Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی کار: افغانستان بیشترین نیروی بیکاران را در جهان دارد

سازمان جهانی کار، وضیعت بیکاری را در افغانستان نگران کننده می‌داند و می‌گوید که در حال حاضر، این کشور بیشترین نیروی بیکاران را در جهان دارد.

مسؤولان این سازمان که امروز در برنامۀ آموزشی «آغاز و توسعه تشبثات» درکابل سخن‌ می‌زدند، گفتند که کلید ناامنی‌ها در افغانستان بیکاری است و تازمانی که برای حل این معضل برنامه‌های لازم عملی نشود، افغانستان با چالش‌های امنیتی روبه‌روخواهد بود.

به گفتۀ مسؤولان سازمان جهانی کار، میزان بیکاری کنونی در کشور میان ۲۴ تا ۳۵درصد است.

منظورخالق، رییس سازمان جهانی کار در افغانستان در این باره گفت: «وضیعت کنونی مناسب نیست و در این بخش حکومت باید برنامه‌های لازم داشته باشد تا برای مردم زمینه‌های کار ایجاد شود.»

در همین حال، فیض الله ذکی، وزیر کار و امور اجتماعی که در برنامۀ آغاز و توسعۀ تشبثات شرکت کرده بود، گفت که حکومت برا ی حل بیکاری در کشور می‌‎کوشد: «اکنون ما به علت‌های بیکاری در کشور چیزی نمی‌گویم و باید راه‌های حل این معضل را دریابیم. یکی از این راه‌ها تشویق جوانان برای نشان دادن استعدادهای‌شان با سرمایه‌گذاری و آغاز کاروبار در این بخش است.»

از سویی هم، عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که برای کاهش میزان بیکاری در کشور باید از مدل‌های مؤثر کار گرفته شود: «برای بکارشدن مردم به ویژه جوانان، از مدل‌های موجود برای کاریابی نیروی جدید کار در جهان باید استفاده شود تا صدها هزار فردی که در حال حاضر بیکار استند، بتوانند شامل کار شوند و در این بخش، بخش خصوصی همکار است.»

بربنیاد اطلاعات داده شده، باوجود بیکاری کنونی در کشور، سالانه در حدود ۴۰۰هزار نیروی کار جدید وارد بازارکار کشور می‎شود.

شماری از آگاهان اقتصادی، می‌گویند که حکومت با درنظرداشت پیامدهای ناگوار افزایش بیکاری در کشور، باید در این بخش برنامه‌های روشنی را عملی سازد.

سازمان جهانی کار: افغانستان بیشترین نیروی بیکاران را در جهان دارد

به گفتۀ مسؤولان سازمان جهانی کار، میزان بیکاری کنونی در کشور میان ۲۴ تا ۳۵درصد است.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی کار، وضیعت بیکاری را در افغانستان نگران کننده می‌داند و می‌گوید که در حال حاضر، این کشور بیشترین نیروی بیکاران را در جهان دارد.

مسؤولان این سازمان که امروز در برنامۀ آموزشی «آغاز و توسعه تشبثات» درکابل سخن‌ می‌زدند، گفتند که کلید ناامنی‌ها در افغانستان بیکاری است و تازمانی که برای حل این معضل برنامه‌های لازم عملی نشود، افغانستان با چالش‌های امنیتی روبه‌روخواهد بود.

به گفتۀ مسؤولان سازمان جهانی کار، میزان بیکاری کنونی در کشور میان ۲۴ تا ۳۵درصد است.

منظورخالق، رییس سازمان جهانی کار در افغانستان در این باره گفت: «وضیعت کنونی مناسب نیست و در این بخش حکومت باید برنامه‌های لازم داشته باشد تا برای مردم زمینه‌های کار ایجاد شود.»

در همین حال، فیض الله ذکی، وزیر کار و امور اجتماعی که در برنامۀ آغاز و توسعۀ تشبثات شرکت کرده بود، گفت که حکومت برا ی حل بیکاری در کشور می‌‎کوشد: «اکنون ما به علت‌های بیکاری در کشور چیزی نمی‌گویم و باید راه‌های حل این معضل را دریابیم. یکی از این راه‌ها تشویق جوانان برای نشان دادن استعدادهای‌شان با سرمایه‌گذاری و آغاز کاروبار در این بخش است.»

از سویی هم، عتیق الله نصرت، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که برای کاهش میزان بیکاری در کشور باید از مدل‌های مؤثر کار گرفته شود: «برای بکارشدن مردم به ویژه جوانان، از مدل‌های موجود برای کاریابی نیروی جدید کار در جهان باید استفاده شود تا صدها هزار فردی که در حال حاضر بیکار استند، بتوانند شامل کار شوند و در این بخش، بخش خصوصی همکار است.»

بربنیاد اطلاعات داده شده، باوجود بیکاری کنونی در کشور، سالانه در حدود ۴۰۰هزار نیروی کار جدید وارد بازارکار کشور می‎شود.

شماری از آگاهان اقتصادی، می‌گویند که حکومت با درنظرداشت پیامدهای ناگوار افزایش بیکاری در کشور، باید در این بخش برنامه‌های روشنی را عملی سازد.

هم‌رسانی کنید