تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

در ۱۰ ولایت کشور پول‌های کشورهای همسایه بیشتر استفاده می‌شوند

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که درحال حاضر در بیش از ده ولایت کشور پول‌های کشورهای همسایه بیشتر ازافغانی استفاده می‌شوند و جلوگیری از چلش بیش از حد این پول‌ها باعث تقویت ارزش افغانی خواهد شد. 

هرچند افزون بر اتحادیه صرافان سرای شهزاده، شماری از آگاهان امور اقتصادی هم خواهان برخورد جدی حکومت و بانک مرکزی در جلوگیری از چلش پول‌های کشورهای همسایه استند؛ اما بانک مرکزی فرمان و جبر را در ترویج افغانی راهکار درست نمی‌داند.

در پی کاهش بی پیشینه ارزش افغانی در برابر دالر، اتحادیه صرافان سرای شهزاده جاگزین ساختن افغانی را بجای ریال ایرانی و کلدار پاکستانی در داد و ستدهای شهروندان کشور در برخی از ولایت، یکی از راه‌های تقویت ارزش افغانی می‌گوید.

هاشم روضه‌یی، سخنگوی این اتحادیه می‌گوید افزون بر آنکه در ولایت‌های مرزی کشور از پول‌های کشورهای همسایه استفاده می‌شود، حتا در پایتخت در داد و ستدهای کالاهایی همچون خانه و موتر از دالر استفاده می‌شود و این همه اثرهای منفی بر ارزش افغانی برجا می گذارند.

هاشم روضه‌یی، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفت: «یک لایحه بسیار خوبی که پاسخگوی جلوگیری از چلش پول‌های کشورهای همسایه در افغانستان باشد، روی دست بگیرند تا بجای پول‌های کشورهای همسایه، افغانی در ولایت‌های مرزی در دادوستد باشد. اینگونه تقریبأ هفت تا هشت میلیارد افغانی دیگر در جریان خواهد افتاد.»

صمیم صارم، آگاه امور اقتصادی گفت: «ارزش هرچیزی را تقاضا و عرضه به آن تعیین می‌کند. وقتی تقاضا به چیزی کاهش یابد ارزش آن هم کاهش می یابد. چلش پول‌های کشورهای همسایه به معنی کاهش یا نبود تقاضا به افغانی است و این یعنی کاهش ارزش افغانی؛ از همین رو جلوگیری از چلش پول‌های کشورهای همسایه راهکاری خوبی است برای تقویت ارزش افغانی.»

اما خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی که علت اصلی چلش بیش از حد پول‌های کشورهای همسایه را در ولایت‌های مرزی، وابستگی شدید این ولایت‌ها به کالاهای این کشورها می‌داند، می‌گوید راهکار پایدار برای چلش افغانی و تقویت ارزش آن تقویت اقتصاد داخلی و بلند رفتن سطح تولید داخلی است تا با کاهش واردات نیاز مردم به استفاده از پول های کشور های همسایه و خرید کالاهای شان کاهش یابد.

خلیل صدیق رییس بانک مرکزی گفت:« چرا دالر قوی است؟ زیرا اقتصاد ایالات متحده قوی است. ما متأسفانه به علت شرایط جنگی اقتصاد خوبی نداریم، تولیدات ما پایین است. از همین رو ما نمی‌توانیم از ارزش قوی افغانی سخن بزنیم، از لحاظ اقتصادی شما نمی توانید این را ثابت کنید. باز هم به شما عرض کنم که کاهش ارزش افغانی به صورت قطعی به لحاظ وضع پولی ما نیست. مقدار پول ما در اقتصاد پایین تر از اندازه‌یی است که هدف تعیین کردیم. بناً سیاست پولی بانک مرکزی به صورت دقیق به پیش میرود.»
   
افزون بر کاهش کسر بیلانس بازرگانی، رییس بانک مرکزی بر نقش مردم در تبلیغ و ترویج افغانی تأکید می‌ورزد.

این درحالی است که در یک ماه پسین پیکارهای گسترده‌یی در این راستا در ننگرهار و به ویژه شهرجلال آباد براه انداخته شده اند.؛ پیکاری هایی که توانسته اند کارگیری از افغانی را در داد و ستدهای روزانه باشنده‌گان این شهر بیشتر بسازند.

