Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور توانایی‌های فنی وزارت زراعت را زیر پرسش برد

رییس جمهورغنی در بیست و یکمین نمایشگاه فراورده‌های کشاورزی در کابل گفت که برای پشتیبانی از کشاورزان نهادهای دولتی باید در خریداری‌های شان فراورده‌های کشاورزی داخلی را اولویت دهند.

از سویی هم رییس جمهور در این نشست به تخصص، کارشناسان وزارت زراعت وآبیاری شک می‌کند و می‌گوید که وزارت زراعت باید مشوره‌های کشاورزان را برای بهبود کشت و کار در کشور بگیرد.

وی می گوید که امسال برای بارنخست بیست هزار تُن برنج ازشالی کاران به  وزارت دفاع ملی خریداری شد و نیز گوشت مرغ تولید شده در داخل کشور در فهرست غذای این وزارت افزود شده است.

آقای غنی گفت: «دلیل این که مرغداری افغانستان سرپای ایستاده شد اینست که مینوی وزارت داخله را تغییر دادیم. گوشت مرغ در آن نبود. با تغییر دادن یک روز در هفته مرغدارای افغانستان سرپای ایستاده شد. اگر مرغداران افغانستان برای من اطمینان بدهند من در مینو هفت روز گوشت مرغ را شامل می‌سازم. شما سرمایه گذاری کنید ما خریداری می‌کنیم.»
   
نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و آبیاری، گفت: «تاجران و سرمایه‌گذاران فرصت دارند در ساحه یی که برای شان اختصاص داده شده است، در مورد داد و ستد معاملات تجارتی و سرمایه گذاری در زراعت و بحث و صحبت داشته باشند.»

از سویی هم رییس جمهور غنی با انتقاد از کمبود ظرفیت فنی در وزارت زراعت و آبیاری، گفت ارزش  جلغوزه افغانستان سالانه یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون دالر است اما تنها دوصد و پنجاه میلیون دالر آن به افغانستان می‌رسد.» 

او میگوید که به تخصص کارمندان فنی این وزارت شک دارد.

آقای غنی گفت: «وقتی که من از آنان می پرسم، (خطاب به وزیر زراعت) بر سرم قهر نمی‌شوید؟ من بر تخصص این متخصصان اندک شک دارم. بنابر این آرزو دارم که برای من ثابت کنند که واقعاً متخصص استند.»

از سویی هم در این نمایشگاه شماری از کشاورزان  از حکومت خواستند که برای فراورده‌های شان بازرایابی کند.

گل احمد خان، کشاورز، گفت: «تولید زیاد شده، بسته بندی هم می کنیم، حالا به بازار نیاز داریم. دهلیز هوایی کم است باید راه های زمینی هم جستجو شوند.»

نمایشگاه فراورده‌های کشاورزی بادام باغ برای سه روز به روی مردم بازاست و در آن فراورده‌های گوناگون از ولایت‌های مختلف کشوردر ۲۳۶ غرفه به نمایش گذاشته شده اند.

رییس‌جمهور توانایی‌های فنی وزارت زراعت را زیر پرسش برد

رییس جمهور غنی در مراسم گشایش نمایشگاه فراورده‌های کشاورزی در بادام باغ کابل بر بهبود بازاریابی برای این فراورده‌ها تأکید کرد. 

Thumbnail

رییس جمهورغنی در بیست و یکمین نمایشگاه فراورده‌های کشاورزی در کابل گفت که برای پشتیبانی از کشاورزان نهادهای دولتی باید در خریداری‌های شان فراورده‌های کشاورزی داخلی را اولویت دهند.

از سویی هم رییس جمهور در این نشست به تخصص، کارشناسان وزارت زراعت وآبیاری شک می‌کند و می‌گوید که وزارت زراعت باید مشوره‌های کشاورزان را برای بهبود کشت و کار در کشور بگیرد.

وی می گوید که امسال برای بارنخست بیست هزار تُن برنج ازشالی کاران به  وزارت دفاع ملی خریداری شد و نیز گوشت مرغ تولید شده در داخل کشور در فهرست غذای این وزارت افزود شده است.

آقای غنی گفت: «دلیل این که مرغداری افغانستان سرپای ایستاده شد اینست که مینوی وزارت داخله را تغییر دادیم. گوشت مرغ در آن نبود. با تغییر دادن یک روز در هفته مرغدارای افغانستان سرپای ایستاده شد. اگر مرغداران افغانستان برای من اطمینان بدهند من در مینو هفت روز گوشت مرغ را شامل می‌سازم. شما سرمایه گذاری کنید ما خریداری می‌کنیم.»
   
نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و آبیاری، گفت: «تاجران و سرمایه‌گذاران فرصت دارند در ساحه یی که برای شان اختصاص داده شده است، در مورد داد و ستد معاملات تجارتی و سرمایه گذاری در زراعت و بحث و صحبت داشته باشند.»

از سویی هم رییس جمهور غنی با انتقاد از کمبود ظرفیت فنی در وزارت زراعت و آبیاری، گفت ارزش  جلغوزه افغانستان سالانه یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون دالر است اما تنها دوصد و پنجاه میلیون دالر آن به افغانستان می‌رسد.» 

او میگوید که به تخصص کارمندان فنی این وزارت شک دارد.

آقای غنی گفت: «وقتی که من از آنان می پرسم، (خطاب به وزیر زراعت) بر سرم قهر نمی‌شوید؟ من بر تخصص این متخصصان اندک شک دارم. بنابر این آرزو دارم که برای من ثابت کنند که واقعاً متخصص استند.»

از سویی هم در این نمایشگاه شماری از کشاورزان  از حکومت خواستند که برای فراورده‌های شان بازرایابی کند.

گل احمد خان، کشاورز، گفت: «تولید زیاد شده، بسته بندی هم می کنیم، حالا به بازار نیاز داریم. دهلیز هوایی کم است باید راه های زمینی هم جستجو شوند.»

نمایشگاه فراورده‌های کشاورزی بادام باغ برای سه روز به روی مردم بازاست و در آن فراورده‌های گوناگون از ولایت‌های مختلف کشوردر ۲۳۶ غرفه به نمایش گذاشته شده اند.

هم‌رسانی کنید