تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شرکت هوانوردی باختر دوباره فعال می‌شود

ادارۀ هوانوردی ملکی، می‌گوید که قرار است شرکت هوانوردی باختر با چهار هواپیمای کوتاه برد جدید در کشور آغاز به کار کند.

ادارۀ هوانوردی ملکی، می‌افزاید که شرکت باختر در بخش پروازهای داخلی کار خواهد کرد و برای مدیریت درست، این شرکت را از نو جواز کار خواهد داد.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی در این باره گفت: «شرکت هوایی باختر... امیدوارما این است که در آغاز سال آینده کارش آغاز شود و به فعالیت بیاید.»

از سویی هم، مسؤولان ادارۀ تدارکات ملی می‌‎گویند که برای خرید دو هواپیمای جدید دیگر به شرکت باختر، وجوه یک‌سالۀ انتقال نیروهای اردوی ملی به‌گونۀ پیشکی به این شرکت انتقال خواهد یافت و در بدل آن نیروهای اردوی ملی از سوی این شرکت به بخش‌هایی از کشور انتقال خواهند یافت.

رامین ایاز، مسؤول روابط عامۀ ادارۀ تدارکات ملی بیان داشت: «بربنیاد این طرح، شرکت باختر در جریان سال ۱۳۹۹اضافه تر از ۲۳۰ هزارتن کارمندان وزارت دفاع ملی را انتقال می‌دهد.»

مسلم خرم، رییس شرکت هوانوردی باختر نیز افزود:«این شرکت دوباره ساخته می‌شود و ما تلاش داریم که در سرتاسر کشور پروازها خواهیم داشت و بیشتر تلاش می‌شود به ولایت‌هایی پرواز کنیم که در حال حاضر روابط زمینی شان با مرکز خوب نیست و یا قطع است.»

شرکت هوانوردی باختر در کنار دیگر شرکت‌های خصوصی پروازهای داخلی را در کشور انجام خواهد داد.

مسؤولان این شرکت، می‌گویند که تلاش دارند با انجام پروازهای حلقه‌یی در میدان‌های داخلی کشور کار کنند.

شرکت هوانوردی باختر دوباره فعال می‌شود

شرکت هوایی باختر، در سال ۱۳۶۶ با شرکت هوایی آریانا مدغم شد. اکنون نیز هرچند جواز فعالیت مستقل دارد، اما زیر مجموعۀ شرکت آریانان کار خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ هوانوردی ملکی، می‌گوید که قرار است شرکت هوانوردی باختر با چهار هواپیمای کوتاه برد جدید در کشور آغاز به کار کند.

ادارۀ هوانوردی ملکی، می‌افزاید که شرکت باختر در بخش پروازهای داخلی کار خواهد کرد و برای مدیریت درست، این شرکت را از نو جواز کار خواهد داد.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی در این باره گفت: «شرکت هوایی باختر... امیدوارما این است که در آغاز سال آینده کارش آغاز شود و به فعالیت بیاید.»

از سویی هم، مسؤولان ادارۀ تدارکات ملی می‌‎گویند که برای خرید دو هواپیمای جدید دیگر به شرکت باختر، وجوه یک‌سالۀ انتقال نیروهای اردوی ملی به‌گونۀ پیشکی به این شرکت انتقال خواهد یافت و در بدل آن نیروهای اردوی ملی از سوی این شرکت به بخش‌هایی از کشور انتقال خواهند یافت.

رامین ایاز، مسؤول روابط عامۀ ادارۀ تدارکات ملی بیان داشت: «بربنیاد این طرح، شرکت باختر در جریان سال ۱۳۹۹اضافه تر از ۲۳۰ هزارتن کارمندان وزارت دفاع ملی را انتقال می‌دهد.»

مسلم خرم، رییس شرکت هوانوردی باختر نیز افزود:«این شرکت دوباره ساخته می‌شود و ما تلاش داریم که در سرتاسر کشور پروازها خواهیم داشت و بیشتر تلاش می‌شود به ولایت‌هایی پرواز کنیم که در حال حاضر روابط زمینی شان با مرکز خوب نیست و یا قطع است.»

شرکت هوانوردی باختر در کنار دیگر شرکت‌های خصوصی پروازهای داخلی را در کشور انجام خواهد داد.

مسؤولان این شرکت، می‌گویند که تلاش دارند با انجام پروازهای حلقه‌یی در میدان‌های داخلی کشور کار کنند.

هم‌رسانی کنید