بازرگانی

در ۱۰ ولایت کشور پول‌های کشورهای همسایه بیشتر استفاده می‌شوند

بانک مرکزی که علت اصلی چلش بیش از حد پول‌های کشورهای همسایه را در ولایت‌های مرزی، وابستگی شدید این ولایت‌ها به کالاهای این کشورها می‌داند.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که درحال حاضر در بیش از ده ولایت کشور پول‌های کشورهای همسایه بیشتر ازافغانی استفاده می‌شوند و جلوگیری از چلش بیش از حد این پول‌ها باعث تقویت ارزش افغانی خواهد شد. 

هرچند افزون بر اتحادیه صرافان سرای شهزاده، شماری از آگاهان امور اقتصادی هم خواهان برخورد جدی حکومت و بانک مرکزی در جلوگیری از چلش پول‌های کشورهای همسایه استند؛ اما بانک مرکزی فرمان و جبر را در ترویج افغانی راهکار درست نمی‌داند.

در پی کاهش بی پیشینه ارزش افغانی در برابر دالر، اتحادیه صرافان سرای شهزاده جاگزین ساختن افغانی را بجای ریال ایرانی و کلدار پاکستانی در داد و ستدهای شهروندان کشور در برخی از ولایت، یکی از راه‌های تقویت ارزش افغانی می‌گوید.

هاشم روضه‌یی، سخنگوی این اتحادیه می‌گوید افزون بر آنکه در ولایت‌های مرزی کشور از پول‌های کشورهای همسایه استفاده می‌شود، حتا در پایتخت در داد و ستدهای کالاهایی همچون خانه و موتر از دالر استفاده می‌شود و این همه اثرهای منفی بر ارزش افغانی برجا می گذارند.

هاشم روضه‌یی، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفت: «یک لایحه بسیار خوبی که پاسخگوی جلوگیری از چلش پول‌های کشورهای همسایه در افغانستان باشد، روی دست بگیرند تا بجای پول‌های کشورهای همسایه، افغانی در ولایت‌های مرزی در دادوستد باشد. اینگونه تقریبأ هفت تا هشت میلیارد افغانی دیگر در جریان خواهد افتاد.»

صمیم صارم، آگاه امور اقتصادی گفت: «ارزش هرچیزی را تقاضا و عرضه به آن تعیین می‌کند. وقتی تقاضا به چیزی کاهش یابد ارزش آن هم کاهش می یابد. چلش پول‌های کشورهای همسایه به معنی کاهش یا نبود تقاضا به افغانی است و این یعنی کاهش ارزش افغانی؛ از همین رو جلوگیری از چلش پول‌های کشورهای همسایه راهکاری خوبی است برای تقویت ارزش افغانی.»

اما خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی که علت اصلی چلش بیش از حد پول‌های کشورهای همسایه را در ولایت‌های مرزی، وابستگی شدید این ولایت‌ها به کالاهای این کشورها می‌داند، می‌گوید راهکار پایدار برای چلش افغانی و تقویت ارزش آن تقویت اقتصاد داخلی و بلند رفتن سطح تولید داخلی است تا با کاهش واردات نیاز مردم به استفاده از پول های کشور های همسایه و خرید کالاهای شان کاهش یابد.

خلیل صدیق رییس بانک مرکزی گفت:« چرا دالر قوی است؟ زیرا اقتصاد ایالات متحده قوی است. ما متأسفانه به علت شرایط جنگی اقتصاد خوبی نداریم، تولیدات ما پایین است. از همین رو ما نمی‌توانیم از ارزش قوی افغانی سخن بزنیم، از لحاظ اقتصادی شما نمی توانید این را ثابت کنید. باز هم به شما عرض کنم که کاهش ارزش افغانی به صورت قطعی به لحاظ وضع پولی ما نیست. مقدار پول ما در اقتصاد پایین تر از اندازه‌یی است که هدف تعیین کردیم. بناً سیاست پولی بانک مرکزی به صورت دقیق به پیش میرود.»
   
افزون بر کاهش کسر بیلانس بازرگانی، رییس بانک مرکزی بر نقش مردم در تبلیغ و ترویج افغانی تأکید می‌ورزد.

این درحالی است که در یک ماه پسین پیکارهای گسترده‌یی در این راستا در ننگرهار و به ویژه شهرجلال آباد براه انداخته شده اند.؛ پیکاری هایی که توانسته اند کارگیری از افغانی را در داد و ستدهای روزانه باشنده‌گان این شهر بیشتر بسازند.

هم‌رسانی کنید