Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

محدودیت‌ها صنعت هوتلداری را با رکود مواجه ساخته

شماری از اعضای اتحادیه هوتلداران میگویند که وضع محدودیت های چهار هفته گذشته صنعت هوتل داری را در کشور با رکود جدی رو به رو ساخته است.

بربنیاد اطلاعات اتحادیه هوتلداران وصالون های محفلی درحال حاضر بیش از ۱۵۰ صالون محفلی و صدها هوتل در پایتخت و شماری از شهرهای کشور بسته شده اند.

مسوولان این اتحادیه میگویند که روزانه هر صالون محفلی درپایتخت تا ۲۰۰ هزار افغانی عواید را از دست میدهد.

آنان می‌گویند که با وجود مشکلات کنونی و آینده مکلف به پرداخت چهار نوع مالیات به حکومت استند.

مولا محمد پیمان، معاون اتحادیه هوتلداران وصالون های محفلی، گفت:« با شیوع ویروس کرونا تمام هوتل‌ها و صالون‌های ما بسته شده اند و حکومت باید با ما همکار باشند مشکلات ما را در نظر داشته باشند با ما همکاری کنند.»

ازسویی هم با توقف کارصالون‌ها وهوتل‌ها صدها کارمند این هوتل‌ها و صالون‌ها بیکار شده اند.

رامس احمد نوری، کارمند صالون محفلی ستاره شهر، در این مورد گفت:« چالش‌ها زیاد است شماری زیادی از مردم بیکار شده اند.»

ازسویی هم شماری از هوتلداران در پایتخت می‌گویند که سرمایه هایشان را ازدست میدهند و با تمام شدن زمان محدودیت ها قادربه آغاز دوباره کار نخواهند بود.

صمیم، صاحب هوتل تمیم درپایتخت، گفت:« ما در زیان هسیتم کرایه‌ها بالای ما تاوان است نمیدانیم که چگونه کارهای مان را پس از رفع محدودیت ها از سرگیریم.»

در کنار مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، بی باوری‌ها بر وضعیت سیاسی کشور از دیگر نگرانی‌های بخش خصوصی و بازرگانان در کشور است.

محدودیت‌ها صنعت هوتلداری را با رکود مواجه ساخته

ازسویی هم با توقف کارصالون‌ها وهوتل‌ها صدها کارمند این هوتل‌ها و صالون‌ها بیکار شده اند.

Thumbnail

شماری از اعضای اتحادیه هوتلداران میگویند که وضع محدودیت های چهار هفته گذشته صنعت هوتل داری را در کشور با رکود جدی رو به رو ساخته است.

بربنیاد اطلاعات اتحادیه هوتلداران وصالون های محفلی درحال حاضر بیش از ۱۵۰ صالون محفلی و صدها هوتل در پایتخت و شماری از شهرهای کشور بسته شده اند.

مسوولان این اتحادیه میگویند که روزانه هر صالون محفلی درپایتخت تا ۲۰۰ هزار افغانی عواید را از دست میدهد.

آنان می‌گویند که با وجود مشکلات کنونی و آینده مکلف به پرداخت چهار نوع مالیات به حکومت استند.

مولا محمد پیمان، معاون اتحادیه هوتلداران وصالون های محفلی، گفت:« با شیوع ویروس کرونا تمام هوتل‌ها و صالون‌های ما بسته شده اند و حکومت باید با ما همکار باشند مشکلات ما را در نظر داشته باشند با ما همکاری کنند.»

ازسویی هم با توقف کارصالون‌ها وهوتل‌ها صدها کارمند این هوتل‌ها و صالون‌ها بیکار شده اند.

رامس احمد نوری، کارمند صالون محفلی ستاره شهر، در این مورد گفت:« چالش‌ها زیاد است شماری زیادی از مردم بیکار شده اند.»

ازسویی هم شماری از هوتلداران در پایتخت می‌گویند که سرمایه هایشان را ازدست میدهند و با تمام شدن زمان محدودیت ها قادربه آغاز دوباره کار نخواهند بود.

صمیم، صاحب هوتل تمیم درپایتخت، گفت:« ما در زیان هسیتم کرایه‌ها بالای ما تاوان است نمیدانیم که چگونه کارهای مان را پس از رفع محدودیت ها از سرگیریم.»

در کنار مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، بی باوری‌ها بر وضعیت سیاسی کشور از دیگر نگرانی‌های بخش خصوصی و بازرگانان در کشور است.

هم‌رسانی کنید