تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسودۀ بودجۀ سال آینده فردا به مجلس سنا فرستاده می‌شود

وزارت مالیه می‌گوید که از مجموع بیش از ۴۲۸ میلیادر افغانی که برای بودجۀ سال آینده در نظر گرفته شده‌است، بیش از۲۸۹میلیارد افغانی برای بودجۀ عادی و بیش از ۱۳۹میلیارد افغانی برای بودجۀ توسعه‌یی درنظر گرفته شده‌است.

بربنیاد مسودۀ بودجه سال آینده، بیش از ۵۴ درصد بودجه توسعه‌یی، بودجۀ غیراختیاری است. قرار است این مسوده برای طی مراحل فردا به مجلس سنا فرستاده شود.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «از مجموع بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹هجری خورشیدی، ۲۸۹میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۳۹میلیارد افغانی آن بودجۀ توسعه‌یی است.»

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، از بیش از ۱۳۹میلیارد افغانی بودجۀ توسعه‌یی، ۷۵.۶ میلیارد افغانی آن بودجۀ غیر اختیاری است؛ با این حساب، سهم بودجۀ غیراختیاری در بودجۀ توسعه‌یی از بیش از پنجاه درصد به بیش از پنجاه و چهار درصد افزایش یافته‌است.

میوند روحانی، رییس دبیرخانه کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت: «اکثریت پروژه‌ها به اساس اولویت بندی نیست. تصمیم‌هایی‌که گرفته شده،  تصمیم‌های سیاسی است.»

رییس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌‎گان، نیز می‌گوید که در سال‌های گذشته در برنامه ریزی بودجه مشکلاتی وجود داشته که در بودجه سال آینده باید حل شود.

محمد عظیم محسنی در این باره اظهار داشت: «ما می‌خواهیم که این سند را دقیق بررسی کنیم و همین پلان‌گذاری را نزدیک به حقیقت و واقعیت بسازیم.»

مسودۀ بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹هجری خورشیدی، شام روز سه شنبه با سقف ۴۲۸ میلیارد و۳۸۰ میلیون افغانی در نشست کابینه تأیید شد.

مسودۀ بودجۀ سال آینده فردا به مجلس سنا فرستاده می‌شود

مسودۀ بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹هجری خورشیدی، شام روز سه شنبه با سقف ۴۲۸ میلیارد و۳۸۰ میلیون افغانی در نشست کابینه تأیید شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه می‌گوید که از مجموع بیش از ۴۲۸ میلیادر افغانی که برای بودجۀ سال آینده در نظر گرفته شده‌است، بیش از۲۸۹میلیارد افغانی برای بودجۀ عادی و بیش از ۱۳۹میلیارد افغانی برای بودجۀ توسعه‌یی درنظر گرفته شده‌است.

بربنیاد مسودۀ بودجه سال آینده، بیش از ۵۴ درصد بودجه توسعه‌یی، بودجۀ غیراختیاری است. قرار است این مسوده برای طی مراحل فردا به مجلس سنا فرستاده شود.

شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «از مجموع بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹هجری خورشیدی، ۲۸۹میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۳۹میلیارد افغانی آن بودجۀ توسعه‌یی است.»

بربنیاد آمارهای وزارت مالیه، از بیش از ۱۳۹میلیارد افغانی بودجۀ توسعه‌یی، ۷۵.۶ میلیارد افغانی آن بودجۀ غیر اختیاری است؛ با این حساب، سهم بودجۀ غیراختیاری در بودجۀ توسعه‌یی از بیش از پنجاه درصد به بیش از پنجاه و چهار درصد افزایش یافته‌است.

میوند روحانی، رییس دبیرخانه کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت: «اکثریت پروژه‌ها به اساس اولویت بندی نیست. تصمیم‌هایی‌که گرفته شده،  تصمیم‌های سیاسی است.»

رییس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌‎گان، نیز می‌گوید که در سال‌های گذشته در برنامه ریزی بودجه مشکلاتی وجود داشته که در بودجه سال آینده باید حل شود.

محمد عظیم محسنی در این باره اظهار داشت: «ما می‌خواهیم که این سند را دقیق بررسی کنیم و همین پلان‌گذاری را نزدیک به حقیقت و واقعیت بسازیم.»

مسودۀ بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹هجری خورشیدی، شام روز سه شنبه با سقف ۴۲۸ میلیارد و۳۸۰ میلیون افغانی در نشست کابینه تأیید شد.

هم‌رسانی کنید