تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متهم شدن حکومت به ناتوانی درحل مشکلات بازرگانی و سرمایه‌گذاری

فدراسیون اتاق‌های افغانستان روز دوشنبه (۳ سنبله) درنشست رونمایی از نخستین مجموعه مقررات بازرگانی جهانی افغانستان، حکومت را به ناتوانی درحل مشکلات بازرگانی وسرمایه‌گذاری درکشور متهم میسازد.

مسوولان این فدراسیون ناامنی‌ها را درکنار بی برنامه‌گی‌های حکومت برای حل مشکلات بازگانان افغان درپاکستان برای بخش خصوصی کشورچالش ساز میدانند ومیگویند که به همین علت سرمایه گذاری‌ها درکشور روبه کاهش هستند.

مسوولان این فدراسیون می‌گویند که حکومت درحل چالش‌های بازرگانی، ترانزیتی وسرمایه گذاری بی پرواست.

مسوولان فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گویند که درکنار ناامنی‌ها درکشورمشکلات ترانزیتی وبازرگانی با پاکستان مانع بزرگ فراراۀ کاربازرگانان وسرمایه گذاران درکشور بوده است.

آنان میگویند که حکومت درقبال مشکلات کنونی بخش خصوصی احساس مسوولیت نمیکند.

خانجان الکوزی، معاون فدرسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید که :" وضیعت به جای رسیده که همین اکنون هزارها موتربار با کانتینرهای کالاهای بازرگانی به دوطرف تورخم متوقف شده اند و مصارف گزاف براین کالاها میاید، اما حکومت به صداهای ما گوش هایش را کر انداخته است."

درنشستی که به هدف رونمایی نخستین مجموعه مقررات بازرگانی جهانی افغانستان راه اندازی شده بود مسوولان اتاق تجارت بین المللی می‌گویند که نیازاست حکومت اصلاحات لازم درنهادهای بازرگانی واقتصادی ایجاد کند. آنان موجودیت این مقررات را برای بازرگانی معیاری با جهانی مهم میدانند.

عبدالقدیر بهمن رییس هیئت عامل اتاق تجارت بین المللی درافغانستان می‌گوید که :"درضیعت کنونی که بخش خصوصی درافغانستان کارمیکند خانه شان آباد، مشکلات بسیارزیاد است اگر حکومت اقدام نکند ما نمیتوانیم سرمایه گذاران را از بیرون شدن ازافغانستان بازنگهداریم."

ازسویی هم معین وزارت ترانسپورت می‌گوید که روند گردآوری درآمدهای ترانسپورت به وزارت مالیه انتقال یافته است، اما کنون هم شماری ازافراد به گونۀ دزدانه دراین بخش کارمی‌کنند.

حُسن مبارک، معین وزارت ترانسپورت می‌گوید که :" ترانسپورت اکنون با پول سروکار ندارد این روند انتقال پیدا کرده به سیستم اسیکودا وزارت مالیه، اما شماری ازدزدان اکنون هم کارمی‌کنند که ما غم آنها را خوردیم تا به زودی مشکل برطرف خواهند شد."

مسوولان بخش خصوصی میگویند که با افزایش ناامنی‌ها درکشور هزینه‌ها برای تامین امنیت جان ومال سرمایه گذاران تا چندین برابر افزایش یافته است.

متهم شدن حکومت به ناتوانی درحل مشکلات بازرگانی و سرمایه‌گذاری

مسوولان اتاق تجارت بین المللی می‌گویند که نیازاست حکومت اصلاحات لازم درنهادهای بازرگانی واقتصادی ایجاد کند.

Thumbnail

فدراسیون اتاق‌های افغانستان روز دوشنبه (۳ سنبله) درنشست رونمایی از نخستین مجموعه مقررات بازرگانی جهانی افغانستان، حکومت را به ناتوانی درحل مشکلات بازرگانی وسرمایه‌گذاری درکشور متهم میسازد.

مسوولان این فدراسیون ناامنی‌ها را درکنار بی برنامه‌گی‌های حکومت برای حل مشکلات بازگانان افغان درپاکستان برای بخش خصوصی کشورچالش ساز میدانند ومیگویند که به همین علت سرمایه گذاری‌ها درکشور روبه کاهش هستند.

مسوولان این فدراسیون می‌گویند که حکومت درحل چالش‌های بازرگانی، ترانزیتی وسرمایه گذاری بی پرواست.

مسوولان فدراسیون اتاق‌های افغانستان می‌گویند که درکنار ناامنی‌ها درکشورمشکلات ترانزیتی وبازرگانی با پاکستان مانع بزرگ فراراۀ کاربازرگانان وسرمایه گذاران درکشور بوده است.

آنان میگویند که حکومت درقبال مشکلات کنونی بخش خصوصی احساس مسوولیت نمیکند.

خانجان الکوزی، معاون فدرسیون اتاق‌های افغانستان می‌گوید که :" وضیعت به جای رسیده که همین اکنون هزارها موتربار با کانتینرهای کالاهای بازرگانی به دوطرف تورخم متوقف شده اند و مصارف گزاف براین کالاها میاید، اما حکومت به صداهای ما گوش هایش را کر انداخته است."

درنشستی که به هدف رونمایی نخستین مجموعه مقررات بازرگانی جهانی افغانستان راه اندازی شده بود مسوولان اتاق تجارت بین المللی می‌گویند که نیازاست حکومت اصلاحات لازم درنهادهای بازرگانی واقتصادی ایجاد کند. آنان موجودیت این مقررات را برای بازرگانی معیاری با جهانی مهم میدانند.

عبدالقدیر بهمن رییس هیئت عامل اتاق تجارت بین المللی درافغانستان می‌گوید که :"درضیعت کنونی که بخش خصوصی درافغانستان کارمیکند خانه شان آباد، مشکلات بسیارزیاد است اگر حکومت اقدام نکند ما نمیتوانیم سرمایه گذاران را از بیرون شدن ازافغانستان بازنگهداریم."

ازسویی هم معین وزارت ترانسپورت می‌گوید که روند گردآوری درآمدهای ترانسپورت به وزارت مالیه انتقال یافته است، اما کنون هم شماری ازافراد به گونۀ دزدانه دراین بخش کارمی‌کنند.

حُسن مبارک، معین وزارت ترانسپورت می‌گوید که :" ترانسپورت اکنون با پول سروکار ندارد این روند انتقال پیدا کرده به سیستم اسیکودا وزارت مالیه، اما شماری ازدزدان اکنون هم کارمی‌کنند که ما غم آنها را خوردیم تا به زودی مشکل برطرف خواهند شد."

مسوولان بخش خصوصی میگویند که با افزایش ناامنی‌ها درکشور هزینه‌ها برای تامین امنیت جان ومال سرمایه گذاران تا چندین برابر افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید