Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه لاجورد بدیلی برای راه کراچی به اروپا

نخستین محمولۀ بازرگانی کالاهای افغانستان از طریق راه لاجورد، پس از ۱۶ روز به ترکیه رسید.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که بارسیدن نخستین محمولۀ بازرگانی کالاهای کشور به ترکیه، به‌زودی روی حل بنیادی مشکلات در این مسیر، با کشورهای عضو این راه گفت‌وگوخواهد شد.

مسؤولان این وزارت می‌گویند که در کنار کم هزینه بودن راه لاجورد نسبت به راه بندرکراچی پاکستان به اروپا، در این راه در کمتر از ۱۶روز کالاها به مرز اروپا می‌رسند.

یافته‌های اولیه این وزارت نشان می‌دهند که راه لاجورد برای ترانزیت کالاهای افغانستان به اروپا نسبت به راه بندرکراچی کم هزینه، نزدیک و مصون است.

محمد یحیی اخلاقی، رییس تسهیل ترانزیت وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که با بکار شدن این راه، گذشته از توسعۀ صادرات کشور از راه زمین به اروپا، روابط بازرگانی و ترانزیتی کشور با گرجستان، آزربایجان، ترکیه و ترکمنستان به گونۀ بی‌پیشینۀ توسعه خواهد یافت.

آقای اخلاقی در این باره افزود: «خوش‌بختانه این محموله که حرکت کرد، گزارشاتی که برای ما می‌رسید نهایت همکاری توسط مقام‌های چهار کشور دیگر با همکاران ما که این محموله را همکاری می‌کردند، صورت می‌گرفت.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع بین‌المللی، می‌گوید که با درنظرداشت مشکلات سال‌های گذشته با پاکستان، نیاز است که افغانستان بدیل راه‌های پاکستان و دیگر کشورها را جستجو کند.

این نهاد، می‌گوید برای توسعه بازرگانی خارجی، افغانستان باید به تمام بدیل‌های ترانزیتی و بازرگانی دسترسی داشته باشد.

عبدالقدیر بهمن، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بین‌المللی در افغانستان افزود: «راه لاجورد، از خود مزایا و مفیدیت‌هایی را دارد. راه کراچی یک راه خوبتر و مصون تر بود در گذشته‌ها، اما متأسفانه مشکلات در این راه به حدی شد که تاجران افغانستان صدها میلیون دالر متضرر شدند.»

به تاریخ ۲۲ ماه قوس، نخستین محمولۀ آزمایشی از راه لاجورد به هدف ترکیه راهی این کشور شد.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، هرچند این محموله به ترکیه رسیده است، اما در مسیر راه با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.  بلند بودن هزینه‌های انتقالات، مشکلات در ویزۀ راننده‌گان افغان، بازرسی کالاها از سوی شماری از کشورهای شامل این راه، از چالش‌ها در این مسیر گفته شده‌اند.

راه لاجورد بدیلی برای راه کراچی به اروپا

راه لاجورد، در کنار این‌که بدیل راه ترانزیتی کراچی به اروپا است، این راه برای مصونیت انتقال کالاها در چارچوب سازمان جهانی جاده مهم پنداشته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

نخستین محمولۀ بازرگانی کالاهای افغانستان از طریق راه لاجورد، پس از ۱۶ روز به ترکیه رسید.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که بارسیدن نخستین محمولۀ بازرگانی کالاهای کشور به ترکیه، به‌زودی روی حل بنیادی مشکلات در این مسیر، با کشورهای عضو این راه گفت‌وگوخواهد شد.

مسؤولان این وزارت می‌گویند که در کنار کم هزینه بودن راه لاجورد نسبت به راه بندرکراچی پاکستان به اروپا، در این راه در کمتر از ۱۶روز کالاها به مرز اروپا می‌رسند.

یافته‌های اولیه این وزارت نشان می‌دهند که راه لاجورد برای ترانزیت کالاهای افغانستان به اروپا نسبت به راه بندرکراچی کم هزینه، نزدیک و مصون است.

محمد یحیی اخلاقی، رییس تسهیل ترانزیت وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که با بکار شدن این راه، گذشته از توسعۀ صادرات کشور از راه زمین به اروپا، روابط بازرگانی و ترانزیتی کشور با گرجستان، آزربایجان، ترکیه و ترکمنستان به گونۀ بی‌پیشینۀ توسعه خواهد یافت.

آقای اخلاقی در این باره افزود: «خوش‌بختانه این محموله که حرکت کرد، گزارشاتی که برای ما می‌رسید نهایت همکاری توسط مقام‌های چهار کشور دیگر با همکاران ما که این محموله را همکاری می‌کردند، صورت می‌گرفت.»

از سویی هم، اتاق تجارت و صنایع بین‌المللی، می‌گوید که با درنظرداشت مشکلات سال‌های گذشته با پاکستان، نیاز است که افغانستان بدیل راه‌های پاکستان و دیگر کشورها را جستجو کند.

این نهاد، می‌گوید برای توسعه بازرگانی خارجی، افغانستان باید به تمام بدیل‌های ترانزیتی و بازرگانی دسترسی داشته باشد.

عبدالقدیر بهمن، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بین‌المللی در افغانستان افزود: «راه لاجورد، از خود مزایا و مفیدیت‌هایی را دارد. راه کراچی یک راه خوبتر و مصون تر بود در گذشته‌ها، اما متأسفانه مشکلات در این راه به حدی شد که تاجران افغانستان صدها میلیون دالر متضرر شدند.»

به تاریخ ۲۲ ماه قوس، نخستین محمولۀ آزمایشی از راه لاجورد به هدف ترکیه راهی این کشور شد.

بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، هرچند این محموله به ترکیه رسیده است، اما در مسیر راه با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.  بلند بودن هزینه‌های انتقالات، مشکلات در ویزۀ راننده‌گان افغان، بازرسی کالاها از سوی شماری از کشورهای شامل این راه، از چالش‌ها در این مسیر گفته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید