Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شرکت "افغان زعفران" مقام نخست کیفیت را گرفت

وزارت تجارت و صنایع روز پنج شنبه اعلام کرده است که یک شرکت پروسس زعفران، مقام نخست کیفیت را از نهاد جهانی ذایقه و کیفیت گرفته است.

مقام های این وزارت گفته اند که این شرکت در بخش های تولید، پروسس، بسته بندی و بازاریابی زعفران کار می کند که انستیتوت بین المللی ذایقه و کیفیت مقام نخست کیفیت را به این شرکت افغان داده است.

بربنیاد گفته های این مقام ها، زعفران از مهم ترین کالاهای صادراتی افغانستان است که به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی صادر میشود.

معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع، مزمل شینواری گفته است:« چندی پیش از انستیتوت ذایقه و کیفیت زعفران " افغان زعفران " توانست که از لحاظ کیفیت مقام اول را بگیرد. این شرکت جایزه جهانی را از این انستیتوت گرفته است.»

این درحالی ست که پا رسال نیز زعفران افغانستان در نمایشگاه جهانی زعفران با اشتراک شانزده کشور در فرانسه مقام نخست را بدست آورد.

شرکت "افغان زعفران" مقام نخست کیفیت را گرفت

وزارت تجارت و صنایع روز پنج شنبه اعلام کرده است که یک شرکت پروسس زعفران، مقام نخست کیفیت را از نها

Thumbnail

وزارت تجارت و صنایع روز پنج شنبه اعلام کرده است که یک شرکت پروسس زعفران، مقام نخست کیفیت را از نهاد جهانی ذایقه و کیفیت گرفته است.

مقام های این وزارت گفته اند که این شرکت در بخش های تولید، پروسس، بسته بندی و بازاریابی زعفران کار می کند که انستیتوت بین المللی ذایقه و کیفیت مقام نخست کیفیت را به این شرکت افغان داده است.

بربنیاد گفته های این مقام ها، زعفران از مهم ترین کالاهای صادراتی افغانستان است که به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی صادر میشود.

معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع، مزمل شینواری گفته است:« چندی پیش از انستیتوت ذایقه و کیفیت زعفران " افغان زعفران " توانست که از لحاظ کیفیت مقام اول را بگیرد. این شرکت جایزه جهانی را از این انستیتوت گرفته است.»

این درحالی ست که پا رسال نیز زعفران افغانستان در نمایشگاه جهانی زعفران با اشتراک شانزده کشور در فرانسه مقام نخست را بدست آورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره