشته، تمامی آنان خاکستر شدند.

رجب خان، نمایندۀ دکانداران این بازار در این باره گفت: «این سرای شب گذشته سوخته است. در نخست، یک اطفائیه آمد یک بخش را که خاموش می کرد بخشی دیگر آن آتش می گرفت اما در اخیر، چندین اطفائیه برای خاموش کردن آتش این بازارآمد.»

صاحبان این دکان ها می گویند که آنان به حکومت مالیه می دادند و به شهرداری نیز از بهر صفایی آن پول می پرداختند و اکنون حکومت باید به دادشان برسد.

دکان داران این بازار، ادعا دارند که دکان های شان قصدأ آتش زده شده اند و باید این رویداد به گونۀ جدی پی گیری شود.

عبدالقیوم، یکی از این دکانداران بیان داشت: «این بازار به گونۀ قصدی سوختانده شده است. حکومت باید این رویداد را پی گیری کند.»

از سویی هم، شهرداری کابل می پذیرد که در نتیجۀ آتش سوزی در این بازار، خساراتی هنگفتی به مردم وارد شده است.

عبدالجلیل سلطانی، سخن گوی شهرداری کابل می گوید که برای جلوگیری از آتش سوزی ها در بازارهای کشور، برنامه هایی را روی دست دارند.

وی اظهار داشت: «ما برنامه یی را روی دست داریم که برای ایمنی ساختمان ها در شهر، تمام این ساختمان ها را بررسی می کنیم.»

در بیش از دوماۀ گذشته، این سومین آتش سوزی در بازارهای پایتخت است که به سرمایه داران خسارت وارد می کند.

هم‌رسانی کنید