Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیگر: دربرنامۀ نُه‌ونیم میلیون دالری صنایع قالین مشکلات وجود دارد

گزارش اخیر بازرس ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگر) نشان می‌دهد در برنامه‌یی که در حدود نُه‌ونیم میلیون دالر روی آن سرمایه‌گذاری شده، مشکلات وجود دارد.

بربنیاد این گزارش، ادارۀ توسعه‌یی امریکا در سال ۲۰۱۹میلادی برای حل مشکلات قالین افغانستان «مرکز صادرات قالین» را با کمک یک شرکت امریکایی و با هزینۀ در حدود نُه‌ونیم میلیون دالر ایجاد کرد، اما این مرکز تاکنون به اهداف اساسی‌اش نرسیده‌است.

در این گزارش آمده‌است که اکنون هم بخشی زیادی از قالین افغانستان در پاکستان پروسس و از آنجا به جهان صادر می‌شود.

در همین حال، انجمن قالین بافان افغانستان، برنامه‌های حکومت و جامعۀ جهانی را در بخش قالین کشور انتقاد می‌کند.

دلجم منان قاسمی، معاون انجمن تولیدی و صادراتی قالین کابل گفت: «ما ارقامی را که بدست آوردیم در سال گذشته بالای ۷۶۵هزار متر مربع قالین به خارج صادر شده‌است که از این میان ۸۰ درصد آن به پاکستان انتقال یافته‌اند.»

پیش از این نیز شماری از قالین‌بافان در کشور با نگرانی از رکود صنایع قالین در ماه‌های اخیر خواهان حمایت‌‎های حکومت شده‌اند.

آنان می‌گویند که به‌گونۀ میانگین درحال حاضر دست‌مزد روزانۀ یک قالین باف در کشور تا صد افغانی است و سود بیشتر قالین‌های مرغوب افغانستان را بازرگانان پاکستانی می‌گیرند.

جواد دبیر، رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت صنعت و تجارت گفت: «در سال‌های گذشته دست‌آوردهای داریم. ده‌ها قالین باف از پاکستان به کشور آمده‌اند و در شهر ک صنایع قالین جابجا شده‌اند.»

در این باره مسؤولان مرکز صادرات قالین کابل چیزی نمی‌گویند.

قالین از صنایع مهم کشور است و پیش از این قالین افغانستان به‌علت رنگ‌ها و طرح‌های مرغوب چندین بار مقام نخست قالین جهان را در نمایشگاه‌های معتبر جهان بدست آورده‌است.

سیگر: دربرنامۀ نُه‌ونیم میلیون دالری صنایع قالین مشکلات وجود دارد

در این گزارش آمده‌است که اکنون هم بخشی زیادی از قالین افغانستان در پاکستان پروسس و از آنجا به جهان صادر می‌شود.

Thumbnail

گزارش اخیر بازرس ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگر) نشان می‌دهد در برنامه‌یی که در حدود نُه‌ونیم میلیون دالر روی آن سرمایه‌گذاری شده، مشکلات وجود دارد.

بربنیاد این گزارش، ادارۀ توسعه‌یی امریکا در سال ۲۰۱۹میلادی برای حل مشکلات قالین افغانستان «مرکز صادرات قالین» را با کمک یک شرکت امریکایی و با هزینۀ در حدود نُه‌ونیم میلیون دالر ایجاد کرد، اما این مرکز تاکنون به اهداف اساسی‌اش نرسیده‌است.

در این گزارش آمده‌است که اکنون هم بخشی زیادی از قالین افغانستان در پاکستان پروسس و از آنجا به جهان صادر می‌شود.

در همین حال، انجمن قالین بافان افغانستان، برنامه‌های حکومت و جامعۀ جهانی را در بخش قالین کشور انتقاد می‌کند.

دلجم منان قاسمی، معاون انجمن تولیدی و صادراتی قالین کابل گفت: «ما ارقامی را که بدست آوردیم در سال گذشته بالای ۷۶۵هزار متر مربع قالین به خارج صادر شده‌است که از این میان ۸۰ درصد آن به پاکستان انتقال یافته‌اند.»

پیش از این نیز شماری از قالین‌بافان در کشور با نگرانی از رکود صنایع قالین در ماه‌های اخیر خواهان حمایت‌‎های حکومت شده‌اند.

آنان می‌گویند که به‌گونۀ میانگین درحال حاضر دست‌مزد روزانۀ یک قالین باف در کشور تا صد افغانی است و سود بیشتر قالین‌های مرغوب افغانستان را بازرگانان پاکستانی می‌گیرند.

جواد دبیر، رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت صنعت و تجارت گفت: «در سال‌های گذشته دست‌آوردهای داریم. ده‌ها قالین باف از پاکستان به کشور آمده‌اند و در شهر ک صنایع قالین جابجا شده‌اند.»

در این باره مسؤولان مرکز صادرات قالین کابل چیزی نمی‌گویند.

قالین از صنایع مهم کشور است و پیش از این قالین افغانستان به‌علت رنگ‌ها و طرح‌های مرغوب چندین بار مقام نخست قالین جهان را در نمایشگاه‌های معتبر جهان بدست آورده‌است.

هم‌رسانی کنید