Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قزاقستان بیش از ۵۰ درصد مواد خوراکی غنی به افغانستان صادر می‌کند

اتاق تجارت وصنایع افغانستان به روز شنبه گفته است که قزاقستان حاضر است تا بیش از ۵۰ درصد مواد خوراکی به ویژه آرد غنی شده به افغانستان صادر کند.

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎افزایند که در نشست اخیر"غنی سازی مواد خوراکی" که در قزاقستان برگذارشده بود، کارخانه داران قزاقی پذیرفته‎اند که مواد خوراکی غنی شده با ویتامین‌ها و منرال‎های اضافی را به  افغانستان صادر خواهند کرد.

این درحالی‌ست که در تمام جهان معمول است که برای مقوی ساختن مواد خوراکی به ویژه آرد، نمک وروغن این مواد را با چند نوع ویتامین‎ها و منرال‎های ضروری مخلوط می‎کنند و این مواد را مواد خوراکی غنی شده می‎گویند.

از همین رو با در نظرداشت سومندی‌های این مواد برای مصوونیت غذایی در کشورها، تلاش می‌شود که بیشترمواد خوراکی غنی شده وارد بازارها شود.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارتوصنایع گفت: "درنشستی که در قزاقستان بود این کشور پذیرفته است که امسال برای ما ۵۰ درصد گندم و ۵۰ درصد آرد می‎فروشد و بیشترین مواد خوراکی را که به افغانستان صادر می‌کند، غنی شده خواهند بود. هر چند ما بارها از پاکستان این تقاضا را کرده بودیم که آنان نپذیرفته بودند."

از سویی هم، شماری از وارد کننده‎گان و فروشنده‎گان مواد خوراکی در پایتخت، می‎گویند که ترویج مواد خوراکی غنی شده در کشور بخشی زیادی از بیماری‎ها را در شهروندان به ویژه در میان کودکان برطرف خواهند کرد.

عبدالواحد، وارد کنندۀ آرد و گندم گفت: "اگر مواد خوراکی غنی شده به کشور وارد شود و در بازارها ترویج شود، این کار به سود ما و مردم است."

ظاهر، یک فروشنده مواد خوراکی درباغ قاضی شهر کابل، گفت: "اکنون هم در بازارهای مواد خوراکی کشور، جای تولیدات پاکستانی را مواد خوراکی قزاقستان گرفته است و اگر مواد خوراکی این کشور با کیفیت باشد بیشترمی‌توانیم که از قزاقستان وارد کنیم کالاهای ما را."

درهمین حال، شماری از کارخانه داران پروسس گندم در پایتخت می‎گویند که حکومت باید به جای خرید آرد، گندم از کشورها وارد کند تا از یک سو آرد غنی شده در کشور تهیه وعرضه شود و از سوی دیگر با اینکار زمینه‌ها برای ایجاد کارخانه‌های بزرگ در کشور فراهم خواهند شد.

بر بنیاد آمارهای داده شده، درحال حاضر افغانستان سالانه به ۶ میلیون تُن آرد نیاز دارد که در حدود ۵۰ درصد این آردها را از خارج وارد می‌سازد.

قزاقستان بیش از ۵۰ درصد مواد خوراکی غنی به افغانستان صادر می‌کند

این درحالی‌ست که در تمام جهان معمول است که برای مقوی ساختن مواد خوراکی به ویژه آرد، نمک وروغن این مواد را با چند نوع ویتامین‎ها و منرال‎های ضروری مخلوط می‎کنند و این مواد را مواد خوراکی غنی شده می‎گویند.

Thumbnail

اتاق تجارت وصنایع افغانستان به روز شنبه گفته است که قزاقستان حاضر است تا بیش از ۵۰ درصد مواد خوراکی به ویژه آرد غنی شده به افغانستان صادر کند.

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‎افزایند که در نشست اخیر"غنی سازی مواد خوراکی" که در قزاقستان برگذارشده بود، کارخانه داران قزاقی پذیرفته‎اند که مواد خوراکی غنی شده با ویتامین‌ها و منرال‎های اضافی را به  افغانستان صادر خواهند کرد.

این درحالی‌ست که در تمام جهان معمول است که برای مقوی ساختن مواد خوراکی به ویژه آرد، نمک وروغن این مواد را با چند نوع ویتامین‎ها و منرال‎های ضروری مخلوط می‎کنند و این مواد را مواد خوراکی غنی شده می‎گویند.

از همین رو با در نظرداشت سومندی‌های این مواد برای مصوونیت غذایی در کشورها، تلاش می‌شود که بیشترمواد خوراکی غنی شده وارد بازارها شود.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارتوصنایع گفت: "درنشستی که در قزاقستان بود این کشور پذیرفته است که امسال برای ما ۵۰ درصد گندم و ۵۰ درصد آرد می‎فروشد و بیشترین مواد خوراکی را که به افغانستان صادر می‌کند، غنی شده خواهند بود. هر چند ما بارها از پاکستان این تقاضا را کرده بودیم که آنان نپذیرفته بودند."

از سویی هم، شماری از وارد کننده‎گان و فروشنده‎گان مواد خوراکی در پایتخت، می‎گویند که ترویج مواد خوراکی غنی شده در کشور بخشی زیادی از بیماری‎ها را در شهروندان به ویژه در میان کودکان برطرف خواهند کرد.

عبدالواحد، وارد کنندۀ آرد و گندم گفت: "اگر مواد خوراکی غنی شده به کشور وارد شود و در بازارها ترویج شود، این کار به سود ما و مردم است."

ظاهر، یک فروشنده مواد خوراکی درباغ قاضی شهر کابل، گفت: "اکنون هم در بازارهای مواد خوراکی کشور، جای تولیدات پاکستانی را مواد خوراکی قزاقستان گرفته است و اگر مواد خوراکی این کشور با کیفیت باشد بیشترمی‌توانیم که از قزاقستان وارد کنیم کالاهای ما را."

درهمین حال، شماری از کارخانه داران پروسس گندم در پایتخت می‎گویند که حکومت باید به جای خرید آرد، گندم از کشورها وارد کند تا از یک سو آرد غنی شده در کشور تهیه وعرضه شود و از سوی دیگر با اینکار زمینه‌ها برای ایجاد کارخانه‌های بزرگ در کشور فراهم خواهند شد.

بر بنیاد آمارهای داده شده، درحال حاضر افغانستان سالانه به ۶ میلیون تُن آرد نیاز دارد که در حدود ۵۰ درصد این آردها را از خارج وارد می‌سازد.

هم‌رسانی کنید