تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فارم‌های مرغداری کشور سالانه ۵۰۰تُن گوشت به بازارها عرضه می‌کنند

فارم‌های مرغ‌داری در کشور، سالانه بیش از ۵۰۰ تُن گوشت و بیش از۳۴۰ میلیون تخم مرغ را به بازارها عرضه می‌کنند.

مسؤولان برنامۀ رُشد زراعت و توسعۀ دهات در وزارت زراعت، می‌گویند که بربنیاد یافته‌های آنان در حال حاضر فارم‌های مرغ‌داری در کشور، ۵۰ درصد از نیازمندی‌ها را به گوشت و تخم مرغ فراهم می‌سازند.

احمد شکیب سخی زاده، رییس برنامۀ جامع رُشد کشاورزی و توسعۀ روستاها در وزارت زراعت و آب یاری در این باره گفت: «بازار برای فراورده‌های فارم داران در داخل کشور بسیار بزرگ است، حتا آن‌ها تا کنون پنجاه درصد بازار را نمی‌توانند که تخم مرغ و گوشت مرغ فراهم سازند، بنأ در این بخش فرصت‌ها زیاد است.»

در همین حال، هرچند فارم‌داران مرغ در کشور از بهبود کاربار شان خرسند استند، اما می‌گویند که اکنون هم بیش از ۴۰ درصد گوشت و تخم مرغ کم کیفیت وغیربهداشتی به بازارهای کشور از راه های قاچاقی وارد می‌شود.

سیدنورعلی شاه، یکی از مسؤولان فارم مرغ «افغان دوست» گفت: «در حال حاضر هم  یک بخشی از گوشت مرغ و تخم مرغ به گونۀ قاچاق وارد کشور می‌شود و در این بخش مشکلات زیاد است چون تخم و گوشت مرغ قاچاقی کم کیفت و با بهای کم بفروش می‌رسند.»

مسؤولان در وزارت زراعت و آب یاری، می‌گویند که اگر حکومت در بخش فارم‌داری بیش از ۱۵۰ دالر سرمایه گذاری‌های بیشتر را جذب کند، افغانستان تمام نیازمندی‌هایش را به گوشت و تخم مرغ تا چند سال آینده خود تولید خواهد کرد.

فارم‌های مرغداری کشور سالانه ۵۰۰تُن گوشت به بازارها عرضه می‌کنند

مسؤولان وزارت زراعت می‌گویند که از حدود ۹۵۰ تُن گوشت مرغ که سالانه در کشور استفاده می‌شود، ۵۰ درصد آن را فارم‌های داخلی فراهم می‌سازند و از حدود دو میلیارد تخم مرغ که سالانه در کشوراستفاده می‌شوند، بیش از ۳۰ درصد آن را فارم‌های داخلی فراهم می‌سازند.

تصویر بندانگشتی

فارم‌های مرغ‌داری در کشور، سالانه بیش از ۵۰۰ تُن گوشت و بیش از۳۴۰ میلیون تخم مرغ را به بازارها عرضه می‌کنند.

مسؤولان برنامۀ رُشد زراعت و توسعۀ دهات در وزارت زراعت، می‌گویند که بربنیاد یافته‌های آنان در حال حاضر فارم‌های مرغ‌داری در کشور، ۵۰ درصد از نیازمندی‌ها را به گوشت و تخم مرغ فراهم می‌سازند.

احمد شکیب سخی زاده، رییس برنامۀ جامع رُشد کشاورزی و توسعۀ روستاها در وزارت زراعت و آب یاری در این باره گفت: «بازار برای فراورده‌های فارم داران در داخل کشور بسیار بزرگ است، حتا آن‌ها تا کنون پنجاه درصد بازار را نمی‌توانند که تخم مرغ و گوشت مرغ فراهم سازند، بنأ در این بخش فرصت‌ها زیاد است.»

در همین حال، هرچند فارم‌داران مرغ در کشور از بهبود کاربار شان خرسند استند، اما می‌گویند که اکنون هم بیش از ۴۰ درصد گوشت و تخم مرغ کم کیفیت وغیربهداشتی به بازارهای کشور از راه های قاچاقی وارد می‌شود.

سیدنورعلی شاه، یکی از مسؤولان فارم مرغ «افغان دوست» گفت: «در حال حاضر هم  یک بخشی از گوشت مرغ و تخم مرغ به گونۀ قاچاق وارد کشور می‌شود و در این بخش مشکلات زیاد است چون تخم و گوشت مرغ قاچاقی کم کیفت و با بهای کم بفروش می‌رسند.»

مسؤولان در وزارت زراعت و آب یاری، می‌گویند که اگر حکومت در بخش فارم‌داری بیش از ۱۵۰ دالر سرمایه گذاری‌های بیشتر را جذب کند، افغانستان تمام نیازمندی‌هایش را به گوشت و تخم مرغ تا چند سال آینده خود تولید خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید