Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: نهادهای غیردولتی مکلف اند از فعالیت شان به حکومت گزارش دهند

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می گوید که نهادهای غیردولتی مکلف اند از فعالیت های شان به حکومت گزارش دهند و در غیر این صورت، دوازه های این نهادها بسته خواهد شد.

آقای غنی این اظهارات را در نخستین نشست با مسؤولان نهادهای غیردولتی گفته است. این نشست امروز به منظور بررسی نقش این نهادها در رشد اقتصاد کشور در ارگ برگزار شد.

رییس جمهور می افزاید که در هفده سال گذشته، فعالیت های نهادهای غیردولتی پروژه یی بوده اند و این نهادها نتوانسته اند به گونۀ مؤثر کارکنند: «میکانیزم نهادهای غیردولتی پروژه یی بوده است. وقتی که ۵۱۹۸ پروژه در یک سال عملی شده، آیا مدیریت این پروژه ها مؤثر است؟ یک نقطه از جهان را برای من نشان دهید که تکیه به نهادهای غیردولتی سبب محو فقر شده باشد یا سبب پیشرفت اساسی شده باشد.»

از سویی هم، رییس جمهور غنی می گوید که درسال های آینده، رُشد اقتصادی کشور باید تا هشت درصد برسد و نیز درآمد های حکومت سالانه تا هشت میلیارد دالر باشد: «با وجود کمک های سخاوتمندانۀ جامعه بین المللی، ما در هر معیارِ اهداف توسعه هزارۀ ملل متحد(MDG) و اهداف توسعه پایدار(SDG) در کمترین درجه قرار داریم و این ناکامی جمعی ما می باشد.»

در همین حال، وزیر اقتصاد می گوید که در سال ۱۳۹۵هجری خورشیدی، نهادهای غیردولتی بیشترین پروژه ها را بدون درنظرداشت توازن توسعه یی عملی کرده اند و این پروژه ها مؤثریت اقتصادی لازم نیز نداشته اند.

مصطفی مستور در این باره افزود: «تولید این پروژه ها به صورت یک دست و عدم هماهنگی نزدیک با نهاد های دولتی نمی گیرد بنأ جای تعجب نیست که اولویت دهی سکتور نیز مراعات نشده است.»

از سویی هم، مسؤول نهاد اکبر در این نشست، با نگرانی از چالش ها فرا راه کار نهادهای غیردولتی می گوید که تاکنون ۱۸۵۴ تن از کارمندان نهادهای غیر دولتی آماج حمله قرار گرفته اند و ۱۵۲از کارمندان این نهادها در جریان کار کشته شده اند.

فیوناگال، رییس موسسه اکبر می افزاید: «ما نمی توانیم که اگر امنیت نباشد از پروژه های ما به گونه مستقیم نظارت داشته باشیم و باید در این بخش توجه جدی به وضعیت موسسات غیردولتی شود.»

حساب دهی از فعالیت های نهادهای غیردولتی، عملی سازی پروژه ها بر بنیاد نیازمندی های شهروندان، بلند بردن کیفیت کار نهادهای غیردولتی، ساخت اجندای توسعه یی برای افغانستان و مشخص سازی نقش راه کار موسسات غیر دولتی از پیشنهادهای عمده رییس جمهور برای موسسات غیردولتی بوده اند.

غنی: نهادهای غیردولتی مکلف اند از فعالیت شان به حکومت گزارش دهند

رییس جمهور می گوید که در هفده سال گذشته، فعالیت های نهادهای غیردولتی پروژه یی بوده اند و این نهادها نتوانسته اند به گونۀ مؤثر کارکنند

تصویر بندانگشتی

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می گوید که نهادهای غیردولتی مکلف اند از فعالیت های شان به حکومت گزارش دهند و در غیر این صورت، دوازه های این نهادها بسته خواهد شد.

آقای غنی این اظهارات را در نخستین نشست با مسؤولان نهادهای غیردولتی گفته است. این نشست امروز به منظور بررسی نقش این نهادها در رشد اقتصاد کشور در ارگ برگزار شد.

رییس جمهور می افزاید که در هفده سال گذشته، فعالیت های نهادهای غیردولتی پروژه یی بوده اند و این نهادها نتوانسته اند به گونۀ مؤثر کارکنند: «میکانیزم نهادهای غیردولتی پروژه یی بوده است. وقتی که ۵۱۹۸ پروژه در یک سال عملی شده، آیا مدیریت این پروژه ها مؤثر است؟ یک نقطه از جهان را برای من نشان دهید که تکیه به نهادهای غیردولتی سبب محو فقر شده باشد یا سبب پیشرفت اساسی شده باشد.»

از سویی هم، رییس جمهور غنی می گوید که درسال های آینده، رُشد اقتصادی کشور باید تا هشت درصد برسد و نیز درآمد های حکومت سالانه تا هشت میلیارد دالر باشد: «با وجود کمک های سخاوتمندانۀ جامعه بین المللی، ما در هر معیارِ اهداف توسعه هزارۀ ملل متحد(MDG) و اهداف توسعه پایدار(SDG) در کمترین درجه قرار داریم و این ناکامی جمعی ما می باشد.»

در همین حال، وزیر اقتصاد می گوید که در سال ۱۳۹۵هجری خورشیدی، نهادهای غیردولتی بیشترین پروژه ها را بدون درنظرداشت توازن توسعه یی عملی کرده اند و این پروژه ها مؤثریت اقتصادی لازم نیز نداشته اند.

مصطفی مستور در این باره افزود: «تولید این پروژه ها به صورت یک دست و عدم هماهنگی نزدیک با نهاد های دولتی نمی گیرد بنأ جای تعجب نیست که اولویت دهی سکتور نیز مراعات نشده است.»

از سویی هم، مسؤول نهاد اکبر در این نشست، با نگرانی از چالش ها فرا راه کار نهادهای غیردولتی می گوید که تاکنون ۱۸۵۴ تن از کارمندان نهادهای غیر دولتی آماج حمله قرار گرفته اند و ۱۵۲از کارمندان این نهادها در جریان کار کشته شده اند.

فیوناگال، رییس موسسه اکبر می افزاید: «ما نمی توانیم که اگر امنیت نباشد از پروژه های ما به گونه مستقیم نظارت داشته باشیم و باید در این بخش توجه جدی به وضعیت موسسات غیردولتی شود.»

حساب دهی از فعالیت های نهادهای غیردولتی، عملی سازی پروژه ها بر بنیاد نیازمندی های شهروندان، بلند بردن کیفیت کار نهادهای غیردولتی، ساخت اجندای توسعه یی برای افغانستان و مشخص سازی نقش راه کار موسسات غیر دولتی از پیشنهادهای عمده رییس جمهور برای موسسات غیردولتی بوده اند.

هم‌رسانی کنید