تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا یک میلیارد و ۸۰۰میلیون دالر از وزارت مالیه بدهکار است

شرکت برشنا، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر در بخش پروژه‌های برق از وزارت مالیه بدهکار است.

رییس شرکت برشنا، می‌گوید که بربنیاد یک توافق نامه، قراراست که در بدل این قرضه تمام تأسیسات برق به حساب وزارت مالیه انتقال یابد.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا می‌افزاید که اگر وزارت مالیه این تأسیسات را نگیرد این شرکت قادر به پرداخت قرضه‌های نخواهند بود.

بربنیاد اطلاعات شرکت برشنا، کمک‌های هژده سال گذشتۀ بانک جهانی و بانک توسعۀ آسیایی برای شرکت برشنا قرضه بوده‌اند، اما پرداخت این قرضه‌ها سر از سال آیندۀ میلادی باید به وزارت مالیه صورت گیرد.

رییس شرکت برشنا، می‌گوید که بادرنظرداشت این‌که بسیاری پروژه‌ها در این بخش بدون سنجش لازم اقتصادی صورت گرفته‌اند و این قرضه‌ها بازدهی لازم به شرکت نداشته‌اند، شرکت برشنا نمی‌تواند این پول‌ها را به وزارت مالیه بپردازد: «اکثر پروژه‌ها به لحاظ اقتصادی، در وقتش سنجش نشده بود.»

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «برنامه روی کار است و با شرکت برشنا کار می‌کنیم که چگونه می‌تواند این شرکت از کارکردها و از منافع خود آهسته آهسته این مقروضیت را بپردازد.»

از سویی هم، با درنظرداشت تآخیر در پرداخت‌های مصارف برق به شرکت برشنا از سوی شماری از زورمندان و حکومت، این شرکت امسال توانسته تنها مصارفش را بدست آورد.

آمارهای داده شده، نشان می‌دهند که در حال حاضر حکومت و شماری از مشترکان شرکت برشنا از رهگذر نپرداختن مصارف برق بیش از ده میلیارد افغانی به این شرکت بدهکار استند.

این در حالی است که در سند بودجۀ سال آیندۀ مالی، پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، پایان کمک‌های جهانی گفته شده‌است و در این سال اگر جامعۀ جهانی به حکومت افغانستان کمک‌هایش را تجدید نکند احتمال دارد که بودجه با کسر بزرگ روبه‌رو شود.

شرکت برشنا یک میلیارد و ۸۰۰میلیون دالر از وزارت مالیه بدهکار است

آمارها، نشان می‌دهند که حکومت و شماری از مشترکان شرکت برشنا از رهگذر نپرداختن مصارف برق بیش از ده میلیارد افغانی بدهکار استند.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر در بخش پروژه‌های برق از وزارت مالیه بدهکار است.

رییس شرکت برشنا، می‌گوید که بربنیاد یک توافق نامه، قراراست که در بدل این قرضه تمام تأسیسات برق به حساب وزارت مالیه انتقال یابد.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا می‌افزاید که اگر وزارت مالیه این تأسیسات را نگیرد این شرکت قادر به پرداخت قرضه‌های نخواهند بود.

بربنیاد اطلاعات شرکت برشنا، کمک‌های هژده سال گذشتۀ بانک جهانی و بانک توسعۀ آسیایی برای شرکت برشنا قرضه بوده‌اند، اما پرداخت این قرضه‌ها سر از سال آیندۀ میلادی باید به وزارت مالیه صورت گیرد.

رییس شرکت برشنا، می‌گوید که بادرنظرداشت این‌که بسیاری پروژه‌ها در این بخش بدون سنجش لازم اقتصادی صورت گرفته‌اند و این قرضه‌ها بازدهی لازم به شرکت نداشته‌اند، شرکت برشنا نمی‌تواند این پول‌ها را به وزارت مالیه بپردازد: «اکثر پروژه‌ها به لحاظ اقتصادی، در وقتش سنجش نشده بود.»

شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «برنامه روی کار است و با شرکت برشنا کار می‌کنیم که چگونه می‌تواند این شرکت از کارکردها و از منافع خود آهسته آهسته این مقروضیت را بپردازد.»

از سویی هم، با درنظرداشت تآخیر در پرداخت‌های مصارف برق به شرکت برشنا از سوی شماری از زورمندان و حکومت، این شرکت امسال توانسته تنها مصارفش را بدست آورد.

آمارهای داده شده، نشان می‌دهند که در حال حاضر حکومت و شماری از مشترکان شرکت برشنا از رهگذر نپرداختن مصارف برق بیش از ده میلیارد افغانی به این شرکت بدهکار استند.

این در حالی است که در سند بودجۀ سال آیندۀ مالی، پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، پایان کمک‌های جهانی گفته شده‌است و در این سال اگر جامعۀ جهانی به حکومت افغانستان کمک‌هایش را تجدید نکند احتمال دارد که بودجه با کسر بزرگ روبه‌رو شود.

هم‌رسانی کنید